SAL7384, Act: R°474.2-V°474.1 (849 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°474.2-V°474.1  
Act
Date: 1491-04-29

Transcription

2020-10-14 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
daniele boxho(r)en t(er) eenre ende anthonise bezuts/
t(er) ande(r) zijd(en) als van den erfbr(ief) die de voirs(creven) anthonis/
ond(er)hadde als deselve daneel p(re)tendeerde aengaen(de)/
den huyse den lombaerd(en) toebeho(r)ende bynne(n) des(er)/
stadt staen(de) d(air)inne de voirs(creven) daneel van sijnd(er) w(er)di(n)ne(n)/
weg(en) nae aflivich(eit) jans wijle(n) bezuts sijns zweers/
hoepte inne gericht te sijne ende bezund(er)t naeden/
bescheyde vand(en) selve(n) br(ief) die hij gehuert hadde/
dair mede genoech bleeck dat anthonijs tselve/
huys en(de) erve ontfange(n) hadde ende d(air)toe come(n) was/
tot he(m) en(de) jans sijns brued(er)s behoef in sijne(n) leven(e)/
aen die vand(er) calste(re)n oft hue(re)n erfg(enamen) d(air)af men tselve/
huys ende leene houden(de) was hopen(de) mits des(en)/
dat anthonis dien br(ief) alh(ier) ond(er) wet bring(en) soud(e)/
tot behoef d(er) gheend(er) die d(air)inne gericht soud(en) mog(en)/
wesen en(de) tott(er) rechte ende tselve sculdich soud(en)/
sijn te doene ende met rechte d(air)toe bedwonge(n)/
werd(en) Dair tege(n) anth(onis) genoech beki(n)nen(de) den br(ief)/
vo(r)e geruert vand(en) erve voirs(creven) ond(er) te hebben(e) heeft/
geseit dat sij aengaen(de) den erve voirs(creven) hinge(n)/
in rechte voe(r) den leenhee(r) en(de) ma(n)nen voirs(creven) d(air)/
ond(er) tselve huys sorte(re)nde was ende oick ae(n)gaen(de)/
d(er) exhibitien vand(en) br(ief) voirs(creven) hopen(de) alsoe dat/
daneel met sijne(n) voirnemen(en) alh(ier) verdoelt/
was p(re)sente(re)nde tselve te doen blike(n) als hij/
seyde op dats behoefde d(air)op de voirs(creven) daneel/
wed(er)o(m)me replice(re)nde bleef bij sijn voirneme(n)/
en(de) conclusie voirs(creven) te voirde(r) want thuys voirs(creven)
//
bynne(n) des(er) stad geleg(en) was ende hij de(n) selve(n)/
anth(onis) die den br(ief) ki(n)de ond(er) te hebben(e) alhier/
bevont dair hij mits den reden(en) voirs(creven) inne/
gericht was nae sijne(n) voirnemen(en) ontkinnen(de)/
dat vand(er) exhibitien vand(en) selve(n) br(ief) egheene/
questie en was voe(r) den leenhove voirs(creven) dan/
vand(er) erve(n) en(de) ontfang(en) in dien bij p(ar)tien gebuert/
beduchte hem oick deselve daneel dat den/
selve(n) br(ief) hem ontvreemt oft onvert soud(e) mog(en)/
w(er)d(en) (et)c(etera) met meer woird(en) in weersijd(en) geallegeert/
Es get(er)mineert en(de) uutgesproke(n) bijd(er) wet den/
selve(n) p(ar)tien voe(r) recht dat de voirs(creven) anth(onis) den/
brief dair questie af was sculdich soude sijn/
ond(er) de wet alh(ier) te bringen(e) en(de) te stellen(e) om/
alhier te bliven(e) totte(n) inde vand(en) rechte tot/
behoef vand(en) gheene(n) die d(air)inne gericht soude/
moege(n) wesen tselve bevond(en) sijnde met rechte/
oft ov(er)comen(e) van p(ar)tien behalve(n) oft bevond(en) w(er)de/
dat voe(r) thoff vand(en) leene voirs(creven) h(ier) van e(n)nige/
q(ue)stie tussche(n) p(ar)tien gemaect wa(r)e geweest ende/
vand(en) selve(n) br(ief) enig(en) vonness(en) naemaels ald(air)/
ghing(en) dat in dien gevalle tselve appointeme(n)t/
ald(air) geacht(er)volcht sal werd(en) ende den selve(n) br(ief)/
alh(ier) ond(er) wet staen(de) getransfereert werd(e) ond(er) de/
ma(n)ne(n) en(de) greffier ald(air) ten ynde en(de) tott(en) rechte/
als bove(n) op dats behoefde Act(um) in cons(ili)[o] opidi/
aprilis penultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters