SAL7384, Act: V°438.4-R°439.1 (793 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°438.4-R°439.1  
Act
Date: 1491-04-08

Transcription

2020-08-27 by fernand BERTRAND
Item jan van aken heeft geloeft janne millichove(n)/
de so(m)me van hondert ende achtentwintich goud(en)/
gulden(en) xii vierysers voir elken guld(en) gerekent
//
halff sinxen(en) naistcomen(de) et dand(er) hellicht te loven(e)/
omgange d(air)nae volgen(de) te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am)/
eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters