SAL7384, Act: R°173.2-V°173.1 (308 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°173.2-V°173.1  
Act
Date: 1490-10-14

Transcription

2019-02-16 by fernand BERTRAND
Nae dien dat comen sijn inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) henry egnoy t(er) eenre en(de) willem va(n)/
lele als procur(eur) gielis garijn wonen(de) te cumptich t(er)/
ande(r) zijden ald(air) de voirs(creven) henr(ick) dede lesen zijn/
beleyt dwelck hij hadde doen doen totten goede(n)/
desselfs gielis en(de) ande(r) uut crachte van seke(re)n scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) van vijff mudde(n) tarwen erffelijck(er)/
rinte(n) nae inhoudt des bescheyts d(air)af wesen(de) dede/
oick deselve henrick blijken met brieve(n) d(er) stadt van/
loven(en) en(de) d(er) certificatien wout(er)s van boenrode des(er)/
stadt bode dat hem de goede des voirs(creven) wijle(n) giel(is)/
wae(re)n gelev(er)t en(de) den selve(n) dach bescheiden als op hede(n)/
hoepen(de) alsoe dat he(m) de selve goede volge(n) soude(n) tot/
zijnd(er) wettig(er) schult behoef op behoirlijck(er) ve(r)ificacie(n)/
die hij d(air)aff p(rese)nteerde te doene in tijde en(de) wijlen/
als dat behoeve(n) soude Dair tegen de voirs(creven) procur(eur)/
heeft geallegt(eer)t en(de) doen seggen dat he(m) verwonderde/
vande(n) vervolge des voirs(creven) henr(icx) opde(n) voirs(creven) giel(is)
//
en(de) zijn goede die mair een borghe en was voe(r)/
de voirs(creven) rinte hoepen(de) dat hij nae recht sculdich/
wa(r)e op den principale(n) te procede(re)n te weten(e)/
godfroide garijn en(de) sijn goede en(de) in gevalle die/
niet solvent bevonde(n) en wordde(n) op he(m) en(de) ande(r)/
borge(n) sustine(re)nde alsoe dat hij opde goede des/
voirs(creven) gielis noch t(er) tijt ombehoirlijck volgen(de) was/
D(air)op de voirs(creven) henr(ick) r(e)plice(re)nde sustineerde de (contra)rie/
besund(er)t want de voirs(creven) godfroit vluchtich was/
en(de) al en wa(r)e des niet gedroech he(m) des de selve/
henr(ick) tot des(er) stadt recht dat hij alsoe wel procede(re)n/
mochte opden borghe als opden principale(n) te weten(e)/
godfroide garijn sone gielis want zij ombesund(er)t/
en(de) omv(er)scheid(en) he(m) verobligeert hadde(n) bliven(de) de/
voirs(creven) procur(eur) in zijne(n) duplike bij zijne(n) voirs(creven)/
voirnemen(en) Es gewesen met vonness(en) t(er) manissen/
smeyers bijden scepen(en) dat den voirs(creven) henr(ick) de/
gelev(er)de goed(en) navolgen(de) sijne(n) beleyde en(de) levering(en)/
in dien gebuert volge(n) sulle(n) tot zijnd(er) wettig(er) schult/
behoef nyet wed(er)staen(de) den reden(en) bijde(n) voirs(creven) procur(eur)/
geallig(eer)t In scampno octobr(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters