SAL7384, Act: R°107.2-R°108.1 (181 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°107.2-R°108.1  
Act
Date: 1490-08-21

Transcription

2018-11-12 by fernand BERTRAND
Item claes m(er)chants en(de) jouffr(ouwe) katlijne vand(en) hoevelde/
zijn wijff docht(er) jans vand(en) hoevelde t(er) eenre/
en(de) pet(er) boschman als man en(de) mo(m)boir katlijnen/
uute(n) lyemi(n)ghe(n) zijns wijfs docht(er) claes wijlen/
uute(n) lyemi(n)ghe(n) t(er) ande(re) sijn comen voir scepen(en)/
van loven(en) hier na bescreve(n) kynnen(de) en(de) lijden(de) dat/
zij met malcande(re)n v(er)accoerdeert ov(er)come(n) en(de) eensw(er)dd(en)/
zijn bij middele toedoen(e) en(de) ond(er)wijse van goede(n) ma(n)ne(n)/
d(air)toe tussche(n) hen genome(n) zoe uute(n) raide va(n)d(er) stadt/
soe ande(re) d(air)inne sijs hen mynlijck gekeert hadde(n)/
d(er) pointe(n) condicien en(de) vorweerde(n) h(ier)nae verclaert/
die zij deen dande(r) geloeft hebbe(n) te voldoen(e) en(de)/
tacht(er)volgen(e) en(de) elck den ande(re)n d(air)af altijt voird(er)/
vestich(eit) te doen(e) des vand(en) ande(re)n v(er)socht Te/
weten(e) inden yerste(n) dat voir allet recht toesegge(n)/
actie en(de) versterffenisse die des voirs(creven) claes m(er)chans/
weerdi(n)ne nu hebbe(n) mach oft naemaels nae de doot/
vand(er) weduwe(n) pet(er)s wijle(n) [vacat] juweliers/
hebbe(n) soude moege(n) totte(n) huysen en(de) hove(n) mette(n)/
toebehoirte(n) bij ja(n)ne wijle(n) vand(en) hoevelde den/
jonge(n) d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) van hoevelde/
wettighe brued(er) was In vollen stoele vercrege(n)/
met geertruyden wijlen uute(n) lyemi(n)gen zijnen/
wive sust(er) was d(er) voirs(creven) katlijne(n) uuyte(n) lyemi(n)ge(n)/
pet(er)s wive tegen ja(n)ne de raymake(re) pelsmake(r)
//
en(de) zijne(n) wive gelege(n) opde(n) rechte(n) oft sinte/
katlijne(n) keyberch hoe oft [van] wat sijden den selve(n)/
claise m(er)chant oft zijne(n) wive tselve recht toesegge(n)/
actie en(de) versterffenisse van dien aengecome(n) oft/
aengestorve(n) es oft soude moege(n) In e(n)nig(er) manie(re)n/
opden co(m)mer en(de) last d(air) uut gaen(de) en(de) die de/
selve claes m(er)chant en(de) sijn wijf uuyt saken/
van dien te gelde(n) soude(n) moete(n) hebben/
Ende voirt oick voir allet recht deel actie/
en(de) versterffenisse die deselve claes m(er)chant/
en(de) sijn wijff tsamen oft bezund(er)t als naiste/
oir en(de) erfgename(n) des voirs(creven) wijle(n) jans van/
hoevelde die jong(en) brued(er) was van desselfs/
claes m(er)chans wive nu hebbe(n) oft geheyssche(n)/
co(n)ne(n) oft namaels soude(n) moege(n) hebbe(n) oft conne(n)/
gheeyssche(n) van tgene des desselfs jans wijle(n)/
vand(en) hoevelde wive te weten(e) d(er) voirs(creven) wijle(n)/
g(er)truyde(n) uut(er) lyemi(n)ge(n) pet(er)s zwageri(n)ne va(n) wile(n) clase/
uut(er) lyemi(n)gh(en) hue(re)n brued(er) oft hij namaels bevond(en)/
werdde voir d(er) selv(er) gertrud(en) aflivich oft gestorve(n)/
geweest te hebben van haeflijck(en) goed(en) lijfrinte(n)/
erfrinte(n) oft verlopen(en) pachte(n) en(de) rinte(n) van dien/
gebleve(n) en(de) verstorve(n) soude moege(n) sijn oft/
oick and(er)ssins vand(er) selv(er) wijle(n) gertruyde(n)/
in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) oick voir trecht en(de) deel/
dat deselve claes oft zijn wijf hebbe(n) mochte(n)/
inde erfrinte(n) oft lijfrinte(n) oft acht(er)stelle van/
dien gebleve(n) nae de doot vanden selven/
wijlen ja(n)ne van hoevelde en(de) g(er)truyd(en) sijne(n)/
wive d(er) deselve van hoevelde en(de) sijn wijf/
oft sij noch leefd(en) selve e(n)nichssins [inne] ghericht/
soud(en) moege(n) sijn in e(n)nig(er) manie(re)n de voirs(creven)/
pet(er) boschman als man en(de) momboir d(er) voirs(creven)/
katlijne(n) uut(er) lyemi(n)ge(n) sijns wijfs zust(er) der/
voirs(creven) wijle(n) g(er)truyd(en) uut(er) lyemi(n)gen geve(n) en(de)/
betalen sal den selve(n) clase m(er)chant en(de) sijne(n)/
wive xliiii rinsguld(en) te xx stuv(er)s tstuck/
Ende dat de voirs(creven) claes m(er)chant en(de) pet(er)
//
boschman half en(de) half betale(n) sulle(n) de twee/
gelaghe op ghiste(re)n xx augusti en(de) oick op hede(n)/
xxi augusti a(n)no xc verdroncken Ende sal de/
voirs(creven) pet(er) bosman van allen dien en(de) des dien/
e(n)nichssins aencleeft oft aengaen oft aencleve(n)/
sal moege(n) staen int volcome(n) recht desselfs/
claes m(er)chants en(de) sijns wijfs die d(air)op gansselick/
tot desselfs pet(er)s en(de) sijns wijfs behoef halmelick/
ger(e)nu(n)cieert en(de) vertege(n) hebbe(n) Promitten(tes) sat(isfacere)/
si q(uid) Ende dactie die de voirs(creven) claes uuyt(er)/
lyemi(n)ghe(n) oft hij noch leefde d(air)inne oft e(n)nich/
van dien hebbe(n) mochte sal de voirs(creven) pet(er) tsine(n)/
laste hebbe(n) zond(er) claes oft zijnd(er) werdi(n)ne(n) last/
en(de) de voirs(creven) pet(er) sal alleene drage(n) de vi(½) rinssche/
gulden(en) die vand(en) voirs(creven) huyse gevallen sijn/
en(de) ombetaelt uutstaen en(de) al tgene dat vand(en)/
voirs(creven) goede(n) oft rinte(n) te heffen steet en(de) ombetaelt/
es dat sal pete(re)n volge(n) van acht(er)stelle oft and(er)ss(ins)/
opde(n) reg(ist)re oft elsw(air) cor(am) duffle hoeve(n) augusti/
xxi
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters