SAL7383, Act: V°72.3-V°73.1 (97 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°72.3-V°73.1  
Act
Date: 1489-09-17

Transcription

2020-06-10 by Walter De Smet
It(em) jan van daelhem ende katlijne van buetsele zijn/
werdynne hebben geloeft ende mits dese(n) beki(n)nen sculdich te/
zijne he(re)n ende meeste(re)n janne calaber doctoir in medicine(n)/
barthelemeeuse zijne(n) brued(er) joese uuyt(er) helicht mathijse van/
arschot ende robeerde [vacat] inde(n) bellart de so(m)me/
van duysent rinsgulden(en) t(er) manissen van hen ende elken
//
van hen te betale(n) te dier meyni(n)gen ende om mett(er) zelv(er)/
so(m)men als executeurs vand(en) makingen vand(en) voirscr(even) gehuyssche(n)/
der zelv(er) gehuyssche(n) uut(er)ste meyni(n)ge wille ende beg(er)te hier nae/
volgen(de) te volbringen ende doen volcome(n) op des goets cost en(de)/
anders niet tege(n) den genen die d(air)inne gebreckelijck soude/
moegen zijn oft vallen het wae(re)n erfgename(n) oft ande(re) Te/
weten(e) dat de voirscr(even) gehuyssche(n) alsnu verclae(re)n en(de) mits/
desen malcande(re)n consente(re)n ende willecoren dat niet wed(er)staen(de)/
enige huwelijcke vorweerde die t(er) eend(er) zijde(n) ende t(er) ande(re)/
tusschen hen t(er) contrarien gemaect moegen wese(n) oft v(er)bonde(n)/
der zelv(er) de lancxste leven(de) van hen beyden gebruycke(n) sall/
des anders goede voir aflivich zijnde zijne(n) duerdach due(re)nde/
hoedanich die zijn die zij tegewoirdichlijck besitten ende/
gebruycken oft naemaels soude(n) moege(n) vercrige(n) bij p(ro)cesse(n) d(air)/
van wesen(de) oft anderssins nu oft in toecomen(de) tijden het zij/
pachte(n) chijsen rinten gronde(n) van erve(n) eygengoede en(de) ande(re)/
hoedanich die zijn om die vredelijck ende paysivelijck te/
gebruycken bijden zelve(n) lancxstleven(de) alsoe dat hem genoech/
zij Ende nae daflivicheyt vande(r) zelve(r) lancxstleven(de)/
zulle(n) die wed(er)om gaen d(air) zij van rechts wege(n) sculdich/
zulle(n) zijn te gaene oft met testame(n)te geordineert soude/
moegen wesen bijden gene(n) als van zijnd(er) zijden comen(de)/
die d(air)aff gedisponeert zoude moege(n) hebbe(n) het zij tsamen/
oft bezundert Behalven oick dat elc vanden voirscr(even)/
gehuyssche(n) tsamen oft bezundert zulle(n) moege(n) van heu(re)n/
goeden deen den ande(re)n afneme(n) tot redeliken disposicien/
van enige(n) makingen van enigen kerckelijcken diensten/
nae hue(r) aflivicheyt volbracht te wordde(n) tot huer(en) ende/
huer(en) vord(er)s zielen salicheyt niet wed(er)staen(de) d(er) makingen/
ende verclari(n)gen van huer(en) meyni(n)gen voirscr(even) Geven(de) hieraf/
den voirscr(even) hue(re)n executeurs mits der voirscr(even) so(m)men/
volcome(n) last tzelve te doen acht(er)volge(n) tege(n) eene(n)yegelike(n)/
Heeft voirts de voirscr(even) katlijne met co(n)sente huers mans/
geconsenteert ende gewillecoirt dat de selve hue(r) man/
oft hij lang(er) leefde dan zij zijn leefdage lanck ende/
niet lang(er) gebruycke(n) zal alsulke(n) leengoede(n) alse zij van/
huer(en) zijden gecome(n) tegewoirdichlijck gebruycken(de) ende
//
besitten(de) es ende zal de selve katlijne hue(re)n man voirscr(even) hieraf/
behoefte ende vesticheyt doen ende dit oick openbairlijck/
co(n)sente(re)n ende willecoiren voe(r) den leenhee(re) en(de) hue(r) ma(n)nen/
van leene d(air) men de selve goede te leene af houden(de) es/
Ende oft in dit consent aldus voe(r) den leenhee(re)n en(de) ma(n)nen/
van leene te doene gebreck viele dat dan de voirscr(even)/
executeurs aut alt(eri) eor(um) tselve gebreck metten voirscr(even)/
beki(n)ne soude(n) doen volschien met execucien ov(er) d(er) selver/
katlijne(n) ande(re) chijse eygen ende gereede goede zond(er) dat/
de voirscr(even) jan oft hij lang(er) leefde dan katlijne zijn/
huysvrouwe oft oick de voirscr(even) mo(m)boirs e(n)nige va(n) hue(re)n/
erfgoede(n) chijsen rinten oft pachten hoedanich die zijn/
zulle(n) moegen versetten oft vercoepen nae hue(r) doot/
cor(am) berghe donct septembr(is) xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt