SAL7384, Act: V°207.1-R°208.1 (386 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°207.1-R°208.1  
Act
Date: 1490-11-18

Transcription

2019-04-03 by fernand BERTRAND
Vand(en) gedinge dat geweest heeft inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen ja(n)ne vasdraets met/
zijne(n) medepleg(er)s nae des(er) stadt recht geleydt sijnde/
tot allen den goeden have en(de) erve denijs wilen wault(ie)rs/
aenlegg(er)s t(er) eenre zijden en(de) bruede(re)n janne vand(en) borre/
als procur(eur) des godshuys van meechdendale ind(en) name/
en(de) van wegen desselfs godsh(uys) t(er) ande(r) zijden Aldair de/
voirs(creven) geleydde dede lesen tvoirs(creven) beleyt ende dat gedaen/
gaff hij te kenne(n) hoe hij hem alle deselve goede behoirl(ijck)/
hadde doen leve(re)n en(de) d(air)af hande hadde doen lichte(n)/
den procur(eur) vand(en) voirs(creven) godsh(uys) Ende gesustineert/
voir sijn (con)clusie dat tselve godsh(uys) sculdich wae(r) hem/
die goede namelijck twee p(er)den een coe en(de) eene veerse/
te restitue(re)n en(de) laten volgen tot zijnd(er) wettig(er) schult/
behoef der voirs(creven) zijnd(er) scepen(en) brieve(n) die hem de voirs(creven)/
denijs sculd(ich) was de welke hij p(rese)nteerde te verifice(re)n bij/
zijnd(er) wettig(er) eedt hem des gedragen(de) totte(n) rechte Tegen/
dwelck de voirs(creven) procur(eur) hem verantwerden(de) p(rese)nteerde/
te bewijsen Ierst hoe de procur(eur) oft rintmeest(er) vand(en) selve(n)/
godshuyse gecocht hadde deselve twee p(er)den tegen de/
weduwe des voirs(creven) wilen denijs op sint jacops dach/
lestleden voir de so(m)me van dertich rinsgulden(en) die/
welke der selv(er) wed(er)cortsel en(de) afslach deden aende/
schult die sij den selve(n) godshuyse sculdich was Ende/
insgelijcx dat opden selve(n) dach jan van meldert/
inden name vanden godshuyse de voirs(creven) coe ende/
veerse tegen deselve weduwe gecocht hadde voir/
negen rinsgulden(en) de welke der selv(er) weduwen oick/
afgeslagen werdde(n) vand(er) schult die zij den selve(n)/
godshuyse sculdich was en(de) hoe deselve weduwe/
opten selve(n) dach geseeght hadde dat zij int sterfhuys/
blive(n) woude en(de) dat zij dair niet uutgaen woude/
mair eene(n)yegelijcken genoech doen Ende hoe doffic(ie)r/
vand(en) plaetsse(n) ten versueke vande(n) voirs(creven) procur(eur)/
deselve goede in rasteme(n)te gedaen hadde ende dat/
deselve weduwe geconsenteert hadde datse de hee(re)/
den procur(eur) leve(re)n soude in mi(n)dernissen vand(er) schult/
die sij den godshuyse sculdich was en(de) voir de so(m)me/
voirs(creven) hopen(de) deselve procur(eur) wair hij dit gethoene(n)/
conste te voirde(re) want hij hem des gedroech totten/
date van des voirs(creven) vasdraets beleyde dat dat/
yerst gebuerde opten xv dach van september lestled(en)/
lange nae tgene des gelijck vo(r)e vand(er) ov(er)leveri(n)gen
//
ende accorde vand(en) voirs(creven) goeden ende schulde(n) gebuert/
was dat deselve geleydde met zijne(n) beleyde op dese/
goede schuldich wae(r) verdoelt en(de) ontweeght gewijst te/
wordde(n) hem des gedragen(de) totten rechte dair tegen/
de geleydde r(e)plice(re)nde ende procur(atie) duplice(re)nde met/
div(er)sen reden(en) int langhe verhaelt soe v(er)re dat de/
p(ro)cur(eur) tot sijne(n) thoene ind(en) saken gewijst sijnde hij sijns/
v(er)mets in al volcomen es Es gewijst bij scepen(en) van/
loven(en) t(er) manissen smeyers dat de geleydde op de goede/
dair questie af es met zijne(n) beleyde verdoelt es In/
scampno cor(am) om(n)ib(us) dempto pynnock nove(m)br(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters