SAL7384, Act: V°457.4-V°458.1 (824 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°457.4-V°458.1  
Act
Date: 1491-04-20

Transcription

2020-10-03 by fernand BERTRAND
Ind(er) saken op hede(n) geport bijd(en) raide vand(er) stadt/
tusschen adriaene van assche t(er) eenre ende henr(icke)/
coker t(er) ande(r) zijd(en) als van zeke(re)n rasteme(n)ten die
//
de voirs(creven) henr(ick) alh(ier) ind(er) stadt van loven(e) hadde v(er)volcht/
nae recht en(de) costume d(er) selv(er) stadt opde goed(en) desselfs/
adriaens voe(r) tgebreck van acht rinssche gulden(en)/
oft d(air)omtr(int) d(air)inne hij te hemw(er)t gehoud(en) was als/
deselve henr(ick) p(re)tendeerde mits div(er)sen reden(en) welke/
mater(ie) mits div(er)sen v(er)volge desselfs adriaens dicwille/
uutgestelt hadde geweest en(de) oick gehandelt om/
p(ar)tien te verliken(e) bij tussche(n) spreken(e) van p(ar)tien in/
eend(er) v(er)gadering(e) gehoud(en) bijd(en) gedeputeerd(en) va(n)d(en)/
sted(en) loven(e) bruess(el) antw(er)pen en(de) meer ande(re) anno/
xc stilo braban(tie) voe(r) paessche(n) ind(er) stadt van bruess(el)/
om ande(re) sak(en) ald(air) v(er)gadert zijnde seggen(de) de voirs(creven)/
adriaen alsnu dat bijd(en) consente van beyd(en) p(ar)tien/
dese mater(ie) v(er)leken soud(e) werd(en) int principael bijd(en)/
gedeputeerd(en) vand(en) selve(n) sted(en) die alsd(an) d(air) wa(r)en/
en(de) tselve alsd(an) v(er)redent was p(rese)nte(re)nde d(air)aff thoen/
Dwelck de voirs(creven) henrick ontki(n)de seggen(de) al wairt/
alsoe des neen soe en hadd(en) sij he(m) niet gesubmitteert/
nae recht dwelck de voirs(creven) adriaen oick genoech/
bekinde en(de) versocht deselve henr(ick) alsoe trecht/
alh(ier) om voirts te moege(n) gescied(en) en(de) in dien te/
volgen(e) navolgen(de) sijne(n) rastame(n)t(en) op des voirs(creven)/
ad(riaens) goed(en) gedaen als dat beho(r)en soud(e) en(de) totte(n) sijne(n)/
te geraken(e) te voirde(r) want de contrarie noeyt gehoud(en)/
en was de porters goed(en) van vrid(en) steden en(de) oick/
de p(er)sone(n) comen(de) in deen en(de) dande(r) stadt en(de) ald(air)/
bevond(en) sijnde en werd(en) en(de) most(en) in dien aldair/
rechts plege(n) geco(m)mert sijnde soud(en) die sak(en) va(n)d(er)/
eend(er) stadt tott(er) and(ere) te sinden(e) hopen(de) alsoe dat trecht/
in des(en) o(m)me des(er) saken wille niet gebroke(n) en soud(e)/
werd(en) want de voirs(creven) adriaen oick and(ere) niet en/
sochte dan uutweg(en) en(de) v(er)trecke sustine(re)nde altijt/
de voirs(creven) adriaen de (contra)rie en(de) bezund(er)t dat die/
materie behoi(r)en soude en(de) ger(e)mitteert wed(er)om beslicht/
te werden(e) bijd(en) gedeputeerd(en) vand(en) sted(en) als bove(n)/
en(de) dat alle p(ro)cedue(re)n bij henr(icke) gedaen oft te doen(e)
//
alh(ier) in sortiantien soud(en) blive(n) totte(n) inde (et)c(etera) met/
meer woird(en) ald(air) gebuert Es gewesen en(de) get(er)mineert/
den voirs(creven) p(ar)tien nae dat d(er) wet genoech kenlijc/
was bij zeke(re)n voirgaen(de) rapporte van hue(re)n gede/
puteerd(en) alsd(an) d(air) wesen(de) in dien ged(aen) en(de) bezund(er)t dat/
zij de mater(ie) ald(air) g(er)ne hadd(en) beslicht en(de) tselve/
niet en const(en) gedoen dat alsd(an) die sake uutgestelt/
w(er)t tot beloken(en) paesschen alsd(an) volgen(de) oft p(ar)tien/
met malcande(re)n const(en) v(er)lik(en) oft tot ande(re)n v(er)ga/
dering(en) ind(er) stadt van loven(e) op dat p(ar)tien beliefde/
en(de) and(er)s niet dat de voirs(creven) henr(ick) met sijne(n) begonste(n)/
rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van des(er) stadt soud(e)/
mog(en) voirts p(ro)cede(re)n als dat nae recht soud(e)/
mog(en) beho(r)en om totte(n) sijne(n) te geraken(e) behalve(n) sijnd(er)/
wed(er)p(ar)tien hue(re)r defenc(en) en(de) hue(re)n goed(en) rechte bij huer/
selve(n) oft procur(eur) in dien tege(n) de(n) selve(n) henr(icke) en(de)/
sijne(n) voirnemen(e) als zij bevi(n)d(en) soud(en) nae gelegenth(eit)/
d(er) sake(n) beho(r)ende In cons(ili)[o] opidi aprilis xx
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters