SAL7384, Act: R°230.1-V°236.1 (429 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°230.1-V°236.1  
Act
Date: 1490-12-10

Transcription

2019-07-18 by fernand BERTRAND
Item een sceydinge ende deilinge gesciet ende gemaect zijnde tusschen/
cornelise janne roelofve en(de) henricke geheeten roelofs gebruede(re)n wettege/
zone(n) roelofs wijlen roelofs die hij hadde van jouffr(ouwe) magriete(n) wijlen/
van sombeke zijne(n) lesten wive vanden goeden chijse rinten pachten/
rechte(n) heerlijcheyden molen(en) bosschen thienden ende allen ande(re)n goeden/
leene eygen ende erve hier nae bescreven gebleve(n) ende verstorven den/
selve(n) gebruede(re)n van ende bijder doot wijlen der voirs(creven) hue(r) ouders/
ende oic van claese wijlen roelofs hue(re)n brueder Soe die voirmaels/
gelijc de selve gebruede(re)n dit bekint hebben en(de) mits des(en) bekinnen/
bij toedoen(e) ende dit met openbare(n) wille wete(n) ende co(n)sente goessens/
ende doen ter tijt borgemeester jans vincke arnts wijlen vand(er) berct/
gorts wijlen retheman en(de) arnts wijlen vand(er) molen doen t(er) tijt rint/
meesters vand(er) stad van loven(en) mombore(n) der selver kinde(re)n bijd(en) voirs(creven)/
wijlen roelofve hue(re)n vader die ind(en) lesten leeven(de) bleef dair toe/
in sijne(n) utersten geordineert ende gedeputeert gemaect vereenicht/
ende overcomen sijn act(er)volgen(de) des vaders uterste begeerte en(de) testame(n)te/
ende voirt inden meesten orbo(r)e vand(en) selven vier gebruede(re)n alsoe/
wel vand(en) joncsten als vand(en) outsten te deylen Sijn bleve(n) ende/
gevallen den voirs(creven) cornelise roelofs in sijn deylinge de goede/
chijsen rinte(n) rechte(n) pachte(n) ende heerlijcheyd(en) hie(r) nae volgen(de) Ind(en)/
iersten thof van tuydekem te herent ghelegen metten huysen hove(n)/
boegaerd(en) land(en) nu sijnde onder de ploege van dien hove te herent/
te winxel ende dair omtrint geleg(en) met oic den beemd(en) eeusselen/
ende bosschen totten selven hove behoren(de) ende den eyken alboeme(n)/
ende ande(re) allo(m)me op de selve goede staende met oic der wintmole(n)/
aldair metter heerlijcheyt rechte(n) ende chijsen viertsthoeve halve/
viertschove manscapen van leene dair toe behoeren(de) en(de) allen/
ande(re)n hue(re)n toebehoerte(n) geestimeert de geltchijse dair inne comen(de)/
in s(chellingen) d(enieren) cap(uynen) (et)c(etera) bove(n) de gelde gelike chijse dair uuytgaen(de) ende die/
afgetog(en) op de weerde van ses rintsgulden(en) twee stuvers den/
gulden te twintich stuvers en(de) de corenchijse d(air) inne comen(de) in/
rogge ende even(en) twee halster rox voir drie halster even(en) gereeke(n)t/
boven de gelike chijse d(air) uuytgaen(de) en(de) die ierst ind(er) selver/
maniere(n) dair aen afgetogen geestimeert op drie ende een half/
mudd(en) ende twee molevaten rox Item sijn hem alnoch gevalle(n)/
in deylinge(n) thien boender ende onderhalf dachmael lants/
metten toebehoerten gelegen in eene(n) stuck opde loe aldair/
sub iu(r)e p(ri)us Ende oic opd(en) last vand(en) halven stuve(r)/
elcx sdaigs en(de) eene(n) halve(n) stuv(er) allen sondage d(air) mede de voirs(creven)/
wilen claes hue(r) brued(er) de dagelijcsche misse en(de) oic de tweeste/
sondaigs misse die wijlen sijn vad(er) gefunde(r)t heeft op s(in)[te]/
cornelis autaer ind(er) kerken van sinte peet(er)s te loven(en)
//
gebeetert heeft in sijne(n) uterste(n) wille want die al den voirs(creven)/
cornelise gecort sijn aen tgene des hij sijne(n) bruede(re)n geve(n) moeste/
van hue(re)n gedeelten van des voirs(creven) claes hue(r)s brued(er)s goed(en)/
t(er)minis debit(is) et (con)suet(is) p(er)solven(dum) Ende voirtane op achtentwi(n)tich/
ende eene(n) halve(n) rinsschegulden(en) te twintich stuv(er)s stuck/
drie plecke(n) voir den stuve(r) ende drientwintich mudd(en) ende/
een half molevat corens goet en(de) payabels wel bereyt/
met wa(n)ne ende vede(re)n jairlijcker en(de) erfelijck(er) rinten/
ende pacht de voirs(creven) geltrinte(n) jairlijcx s(in)[te] m(er)tensmisse/
ende den coren pacht s(in)[te] andriesmesse apostels te betalen(e)/
ende tselve coren te loven(en) te leve(re)n Te weten(e) den voirs(creven)/
janne zijnen brueder ende zijne(n) nacomeli(n)g(en) sesse rinsschegul(den)/
dair aff den voirs(creven) roelofve zijne(n) brued(er) ende sijnen/
nacomeling(en) de thien stuv(er)s ende drientwintich mudden/
ende een half molevat corens dair aff en(de) den voirs(creven) henr(icke)/
zijnen brued(er) ende zijne(n) nacomeli(n)g(en) tsurpulus van dien/
te weten(e) tweentwintich rinssche gulden(en) al erffelijc Dair aff/
al de daige ende t(er)mijne van betalingen ierst zijn ende/
vallen sullen jairlijcx s(in)[te] m(er)tensmesse ende s(in)[te] andriesmesse/
Met voirweerd(en) ende conditien hier inne ond(er)sproken dat/
de voirs(creven) cornelis elcs deel vand(en) geltrinte(n) voirs(creven) sal/
moegen lossen ende quiten alst den selven cornelise gelieft/
teenen tijde [male] elken rinsschegul(den) dair aff met twintich gelijcke/
rinsschegulden(en) inder weerd(en) voirs(creven) ende met vollen rinten/
ende den voirs(creven) coren pacht rinte(n) teenen male elc mudde/
dair aff met vierentwintich croenen te vierentwintich stuv(er)s/
stuck drie plecke(n) voir den stuve(r) ende met volle(n) pachte/
Item sijn noch den voirs(creven) cornelise bleven en(de) gevallen in sijn/
voirs(creven) deylinge thoff te huffle mette(n) boeg(ar)de beemden ende/
allen sijne(n) toebehoirten alsoe die lestwerf vercreg(en) sijn tegen/
meest(er) augustijne van nethen(en) geheete(n) vand(en) ryele It(em) een/
boend(er) lants gelegen voir thoff van tong(er)loe tusschen de goede/
[vacat]/
Item ond(er)half dachmael lants geleg(en) opten blauwe(n)putte tusscen de goede
//
Item sesse boender beems geheeten tscottebroeck metten toebe/
hoirten gelegen [vacat]/
Item thoff ende de goede te barleberge [kaleberghe] gelegen inden bevange/
van lye(r) ende dair omtrint in div(er)sen plaetsen ende stucke(n)/
aldair in woeni(n)g(en) huysen hoven wynnen(de) landen beemd(en) eussele(n)/
bosschen molen(en) met allen ende yegewelcken hue(re)n toebe/
hoirten Item noch sestien boender bosch alsoe die geleg(en)/
sijn neeven een te seven to(m)men tusschen [vacat]/
[vacat]/
Item een stuck bosch met overjairschen eyken gelegen te heyst/
tussche(n) de goede [vacat]/
Item de schue(r) inde neyenstrate geleg(en) in s(in)[te] qui(n)tens prochie tussche(n)/
de goede [vacat]/
op trecht ende co(m)mer dair voe(r) uutgaen(de) t(er)minis debit(is) p(er)solven(dum)/
Item noch thuys metten hove ende den toebehoirten geleg(en)/
inde steenstrate te loven(en) neeven de steenbrugghe aldair/
tusschen de dijle aldair t(er) eender ende de deke(n)strate/
t(er) ander metten huyse oft rechte in ende over de selve/
deke(n)strate welcke geheelhuys metten hove en(de) toebehoirten/
wilen sijn vad(er) vercreech nu lestwerf tegen den voirs(creven)/
meest(er) augustijne vand(en) ryele sub censu et onere ex eisd(em)/
bonis debit(is) t(er)minis debit(is) p(er)solven(dum) Item noch acht mudden/
corins erfs pachts jairlijcx te betalen(e) aen ende op seker/
goede ende pande [vacat] geleg(en) terkenen/
[vacat]/
Item sal noch de voirs(creven) cornelis hebben in sijn deylinge aen/
m(ijn) hee(re) van chantrain ende sijn borg(en) de helicht vand(en)/
tsestich rinsschegulden(en) in goude lijfpen(sien) stan(de) int geheele/
tot sijne(n) ende roelofs sijns brued(er)s live gefineert a(n)no lxix/
septe(m)br(is) ix die hen zed(er) afgequijt sij(n) Item noch de thien rinsschegul(den)/
in goude lijfpen(sien) die nu alleene tot sijne(n) lijve staen nae afli/
vicheyt claes sijns brued(er)s dair die oic op stond(en) gefineert/
a(n)no lx januarii iii aen meest(er) g(oir)de van gronselt en(de) sijn borg(en)/
Item noch die sesse rinsschegul(den) int geheele lijfpen(sien) tsijne(n) en(de)/
roelofs sijns brueders live staen(de) aen janne le panetir jan/
van namen en(de) seke(re) juweelen bij he(m) gestelt va(n)d(en) welke(n) de voirs(creven) roelof
//
sijn actie den voirs(creven) cornelise transporte(re)n sal Item sijn den/
voirs(creven) janne roelofs gebleve(n) ende gevallen in sijn deylinge/
de goede chijse rinten ende pachten rechten ende heerlijcheyd(en)/
hier nae volgen(de) Ierst de heerlijcheyd(en) rechten opcomi(n)gen/
vervallen landen bosschen beemden eeusselen chijsen rinte(n)/
erfpachten ende alle en(de) yegewelke ander goede hoedanich/
die sijn ond(er) holsbeeck ende dair omtrint in div(er)sen stucke(n)/
ende plaetsen aldair gelegen met allen ende yegewelke(n)/
hue(re)n toebehoirte(n) die wilen de voirs(creven) roelof zijn vad(er)/
aldair in sijne(n) leven(e) ende ten tijde van sijnder aflivich(eyt)/
te besitten plach uutgenome(n) alleene die drienvijftich/
rinsschegul(den) erflijc opde goede van attenhove(n) ald(air) die den/
voirs(creven) henr(icke) sijne(n) brued(er) in sijn nabescrev(en) deyli(n)ge gevalle(n)/
sijn It(em) sijn voirt den selve(n) janne gevalle(n) in deylingen/
alle de wynnen(de) landen die sijn vader wilen te hebben/
plach te winxele zoe v(er)re giel(is) van tuydeke(m) die in/
pachting(en) te houd(en) plach ende nu in pachting(en) houden(de)/
is willem van velthe(m) te wete(n) ierst een boend(er) lants/
belege(n) opt perreken tusschen de goede gielis van duffele/
in beyde zijden/
Item opt selve velt belegen noch drie vierdel lants tussche(n)/
de goede jaspaer wasscaert op deen zijde ende yde(n)/
verhuelt op dander zijde/
Item noch opt zelve velt een half dachmael lants/
tusschen wil(he)lm den becke(re) belegen op deen zijde ende/
tfelt acht(er) den hoove/
Item noch opt selve velt beleg(en) bij vierdel lants/
naest der kerken lant van winxele en(de) der halfst(ra)ten/
goet van loeven(en)/
Item een half boender lants beleg(en) op dijsputte tussche(n)/
de goede claes zegers en(de) de goede toebehoe(re)nde mychiel/
boegaert/
Item noch opt selve velt een dach(mael) lants beleg(en) in twee
//
p(er)selen naest den goede den heylegheest opde biest en/
vrancken carbeel/
Item noch opt selve velt vijf vierdel lants belegen/
regenoete claes zeghers custe(r) te winxele in/
beyde zijden/
Item noch belegen opt selve velt een dach(mael) lants/
regenoete jan maes op beyde zijden/
Item noch op tselve velt een dach(mael) belegen/
tussche(n) de goede jan maes op deen zijde ende de/
beghijne(n) van arschot/
Item noch xx royen lants op tselve velt beleg(en)/
tussche(n) de goede marien van ijssche en(de) alyten/
haveloes op dander zijde/
Item noch op tselve velt een dach(mael) lants beleg(en) naest den/
goede(n) der beghijne(n) van arsschot en(de) wilen wouter/
vincke/
Item acht(er) den hoove beleg(en) drie dach(mael) lants naest den/
goeden mijn hee(re) her conraet vander mee(re)n ende wil(he)lm/
de(n) becke(re)/
Item noch op tselve velt een dachmael lants naest der/
halfstraten lant op deen zijde ende jan crabs goet beleg(en)/
op dander zijde/
Item opt broecvelt beleg(en) i(½) dach(mael) lants reghenoete lodewijck/
roelofs op deen zijde en(de) vrancke carbeel op dander zijde/
Item noch opt selve velt beleg(en) een vierdel lants naest/
den goede roelof roelofs op deen zijde en(de) vrancke carbeel/
op dander zijde/
Item noch op tselve velt beleg(en) een half dach(mael) lants naest/
den goede jans vanden boeme op deen zijde en(de) truyen/
sels op dander zijde/
Item noch vijff vierdel lants beleg(en) int veldeken acht(er)/
den royen hoff regenoete henrick de rike in twee zijd(en)/
Item noch beleg(en) op tselve velt drie vierdel lants/
regenoete mijn hee(re) her conraet vander mee(re)n ridde(r)/
ende jan moens maes Item noch opt selve velt beleg(en) een/
half dachmael lants regenoete de(n) groete heylegeest
//
van loeven(en) ende hennen carbeel peters sone Item noch drie/
vierdel lants belegen opden berch tusschen de goede vander/
halfstraten op deen zijde en(de) de beghijne(n) van arschot/
Item noch drie vierdel lants beleg(en) opd(en) berch reghenoete/
mijn h(er) her conraet vander mee(re)n en(de) de halfst(ra)te voirs(creven)/
Item noch drie vierdel lants beleg(en) opd(en) berch reghenoete/
jan vand(en) boeme op deen zijde ende de plattijnmake(r)/
van loeven(en) op dander zijde Item noch op tselve velt/
beleg(en) een half dach(mael) lants regenoete de halfst(ra)te voirs(creven) in/
deen zijde en(de) claes zegers goet op dander zijde Item/
noch een half dach(mael) lants beleg(en) opd(en) berch tusschen de/
goede wil(he)lms van velthem in deen zijde en(de) wil(he)lm de/
becke(re) op dander zijde Item noch i(½) dach(mael) lants belege(n)/
opd(en) berch regenoete gielis de valke op deen zijde en(de)/
vrancke carbeel beleg(en) op dander zijde Item opd(en) berch/
beleg(en) noch een half boender lants den wech die te berchsem/
wert gaet in deen zijde en(de) jan vand(en) boeme op da(n)der zijde/
Item noch een vierdel lants beleg(en) opd(en) berch tussche(n) de/
goede janne maes op deen zijde en(de) de halfst(ra)te beleg(en) op/
dand(er) zijde Item noch opd(en) berch beleg(en) drie dach(mael) lants/
naest den goede(n) claes zeghers op deen zijde en(de) henrick/
de ryke beleg(en) op dander zijde Item noch een dachmael/
lants belege(n) opd(en) berch tussche(n) de goede gielis van duffle/
op deen zijde ende claes zeghers op dander zijde/
Item noch opd(en) berch beleg(en) i(½) dach(mael) lants regenoete wil(he)lm/
van velthem op deen zijde en(de) de halfst(ra)te beleg(en) op/
dander zijde Item een half boender lants beleg(en) op/
dwyrot den berthem bosch op deen zijde en(de) laureys/
goet van b(re)gijp beleg(en) op dander zijde Item noch een/
half dach(mael) lants opt wierot belegen regenoete de becke(re)/
van velthem op deen zijde en(de) jan maes op dander/
zijde Item noch inden calchoven beleg(en) een boend(er) lants/
tussche(n) de goede claes zeghers in deen zijde en(de) jan maes/
op dander zijde Item noch inden calchoven beleg(en) iii(½) dach(mael)/
lants tusschen jan maes goet in deen zijde en(de) jan vander/
banck op dander zijde Item noch twee stucke(n) lants opt/
byloc beleg(en) deen leet naest den goede janne fyen op
//
deen zijde ende goesen vand(er) calste(re)n Item dander stucxken/
leet op tselve byloc tusschen de goede h(er) conraets vand(er)/
mee(re)n ridde(r) ende de goede jan fyen voirs(creven) Item noch/
sijn den voirs(creven) janne roelofs gebleve(n) en(de) gevalle(n) in sijn/
deylinge die acht boend(er) bosch alsoe die gelege(n) sijn te pelle(n)berch/
eensdeels v(er)creg(en) tegen gorijse van s(in)[te] pet(er)s en(de) eensdeels/
teg(en) hee(re)n ph(ilip)s van scoenhove(n) ridde(r) Item noch vier vierdel/
wijng(ar)ts geleg(en) de twee d(air) aff opt stuypert en(de) de twee/
opd(en) langenrey Item noch een half vierdel wijng(ar)ts geleg(en)/
opd(en) swane(n)berch tussche(n) [vacat]/
[vacat] Item noch een vierdel wijng(ar)ts geleg(en)/
opten hynneberch tussche(n) [vacat]/
[vacat] Item es vorwerde dat de wijne van/
desen wijng(ar)den jairlijcx tot eeweg(en) dage(n) inder perssen/
onder de borch den voirs(creven) roelofve in deyling(en) gevalle(n)/
alse die dair bracht sulle(n) word(en) om te perssen geperst/
sulle(n) moeten word(en) sonder cost oft last desselfs jans oft/
sijnder erfgenamen e(m)mer soe lange die wijng(ar)de sijn in/
hand(en) van hem oft hue(re)n sijne(n) erfgename(n) oft vand(er) recht(er) livien/
van hem gedestendeert en(de) niet lang(er) behalven nochtan oft/
roelof die persse [nootelijc] vercope(n) moeste en(de) die alsoe v(er)cochte soe/
en soude in dien gevalle de voirs(creven) jan vand(en) voirs(creven)/
perssen om sijn wijne vand(en) voirs(creven) wijng(ar)de ald(air) te persse(n)/
niet langer recht hebben dan sijn leefdaige lanc/
sub iu(r)e p(ri)us t(er)minis debit(is) Item sijn alnoch den selve(n)/
janne gevalle(n) in deylingen tsestich mudd(en) corins erflijcx/
pachts d(er) maten van loven(en) jairlijcx valle(n)de/
en(de) te [vacat] leve(re)n aen en(de) op seker goede m(ijns) hee(re)n/
van gheete geheete(n) te borre ald(air) en(de) op sek(ere) ande(re) goede/
elswair gelegen nae inhout d(er) brieve(n) dair aff sijnde/
Item sijn noch in deylinge(n) gevalle(n) den voirs(creven) janne/
die sesse rinsch gulden(en) erflijc vand(en) xxviii(½) rinschguld(en)
//
erflijc h(ier) voe(r) inder deylinge(n) des voirs(creven) cornelis begrepe(n)/
aen ende op seker erf goede den selve(n) cornelise ald(air)/
gevallen vallen(de) te betalen te leve(re)n en(de) te quite(n) staen(de)/
gelijc ende in alle der manie(re)n dat ald(air) clairlijc begrepe(n)/
steet Item sal noch de selve jan hebbe(n) in sijn deylinge/
de helicht vand(en) twintich gul(den) rijd(er)s lijfpen(sien) int geheele/
staen(de) tot sijne(n) en(de) henricx sijns brued(er)s live aen m(ijn) hee(re)/
van chantrain en(de) sek(er) sijn borge(n) gefinee(r)t a(n)no lxx ap(ri)lis xxv/
cor(am) buetsele vynck decemb(ris) p(ri)ma/
Radulphus/
Item sijn den voirs(creven) roelofve gevalle(n) in sijn deylinge/
de goede chijse rinte(n) pachte(n) en(de) thiende(n) hier nae bescr(even)/
Inden iersten thuys geheeten henegouwe mette(n) toebehoirte(n)/
gelege(n) inde proefst(ra)te te loven(en) tussche(n) de plaetse ald(air)/
dair den putte staet gaen(de) van dair doer een inge straetke(n)/
t(er) merct wert t(er) eend(er) zijd(en) en(de) de goede peters van/
scuttenputte t(er) ander Item noch sijn den voirs(creven) roelofve/
gevalle(n) in sij(n) deyling(en) alle alsulke goede en(de) wy(n)nend(e)/
lande(n) als van sijne(n) vader bleve(n) sijn geleg(en) te breyssem/
en(de) dair o(m)trint in div(er)sen stucke(n) en(de) plaetse(n) ald(air) Item/
noch twee boender beemps gelege(n) in eene(n) stucke inde/
p(ro)chie van haecht tussche(n) de goede roelofs capellema(n)s op deen zijde/
en(de) jouffr(ouwe) kerrema(n)s spicht op da(n)d(er) zijde [comen(de) mett(er) ynde opde leygrecht] Item noch een huys geleg(en) te/
heyst mette(n) toebehoirte(n) onlanx led(en) ald(air) v(er)creg(en) tegen hee(re)n/
janne van houtvinne priest(er) tussche(n) de goede(n) jans va(n) hontvi(n)ne acht(er)/
en(de) tcleyn streetke(n) ald(air) aen gelegen Item twee boender lants/
deen op dlancvelt en(de) dander opde heyde die jan mathijs/
nu hult in pachtinge(n) Item noch onderhalf boender lants/
geleg(en) inde middelt vand(en) lange(n) velde dat vranck vand(er)/
hage(n) te houden plach en(de) nu sijn kinde(re) houden(de) sijn Item/
noch een boend(er) lants geleg(en) onder den bosch van berthem/
aenden roeselberch dat henric opd(en) steenwech te houden/
plach en(de) nu sijn kinde(re) houden(de) sijn Item noch de lande/
acht(er) oesterhem op dlancvelt die jan dillen te wiltsele/
te houd(en) plach Item noch de drie vierdel lants die goert
//
van landen(en) hult geleg(en) te he(re)nt tussche(n) vrancke(n) vand(er) hulst en(de)/
[janne de witte] Item noch een boend(er) beems gelege(n) inde lovene(re)n beemd(en)/
tussche(n) de goede sgodsh(uys) va(n) s(in)te g(er)truyd(en) op deen zijde de g(ro)ten heylige(n)geest/
van loven(en) op dand(er) zijde de weduwe ad(ri)aens wile(n) coecx t(er) derd(er) en(de) de grecht ald(air) t(er) vierd(er) [zijde(n)]/
Item noch de persse geheel metten huysen hove en(de) allen den/
toebehoirte(n) sonder de cuype(n) en(de) vaten van dien die te gelijck/
gedeylt sulle(n) word(en) gelegen op duylake bijde brugge ald(air)/
Item noch alle de wijng(ar)de d(air) neve(n) geleg(en) sub iu(r)e/
p(ri)us t(er)m(in)is debit(is) Ende voirt meer de voirs(creven) persse met/
hue(re)n toebehoirte(n) d(air) op dat des voirs(creven) jans en(de) henricx/
sijns brued(er)s en(de) hue(re)n nacomeling(en) de wijne van allen den/
wijng(ar)den he(n) ende elken van hen in deylinge(n) gevalle(n) ind(er)/
selver perssen jairlijcx sulle(n) moege(n) word(en) gebracht ende/
sonder hue(re)n cost oft last geperst ald(air) moete(n) word(en) als sij/
ald(air) alsoe gebracht word(en) om te perssen erflijc e(m)mer soe/
lange die wijng(ar)de sijn in hand(en) van hen oft hue(re)n/
erfgename(n) oft vand(er) recht(er) livien van hen gedestendeert/
en(de) niet lang(er) behalve(n) nochtan oft de voirs(creven) roeloff/
die persse noetlijc v(er)coope(n) moeste en(de) hij alsoe die v(er)cochte/
soe en soude(n) sij in dien gevalle gheen voirder recht/
dair toe hebben dan hue(re)r beyd(er) leefdage lanck/
Item noch de dertich rinscheguld(en) erflijck die wile(n)/
sijn vader hadde en(de) hielt opde goede van winge mette(n)/
toebehoirten wilen lambrechts van winge Item sijn alnoch/
den voirs(creven) roelofve gevalle(n) in deylingen drie mudd(en)/
en(de) vijff halst(er) corens der maten van loven(en) en(de) te loven(en)/
te leve(re)n erflijck aen en(de) op thoff te velpe reynd(er)s/
wijtfliet te he(re)nt gelegen Item noch die thiende te heyst/
met alle(n) en(de) yegewelken hue(re)n toebehoirte(n) Item noch twee/
hong(ar)sche guld(en) erflijc aen en(de) op een huys oft volderie/
mette(n) toebehoirte(n) geleg(en) bij s(in)[te] g(er)trud(en) te loven(en) [inde sluystrate] tusschen de/
goede bastijns vanden bruyne(n) geheete(n) sangwijns ende de goede/
willems van sel bijstervelt op dander zijde/
Item noch xi cap(puynen) erflijc aen en(de) op sek(ere) goede der vrouwe(n)/
p(ate)r nost(er)s geleg(en) opde loe tussche(n) de goede jans pape woenen(de)/
opd(en) blauwe(n)putte op deen zijde ende de goede der weduwe(n)/
ende kinde(re)n jans wilen vand(en) berghe smeets t(er) ande(r) zijden
//
Item en(de) noch thien stuv(er)s drie en(de) twintich mudd(en) en(de) een/
half molevat corens al erflijc vand(en) achtentwintich en(de)/
eene(n) halve(n) rinscheguld(en) drientwintich mudd(en) en(de) een/
half mol(evat) cor(ens) erflijc die de voirs(creven) cornelis van seke(re)n/
sijne(n) voir aengedeylde(n) goed(en) te gelden heeft alsoe dat/
ind(er) selv(er) sijnd(er) deylinge(n) blijct vallen(de) te betale(n) te leve(re)n/
en(de) te quite(n) staen(de) alsoe als dat ald(air) claerlijc begrepe(n)/
staet Item sijn noch den voirs(creven) roelofve gevallen in/
sijn deylinge de lijfrinte(n) nae bescr(even) Ierst de helicht van/
thien rinschgul(den) te twintich stuv(er)s stuck int geheele tot/
sijne(n) en(de) henricx sijns brueders live staen(de) aen hee(re)n jacoppe/
greve van salme(n) en(de) sijn borge(n) gefineert a(n)no lxvii aug(usti) xxvi/
Item deen helicht van tsestich goud(en) rinschgul(den) lijfpen(sien)/
int geheele staen(de) tot sijne(n) en(de) cornelis sijns brued(er)s live aen/
m(ijn) hee(re) van chantrain en(de) seke(r) sijn borge(n) Item noch achthien/
goud(en) rijders lijfpen(sien) staen(de) nu alleene tot desselfs roelofs/
live aen hee(re)n jacoppe greve van salme(n) en(de) sijn borge(n)/
gefineert a(n)no lxvii m(ar)cii penulti(m)a cor(am) buetsele vynck/
decembr(is) p(ri)ma/
Item sijn den voirs(creven) he(n)ricke(n) gebleve(n) en(de) gevallen in/
sijn deylinge de goede heerlijcheyd(en) chijsen rinte(n) ende/
pachten hier nae bescr(even) Ind(en) iersten alle en(de) yegewelke/
goede te heyst en(de) d(air) omtrint gelegen in woeni(n)g(en) huysen/
hove(n) wy(n)nende land(en) beemd(en) eeusselen bossche(n) chijsen rinten/
pachte(n) rechte(n) hee(r)lijcheyd(en) opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) vervalle(n) met/
allen en(de) yegewelk(en) hue(re)n toebehoirten uuytgescheyd(en)/
alleene de groete thiende ald(air) en(de) thuys ald(air) vercregen/
onlancx tegen hee(re)n janne van houtvy(n)ne die den voirs(creven)/
roelofve sijne(n) brued(er) in sijn voirs(creven) deylinge sijn gevalle(n)/
en(de) oic uuytgenome(n) tstuck bosch ald(air) met ov(er)jaerschen eyke(n)/
dat den voirs(creven) cornelise sijne(n) brued(er) in deylinge(n) gelijc/
vo(r)e gevalle(n) es Item sijn noch den voirs(creven) henricke/
gevalle(n) in sijn deylinge alle de wy(n)nende landen
//
gelege(n) opde groeve die toe te behoe(re)n plag(en) hee(re)n wil(he)lm/
wilen de witte oft ande(re)n tsame(n) houden(de) x(½) boende(re)n soe/
v(er)re die jan van hoelair die voirmaels in pachti(n)g(en) gehoud(en)/
heeft en(de) nu de wed(uwe) gerts stockens houden(de) is Item noch/
drie vierdel wijng(ar)ts gelege(n) opt(en) stuypers tussche(n) de goede/
[vacat] sub iu(r)e p(ri)us t(er)m(in)is debit(is) Item Met vorwerd(en) aengaen(de)/
den selven wijng(ar)d(en) dat de wijne van dien jairlijcx tot/
ewigen dage(n) ind(er) perssen ond(er) de borch die den voirs(creven)/
roelofve te deele toegevuecht es alse alsoe die d(air) bracht/
sulle(n) word(en) om te perssen geperst sulle(n) moete(n) word(en) sond(er)/
cost oft last desselfs henricx oft sijnd(er) erfg(enamen) e(m)mer soe lange/
die wijng(ar)de sijn in hand(en) van hen heu(r)en erfg(enamen) oft/
vand(er) recht(er) livien van hen gedestendee(r)t en(de) niet langer/
met oic den ande(re)n conditie(n) voirs(creven) dien aengaen(de) Item es sijn/
alnoch den voirs(creven) henricke(n) gevalle(n) in sijn delinge drie(n)d(er)tich/
rinschgul(den) en(de) twintich pet(er)s erflijc aen en(de) op de goede/
van attenhove(n) mette(n) toebehoirten nae uuytwise(n) d(er) brieve(n)/
d(air) aff sijnde Item en(de) noch de tweentwintich rinschgul(den)/
erflijc vand(en) achte(n)twintich rinschgul(den) en(de) eene(n) halve(n) drientwi(n)tich/
mudd(en) en(de) een half mol(evat) corens erflijc die de voirs(creven) cornelis/
van seke(re)n sijne(n) voer aengedeyld(en) goed(en) te gelden heeft/
alsoe dat ind(er) selv(er) sijnd(er) deyling(en) blijct vallen(de) te betale(n)/
te leve(re)n en(de) te quite(n) staen(de) alsoe dat [al] ald(air) claerlijc begrepe(n)/
staet Item sal noch de selve henric hebben in deyling(en)/
de lijfpen(sien) h(ier) nae bescr(even) Ierst de sesse ingelsche eduwarsche/
nobels ende vier oude croene(n) lijfpen(sien) nu int geheel mits/
d(er) aflivich(eit) des voirs(creven) claes dair die and(er) [mede] op stond(en)/
op sijn lijf staen(de) gefinee(r)t a(n)no lxx ap(ri)lis xxv aen m(ijn)/
hee(re) van chantrain ende sijn borge(n) Item noch de helicht/
van thien rinschgul(den) lijfpen(sien) te twintich stuv(er)s stuck tsijne(n)/
en(de) roelofs sijns brued(er)s live int geheel staen(de) d(air)aff roelofve/
dand(er) helicht aengedeylt es gefinee(r)t a(n)no lxvii aug(usti) xxvi
//
bij hee(re)n jacoppe greve van salmen en(de) sijn borge(n) Item/
noch de helicht vand(en) twintich goud(en) rijders lijfpen(sien)/
int geheele tot sijnen en(de) jans sijns brued(er)s live staen(de)/
Dair aff den selven janne dander helicht in deyling(en)/
gevallen es aen mijn hee(re) van chantrain en(de) sijn/
borgen Hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) alt(er) alteri prout cor(am) buetsele/
vynck decembr(is) p(ri)ma a(n)no xc/
Item de voirs(creven) cornelis heeft gekint en(de) gelijdt dat hem/
mits den deyling(en) voirs(creven) soe die bij middele vand(en)/
rintmeest(er)s vander stadt geraemt en(de) ov(er)comen sijn en(de)/
genoech gesciet es en(de) ind(er) selver sijnd(er) deyling(en) bracht/
tgene des sij vier gebrude(re)n mi(n)lijck bij middele ende/
ond(er)wijse van e(n)nige(n) notabilen hee(re)n doctore(n) same(n)lijc sijn/
overcome(n) dat de voirs(creven) cornelis hebben soude aengaen(de)/
den twintich rinschgul(den) erflijck die hem bij claese hue(re)n/
brued(er) in testame(n)te mochte(n) sijn gelaten Scellen(de) in dien d(air)af mits de/
gevalle [de selve] sijne(n) bruede(re)n en(de) hue(r) gedeelte(n) d(air) aff volcomelijc/
quijt P(ro)mitt(ens) nullaten[(us)] alloqui sed war(andizare) cor(am) eisd(em)/
Item de voirs(creven) henrick roelofs in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijt dat hem bij cornelise en(de) sijnd(er) werdi(n)nen met/
hue(re)n gereden pe(n)ning(en) afgequijt sijn die eenentwintich/
en(de) een half mudd(en) en(de) een half mol(evat) corins erfs pachts/
die hem de voirs(creven) cornel(is) sculdich was van zijnder/
deylingen vand(en) goeden van tuydekem te he(re)nt te winxele/
en(de) d(air)omtrint geleg(en) metten toebehoirte(n) hen gebleve(n)/
van claeske(n) wilen hue(re)n brued(er) bove(n) de geltrinte die/
hij d(air) op alnoch behouden heeft en(de) insgelijcx oic van sijnd(er)/
helicht vand(en) huyse hove en(de) den toebehoirte(n) inde steenst(ra)te/
en(de) oic [vand(er) helicht oft sijnen rechte] vanden huyse oft sijne(n) [vacat] vand(en) huyse oft came(re)n/
inde dekenstrate cor(am) eisdem P(ro)mitt(ens) nulla(tenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare) cor(am) eisd(em)/
Item [de voirs(creven)] cornelis heeft [alnoch] gekint dat hem jan roeloff en(de)/
he(n)rick sijn [drie] brued(er)s gecort hebben aen hue(r) erfrinten
//
die sij behouden hadden opde goede van tuydekem elck/
hue(re)r sesthien stuv(er)s erflijc voir tgene dat de selve/
cornel(is) zeder der voirs(creven) calculatien meer/
bevond(en) hadde uuyten selven goeden van/
tuydekem gaende dan [vacat] de voirs(creven)/
vier mudden seven halste(re)n ende een half/
molevat corins erflijc gedragen Scellende/
van dien meer co(m)mere sijn brued(er)s hue(r) goede/
ende nacomeling(en) volcomelijck quijt P(ro)mitt(ens)/
nullatenus alloqui cor(am) eisd(em)/
Item de voirs(creven) jan heeft gekint dat hem/
bij cornelise sijnen brueder ende sijnder werdy(n)nen/
met hue(re)n gereden pe(n)ning(en) afgequijt sijn de/
eene(n)twintich en(de) een half mudden ende een/
half molevat corins erfs pachts die hem/
de selve cornelis sculdich was van/
sijnder deyling(en) vanden goeden van/
tuydekem te herent te winxele ende/
dair omtrint gelegen metten toebehoirte(n)/
hem gebleven van wilen claeskin/
hue(re)n brueder bove(n) de geltrinte vors(creven) die hij/
d(air) op alnoch heeft behoud(en) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed)/
war(andizare) cor(am) eisd(em)
//
Nae dien dat ph(ilip)s vanden breyne merten/
bubbele(re) arndt de kuybbere de weduwe/
boens ende meer andere bijd(en) raide vand(er)/
stadt ontbod(en) zijn geweest bij pauwelse/
de verwere rintmeester van arsschot als/
voe(r) seke(re)n lijfpen(sien) ende ande(re) erfrinten/
dair voe(r) de voirscreven personen seke(r)/
hue(r) borgen hadd(en) doen co(m)meren om d(air)/
aff betaelt te wesen des zij tacht(er) wae(re)n/
begerende de selve pauwel uuytstel van/
drie maenden om bynnen middelen/
tijden de selve te betalen(e) Dair mede/
de voirs(creven) personen niet te vreden en/
waren mer veraccordeerd(en) in dien van/
twee maenden naistcomen(de) om alsdan dair/
af betaelt te worddene Dwelc de/
voirs(creven) rintmeester alsdoen geloefde alsoe/
vele te doene dat zij bynnen den selve(n)/
tijde vanden rinten dair aff zij tacht(er)/
wae(re)n betaelt souden wordden In/
cons(ili)[o] decembr(is) x[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters