SAL7384, Act: R°382.1-V°382.1 (701 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°382.1-V°382.1  
Act
Date: 1491-03-04

Transcription

2020-03-03 by fernand BERTRAND
Item jan yden ende katlijne vand(en) berghe sijn/
huysvrouwe en(de) jan yden sone des voirs(creven) jans/
die hij hadde van lijsbetten claes zijnd(er) yerst(er)/
huysvrouwen woenen(de) te velthem in p(rese)ntia hebbe(n)/
genome(n) ende bekindt genome(n) te hebben tegen/
arnde van vroenhove(n) al(ia)s smet als procur(eur) jouffr(ouwen)/
m(ar)griete(n) wittema(n)s weduwe joes wijle(n) absoloens/
thoff der selv(er) weduwen gelegen te velthem/
mette(n) wi(n)nen(de) landen beemden ende eeusselen/
dairtoe behoiren(de) Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van halfmerte naistcomen(de) des(er) tegewoirdig(er)/
maent Eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dander sond(er) middel vervolgen(de) behalve(n)/
dat sij van malcande(re)n sceyden moegen ten halve(n)/
t(er)mijne behoudelijck dat de gene die alsoe sceyd(en)/
wilt dat den ande(re)n een jair te vo(r)en cu(n)digen/
sal Elcx jairs dae(re)nbynne(n) te weten(e) elck boend(er)/
lants soe verre die strecke(n) sullen om ende voe(r)/
xxi molevate(n) rocx goet en(de) payabel met wa(n)ne/
ende vloegele wel bereyt pacht en(de) mate van/
loven(e) ts(in)te andriesmesse apostels te betalen(e) ende/
te loven(e) te leve(re)n der voirs(creven) weduwe(n) alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Ende de voirs(creven)/
beemde te weten(e) elck boender dairaff soe v(er)re/
die oick strecken zullen om ende voe(r) twee croene(n)/
te xxiiii stuv(er)s tstuck tres pl(a)c(cas) pro stufe(r)o tsinte/
m(er)tensmesse te betalen(e) der voirs(creven) weduwen/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Ende voirts/
opde vorweerden ende conditien naebescreve(n)/
Te weten(e) dat de voirs(creven) wynne(n) gehouden sulle(n)/
sijn de voirs(creven) lande(n) jairlijcx wel ende loffelijck/
te wi(n)nen te werve(n) en(de) te mesten gelijck reengenoete(n)/
boven ende beneden te weten(e) den wynt(er)art met/
vier voren ende den som(er)art met drie voren/
It(em) dat de voirs(creven) wynne(n) thue(re)r afsceyden(e) besaeyt/
laten zullen ond(er)half boend(er) met tarwen ende/
dander voert met rogge soe verre dien art/
strect Ende de stortte eens o(m)megedaen It(em) dat
//
de voirs(creven) wynne der voirs(creven) weduwen jairlijcx/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n zulle(n) int voirs(creven)/
hoff veertich busselen walms om de huysi(n)ge/
vanden voirs(creven) hove mede te decken(e) ende te/
repare(re)n It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) sculdich/
sijn de huysinge vande(n) selve(n) hove wel ende/
loffelijck tond(er)houde(n) vand(er) underst(er) rijckele(n)/
ned(er)w(er)t Ende alsmen aldair plect oft dect/
soe v(er)re dien voirs(creven) walm strect soe sullen/
de selve wi(n)nen den werclieden den montcost/
geven ende de voirs(creven) weduwe de dachue(re)n/
betalen It(em) de voirs(creven) wynne(n) sulle(n) allet stroe/
opde lande wassen(de) int hoff te meste bekee(re)n/
en(de) dat opde lande vand(en) selve(n) hove te vue(re)n/
It(em) sal de voirs(creven) weduwe jairlijcx hebbe(n) de/
hellicht vanden oefte op alle de voirs(creven) goede/
wassen(de) Dairaff de voirs(creven) wi(n)nen huer gedeelte/
jairlijcx sculdich sullen sijn te loven(e) tot hue(re)n/
huyse te leve(re)n op d(er) selv(er) wi(n)nen last Ende/
des sal deselve weduwe sculdich sijn den/
voirs(creven) wi(n)nen te doene eenen man om tselve/
oeft t(er) eerden hulpen te doene den welken/
de wi(n)nen den montcost geve(n) sullen ende de/
weduwe de dachue(re)n betalen It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wi(n)nen de grechten en(de) wat(er)leyde(n)/
aende voirs(creven) goede veegen sullen tot hue(re)n/
laste It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) moegen/
truncken trunchout wassende opde termpte(n)/
vand(en) voirs(creven) landen t(er) mi(n)ster scaden Ende oft/
ald(air) enige willege(n) verdroeghde(n) oft ned(er)viele(n)/
die sulle(n) de wi(n)nen te henweerts nemen ende/
des zullen zij gehouden sijn voe(r) elke willege/
alsoe verdroecht oft ned(er)gevallen twee jonghe/
poten te setten It(em) bove(n) dien sullen de voirs(creven)/
wi(n)nen jairlijcx hue(re)n t(er)mijn due(re)nde gehoud(en)/
sijn te setten tweelf jonghe poten Ende alle dese/
vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) vynck martii q(ua)rta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters