SAL7384, Act: R°264.4-V°264.1 (485 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°264.4-V°264.1  
Act
Date: 1490-12-23

Transcription

2019-08-06 by fernand BERTRAND
Want gheert marget als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)
//
brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en) ond(er) den/
ande(re)n beyde have en(de) erve jans wijle(n) cruyplant/
soe wair die gelegen sijn ind(er) stadt van loven(en) oft/
bynne(n) der vrijheyt d(er) selv(er) hem met joese peysman/
vorste(r) van des(er) stadt Alle deselve goede heeft doe(n)/
leve(re)n en(de) d(er) weduwe(n) en(de) den kinde(re)n desselfs wijle(n)/
jans dach van rechte te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij/
hen dair tege(n) hadde(n) willen oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken(en) daige niet gecompareert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hen dair/
tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden altijt compa/
re(re)nde ende trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
de voirs(creven) vorst(er) behoirlijck gecleert heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ge ende dach besceydinge geschiet te zijne hebbe(n)/
gewesen voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydd(en)/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
come(n) es In scampno decembr(is) xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters