SAL7384, Act: V°208.2-V°210.1 (388 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°208.2-V°210.1  
Act
Date: 1490-11-18

Transcription

2019-04-03 by fernand BERTRAND
Vand(er) aenspraken die huge van udekem als luiten(ant)/
he(re)n lodewijcx pynnock meyers van loven(en) ind(en) name/
van ons(en) gened(igen) he(re) den h(er)toge gedaen heeft op ja(n)ne/
ruts poirte(r) d(er) stadt van loven(en) hem opseggen(de) hoe hij/
in voirleden(en) tijden een vreeselijck excesse voirt gekeert/
hadde aen sijn eygen moed(er) die hij deerlijck en(de) feytelijck/
alsoe gesteken gequets ende gewont hadde dat sij/
vand(er) selv(er) quetsue(re)n t(er) selv(er) tijt oft zee(r) corts d(air)nae op de/
stat doot bleef dwelck was een soe zwae(re)n feyt horribel/
ende van quad(en) conseque(n)tien dat nyet meerd(er) sijn en/
mochte dwelck hij oft hem ontkint wordde p(rese)nteerde/
te bewijsen alsoe bij hem gesciet te sijne soe bij feyte/
soe bij famen den rechte genoech sijnde Ten ande(re)n/
male was wair dat deselve jan ruts tande(re)n/
tijden aengesteken ende afgebrant hadde thuys/
eend(er) vrouwe(n) p(er)soene(n) tot castel geheete(n) katlijne p(rese)nte(re)nde/
dat oick te bewijsen ende oick dat d(air)aff was en(de) ghinck/
ov(er) den selve(n) poirte(r) openba(r)en naem en(de) fame Ten/
derden male hoe dat deselve jan sijne(n) gebue(re)n/
tot castele oft ande(re)n aldair oft d(air)ontrint ontweldicht/
hadde tot div(er)sen stonden zeke(re) scapen wollen en(de)/
ande(re)n hue(re)n goed(en) vand(en) welken soe hij p(rese)nteerde/
te bewijsen openba(r)en naem ende fame ghinck ov(er)/
den selve(n) poirte(r) sustine(re)nde wair hij dese drie/
pointe(n) oft enig(en) van dien soe metten feyte soe/
bijd(er) fame(n) gethoene(n) conste den rechte genoech sijnde
//
dat hem dan ende in gevalle de voirs(creven) poirte(r)/
gewijst soude wordde(n) t(er) scerp(er) exami(n)acien om van hem/
naird(er) cleernisse in dien bij middele d(er) selv(er) exami(n)acien/
te crigen alsoe dat alsulken horribilen o(n)menschelijcke(n)/
ende o(n)naertuerlijck(en) feyte(n) nyet ongecorrigeert en bleve/
die sulck sijn oft d(air)af egheen punicie en gebuerde dat/
lantscapen d(air)o(m)me mochten versincken met meer woird(en)/
int langhe bij hem verhaelt al tende(re)nde tott(er) voirs(creven)/
sijnd(er) conclusien Tegen dwelck de voirs(creven) poirte(r) met/
sijne(n) gelev(er)den voirsprake hem verantwerden(de) meynde/
ten iersten male dat de meye(r) in een point ende/
teene(n)male hem nyet sculdich en wae(r) te behulpen beyde/
met thoene opt principael feyt en(de) oick opde fame/
van dien de meye(r) de contrarie sustine(re)nde vanden/
welken deselve poirte(r) verdoelt gewijst sijnde int/
principael vand(er) voirs(creven) aenspraken geantwert heeft/
op gedaen ende gep(rese)nteert te bewijsen soe bij openbaerd(er)/
famen soe anderss(ins) den rechte genoech sijnde Ierst/
hoe dat des acht jair oft d(air)ontrint leden mach/
sijn dat op s(in)te dympne(n) kermesse dach te gheele hij/
jan ruts deedinge ende gebecht hadde gehadt tege(n)/
katlijne(n) goeys sijne(n) meysen(e) met hue(re)n medegering(en)/
dair de moed(er) desselfs jans tusschen beyde ghinge/
ende een quetsue(r) ontfinck dairaff zij van live/
t(er) doot quam ende dat dat geschiede bij openba(r)en/
onv(er)sienigen ongevalle ende dat fame is dat dit/
aldus geschiede bij openba(r)en onv(er)sienige(n) ongevalle/
dat voirts de voirs(creven) poirte(r) hem swaer op th(er)tte liggen(de)/
tvoirs(creven) openbair ongeval van sijnd(er) moed(er) ghinck te/
roome(n) waert om voe(r) huer ende zijn siele te bidden(e)/
ende hem van dair wed(er)come(n) sijnde hij soende/
deselve sijn moed(er) aen allen sijn brued(er)s en(de) sust(er)s/
soe wel aend(en) oudtsten als aenden joncksten ende/
dat sij hem tselve ongeval vergave(n) van sijnd(er) moed(er)/
om de mynne goids ende dat deselve soene/
gedaen was gelijck dat behoirde en(de) men gewoenlijck(e)/
was te doene p(rese)nteerde voirts te bewijsen met/
openba(r)en brieve(n) van r(e)missien ende c(er)tificacien/
hem ind(en) jae(r) van lxxxii xii decembr(is) verleent/
bij ja(n)ne van ranst hee(re) tot tcantickrode ende tot
//
mortselle scoutheyt van antwerpen en(de) mercgreve/
tslants van ryen hem gegeve(n) ond(er) den zegel desselfs/
mercgreve(n) op tpapier in rood wasse addresse(re)nde/
aen mijne(n) gened(igen) hee(re) den h(er)toge van oist(er)rijck van/
lott(e)r(ingen) van brabant (et)c(etera) sijne(n) cancell(ie)r van brabant/
drosset van brabant meye(r) van loven(en) ampman/
van bruessel scoutheyte(n) van antwerpen en(de) va(n)d(en)/
bossche allen ande(re)n hue(re)n ende d(er)smaeld(er) he(re)n officie(re)n/
justicie(re)n ende diene(re)n ende elken van hen besund(er)t/
ende voirt allen ande(re)n dien dbehoirt ende dien/
deselve sijne als mijns voirs(creven) gened(ichs) she(re)n br(ieven) van/
r(e)missien gethoent soud(en) wordde(n) hoe deselve jan/
ruts tege(n) den selve(n) scouth(eyten) tantw(er)pen en(de) mercgreve/
slants van ryen als tegen den selve(n) mijne(n) gened(igen)/
he(re) uut crachte vand(er) voirs(creven) sijnd(er) officien gecomposeert/
heeft van dat hij met kynlijcken ongevalle sijn/
eygen moed(er) gebracht hadde van leven(de) live t(er) doot/
ende van al des hij t(er) causen vand(en) selve(n) dootslage/
criminelijck oft civilijck gebroect mocht hebben tege(n)/
de hoecheyt desselfs mijns gened(ichs) he(re)n mits den scouth(eyten)/
voirs(creven) vand(er) selv(er) sijnd(er) compositien ind(er) maten als/
voe(r) duechdelijck vernuecht ende gecontenteert ende/
hoe deselve scouth(eyten) van antwerpen hem mits dien/
genome(n) ende gestelt hadde wed(er)o(m)me in sijne(n) goed(en)/
name ende fame ind(en) lande van brabant ende voirt/
in allen ande(re)n lande(n) alsoe v(er)re alst moegelijck was/
mits hem d(air)op verlene(n)de met crachte vand(er) voirs(creven)/
sijnd(er) officien sijn brieve als mijns voirs(creven) gened(ichs) she(re)n/
open(en) br(ieven) van r(e)missien P(rese)nteerde voirts te bewijsen/
op tpoent bijde(n) meye(r) bijgeleeght vand(en) afgebrand(en)/
huyse ende der famen in dien bij den meye(r) gealleg(eer)t/
ende oick bijleeght hoe dat tselve huys vand(en)/
selv(en) katlijne(n) dwelck afgebrant soude sijn alnoch/
steet onv(er)brant ongeschint ende ongeschaet ter/
plaetsen van castele aldair dat gestaen heeft ov(er)/
xxx jae(re)n ende meer ende datmen niet bevi(n)den/
en soude dat deselve katlijne t(er) plaetsen van castele/
oft tot ande(re)n plaetsen e(n)nich and(er) huys huer toebehoe(re)nde/
meer heeft p(rese)nteerde voirts te thoene(n) dat deselve/
katlijne die enige fame van brande onv(er) hem gestroeyt/
oft uutgegeve(n) mocht hebben was van sulk(er) fame(n)
//
ende r(e)gimente dat huer luttel ee(re)n toegeseeght was/
ende oft e(n)nige fame dair van op hem gegaen hadde dat/
dat mocht sijn uuyt uutgeve(n) der selve(r) katlijne(n) ende/
uuyt hue(re)r quad(en) moegen te hemw(er)t ende dat deselve/
katlijne bynne(n) hue(re)n leven(en) mits hue(re)n oneerbaerlijcke(n)/
dragen(en) gevangen hadde geweest tot he(re)ntals ende/
aldair gepijnt soe verre eer sij uute(n) selve(n) gevanckeniss(en)/
hadde conne(n) gerake(n) dat sij hue(r) compositie mette(n) hee(re)/
hadde moete(n) maken P(rese)nteerde voirts te thoene(n) mette(n)/
gheene(n) die hem van sijne(n) kijnschen daige(n) gekint hadd(en)/
hoe sij hem noeyt en hadden weten dragen and(er)s dan/
een goet eersame geselle hem dragen soude ende dat/
hij altijt t(er) goed(en) name ende fame gestaen hadde en(de)/
dat sij hem alnoch dair voe(r) hielden ende dat hij altijt/
zed(er)t d(er) voirs(creven) r(e)missen gegaen ende gestaen hadde alo(m)me/
in kercken ende tallen plaetsen dairt hem geliefde/
toesiende den drossaete van brabant den mercgreve/
van antwerpen ende allen ande(re)n officie(re)n ongecalengiert/
ongehacht ende ongehouwen vrij ende loss tott(er) tijt/
toe van desen aentaste hopen(de) wair hij dese pointen/
aldus gethoene(n) conste dat hij die geheelijck ontkinde/
Tderde point bijden meye(r) bijgheleeght vand(en)/
ontkeringe(n) vand(en) scapen wollen ende ande(re)n stucken/
der voirs(creven) aenspraken ongehoud(en) sijn soude hem des/
gedragen(de) totten rechte op dwelck beyde p(ar)tien tot/
hue(re)n thoene gewijst sijnde de meye(r) genoech thoende/
beyde bij feyte ende fame tstuck vand(er) voirs(creven) moed(er)/
ende hue(re)n quetsue(re)n bij den voirs(creven) poirte(r) gep(er)petreert/
dairaff sij van live t(er) doot come(n) was inde turbelinge/
ende tusschen beyde gaen ende oick bij fame als/
tscheene bijd(er) voirs(creven) katlijne(n) opden poirte(r) ende yerst/
uutgegeve(n) ende meest gemaect van hue(re)n aengesteken(en)/
huyse sond(er) nochtan van sijne(n) derden ende lesten/
v(er)meten(de) pointe yet te thoene(n) ende de voirs(creven) poirte(r)/
alle sijne voirs(creven) v(er)meten(de) pointe(n) soe bij leven(de) wairheyt/
van scepen(en) wethoude(re)n ende ande(re)n goed(en) ma(n)nen/
in groote(n) getale soe bijd(er) voirs(creven) r(e)missien vand(en) voirs(creven)/
ongevalle d(er) doot aen sijne moed(er) geschiet soe in/
allen ande(re)n pointe(n) vand(en) goed(en) name ende fame
//
des voirs(creven) jans ruts ende sijnd(er) wandelinge(n) ende/
verkeringe(n) zed(er)t der voirs(creven) r(e)missien soe in alle ande(re)n/
pointe(n) vo(r)e verhaelt soe mette(n) principalen onschuld(en)/
ende ongevalle(n) soe mett(er) fame(n) van dien genoech en(de)/
volcomelijck gethoent heeft Nae welken thoen p(ar)tien/
hinc inde geconcludeert hebben elck salve(re)nde sijne(n) thoen/
ende r(e)p(ro)ce(re)nde ende wed(er)leggen(de) des and(er)s thoen bij/
div(er)sen r(e)den(en) elke(n) tot sijnd(er) meyni(n)gen ende conclusien/
dienen(de) Es gewijst t(er) manissen smeyers bijd(er) scepen(en)/
van loven(en) dat de meye(r) van loven(en) met sijnd(er) (con)clusien/
die hij ind(en) name van ons(en) gened(igen) he(re) den h(er)toghe/
opden voirs(creven) poirte(r) gedaen heeft verdoelt is mer/
gelieft hem den selve(n) poirte(r) int principael aen te/
spreken dat hij dat doen mach Act(um) in scampno/
cor(am) om(n)ibus scab(in)is dempto pynnock nove(m)br(is) xviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters