SAL7383, Act: V°76.2-R°77.1 (103 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°76.2-R°77.1  
Act
Date: 1489-09-22

Transcription

2020-08-20 by Walter De Smet
It(em) jan de jonge scrij(n)make(r) inden name van hem zelve(n) ende/
als vader baudewijns zijns zoens in zijne(n) broode wesen(de) den/
welke(n) hij hier inne geloeft heeft te v(er)vange(n) in p(rese)ntia/
heeft gekindt ende gelijdt dat hem goirt marie ende/
lijsbeth wettige kinde(re) goirts wile(n) gorijs ende katlijne(n) va(n) lyre/
zijnd(er) huysvr(ouwen) ende lijsbeth sprossers geheelijck voldae(n) ende/
gecontenteert hebbe(n) van alle(n) alsulke(n) rechte ende actien/
alse de selve jan de vade(r) ende zijn zone tsame(n) oft besund(er)t/
hebbe(n) moege(n) in e(n)nige(n) vande(n) goede(n) have oft erve hoedanich/
die zijn gebleve(n) ende verstorve(n) bij ende nae d(er) doot/
karels wijle(n) de jonghe sijn sone vande(n) voirbedde die hij/
hadde va(n) joha(n)ne(n) wile(n) gorijs zijnd(er) yerst(er) werdi(n)nen die/
zust(er) was der voirs(creven) brued(er)s ende zuste(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n/
Sup(er) eisd(em) ad opus eoru(n)d(em) fr(atr)is et sororu(m) no(m)i(n)e quo sup(ra)/
modo debito renu(n)c(ians) ac de eisd(em) bonis ac om(n)ibus et/
singulis arreragiis ac aliis debit(is) p(ro)missionibus co(n)venc(i)onibus
//
actionibus petitionibus et rebus quibuscu(m)q(ue) in quibus pare(n)tes/
d(i)c(t)e quond(am) joha(n)ne p(re)fato joh(ann)i de jonge no(m)i(n)e quo sup(ra) teneri/
potera(n)t quacu(m)que de causa hoc fu(er)it usq(ue) in diem hodiernu(m)/
eos penitus quitan(do) Promitten(s) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare)/
cor(am) berghe nausnyde(re) septembr(is) xxii
ContributorsJan Boncquet , Mi-Je Van Gils
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt