SAL7383, Act: V°74.1-R°75.1 (101 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°74.1-R°75.1  
Act
Date: 1489-09-19

Transcription

2020-07-20 by Walter De Smet
It(em) henrick vanden wijng(ar)de ende digne reynarts zijn/
huysvrouwe in p(rese)ntia hebbe(n) genomen ende gekint dat zij/
genome(n) hebben tegen he(re)n jacoppe hee(re) van gheete de moelen/
desselfs hee(re)n mette(n) toebehoirten gelijc die gelege(n) es te gheete/
in ald(er) manie(re)n gelijc zijn voirsete(n) die gehouden hebben/
eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er)/
zonder middel vervolgen(de) innegaen(de) tsint jansmisse lestlede(n)/
a(nn)[o] lxxxix met condicien dat henr(ic) jossart sculdich zijn/
zal te drage(n) tvie(re)ndeel vande(n) yerste(n) jae(r) der voirs(creven) drie/
jae(re)n Elcx jairs dae(re)nbynne(n) om ende voe(r) seven ende/
tsestich mudde(n) corens goet ende payabel met wa(n)ne ende/
vlogele wel bereyt der mate(n) van gheete te betalen(e)/
te weten(e) alle weke(n) den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde een/
advena(n)t der zelv(er) so(m)men It(em) es vorweerde dat de voirscr(even)/
molde(r) sculdich sal zijn te leve(re)n den wynne des voirscr(even) he(re)n/
alle weke(n) den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde totte(n) oegste een/
half mudde corens in afcorti(n)gen altijt vand(en) so(m)men voirscr(even)/
It(em) de voirscr(even) molde(r) heeft den voirscr(even) he(re)n jacoppe geleent/
twee ende negentich rinsgulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck. D(air)voe(r)/
sal de selve molde(r) afcorte(n) dov(er)bate vande(r) wekepachte/
bove(n) thalf mudde dat hij den wynne desselfs he(re)n leve(re)n/
moet elc mudde alsoet te thiene(n) gelde(n) zall gelik(er) mate(n)/
zond(er) argelist It(em) de voirs(creven) molde(r) zal gehoude(n) zijn den/
voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) moele(n) wel ende loflijck/
in redelike(n) state tonderhoude(n) ende de selve late(n) tzijnen/
afsceyden(en) alsoe hij die bevonde(n) heeft tzijne(n) aencomen(en) It(em) es noch vorweerde dat de voirscr(even) molde(r) gehoude(n) sal zijn/
te geven(e) den voirscr(even) he(re)n jacoppe alle jae(re) den voirscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde te kersmisse voir was cruyt ende tverken/
drie rinsgulden(en) xv stuv(er)s gelijc ande(re) mold(er)s die de/
selve moele(n) voirmaels voir he(m) gehoude(n) hebbe(n) gedaen/
ende betailt hebbe(n) It(em) de voirscr(even) hee(re) jacop sal sculd(ich)/
zijn alle jae(re) den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde te geven(e) den/
molde(r) voirscr(even) vier ellen lakens gelijc hij zijne(n) ande(re)n/
dienae(re)n jairlijcx cleet oft twee mudde(n) corens vand(en)/
voirscr(even) so(m)me(n) af staen Behoudelijc oft hij hem de selve
//
twee mudde(n) corens afslaet dat de voirscr(even) molde(r) in dien/
gevalle gehoude(n) sal zijn den voirscr(even) tabbart op zijns selfs/
cost te make(n) It(em) es vorweerde soe wa(n)neer de voirs(creven) molde(r)/
den voirs(creven) hee(re) voldae(n) hebbe(n) sal vanden xiii rinsgul(den) voirscr(even)/
dat hij alsdan den selve(n) borge(n) stelle(n) sal voe(r) dese pechtinge/
It(em) de voirscr(even) molde(r) heeft verleet iiii(½) rinsgul(den) te lijcoepe/
die hij den zelve(n) hee(re) aende so(m)me voirscr(even) afcorte(n) sal Ende/
alle dese vorweerden ende geluften (et)c(etera) cor(am) berghe donct/
septembr(is) xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt