SAL7385, Act: R°321.3-V°324.1 (618 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°321.3-V°324.1  
Act
Date: 1492-01-24

Transcription

2020-11-08 by kristiaan magnus
Vand(er) aenspraken die henrick scoerbroet gedae(n)/
heeft met sijne(n) gelev(er)den voirspreke voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) op ende tegen jouffr(ouwen)/
katlijne(n) coeleneers weduwe jans wijle(n) wille(m)s/
van diversen borchtochten die deselve henrick/
alsoe hij seyde ende boot te bewijsen(e) gedaen/
hadde voe(r) den voirs(creven) wijle(n) ja(n)ne wille(m)s/
die hem dairaff geloeft hadde scadeloes/
tontheffen(e) Te weten(e) aen gorijse van dieve(n)/
ja(n)ne van colen meeste(re)n ja(n)ne van raveschote/
gheerde zeels en(de) meer ande(re) dairaff hij tot/
sijnd(er) conclusien versochte van huer gelost
//
te wordden(e) ende gerestitueert van allen/
betalingen van acht(er)stellig(en) pachten die hij/
dairaff hadde moeten gelden bij rigue(r) van/
rechte in div(er)se manie(re)n en(de) uut diversen/
prami(n)g(en) ende hachten dair voe(r) op he(m) geschiet/
Des hij he(m) gedroech beyde totten creditue(re)n/
en(de) diene(re)n te voirde(r) oick want hij p(rese)nteerde/
te bewisen(e) oft hem ontkint w(er)de dat zij/
nae staet d(er) heylig(er) kercken getrout hadde/
den selve(n) wijle(n) ja(n)ne hue(re)n man dat/
deselve wijle(n) jan als huer eyghen man/
bij huer gestorve(n) was dat zij nae sijn/
aflivicheit ind(en) sterfhuyse bleve(n) was vijff/
sesse oft vii dag(en) lanck dueren(de) ende dat/
hij d(aer)uut gestorve(n) was als uut sijne(n)/
p(ro)pe(re)n erve ende have Dat voirts deselve/
weduwe nae desselfs wijle(n) jans huers/
mans doot was blive(n) sitten(de) inde have/
en(de) erve dair deselve jan uut gestorve(n) was/
Dat voirts deselve weduwe nae deselve/
aflivicheit vercocht hadde geerd(en) vand(er)/
sart eene(n) grauwen tabbart met otte(re)n oft/
beve(re)n gevoyert voe(r) een so(m)me van pe(n)ninge(n)/
dies zijs eens wae(re)n en(de) dat zij he(m) die/
pe(n)ninge(n) cortte(n) aen tgheene des de voirs(creven)/
wijle(n) jan en(de) zij he(m) sculdich wae(re)n van/
have(re)n oft anders Ende dat denijs lauke(n)s/
tvoirs(creven) voed(er) uut den selve(n) tabbart gecocht/
hadde ende dat sij nae tvercoepe(n) vand(en)/
selve(n) tabbarde den selve(n) geerd(en) noch gepre/
senteert hadde te leve(re)n en(de) te v(er)coepen(e) opde/
selve schult die zij he(m) sculdich was een/
pansier den selve(n) wijle(n) ja(n)ne toebehoe(re)nde/
en(de) dat gheert dat niet copen en woude/
om dat sijt he(m) v(er)loefde Dat voirt deselve
//
wijle(n) jan willems in sijnd(er) levend(er) tijt hadde/
een huys gestoffeert staen(de) met haven inde boelhage/
en(de) dat hij dair uut gestorve(n) was als uut sijnd(er)/
p(ro)perd(er) erve(n) ende haven Dat deselve weduwe/
ter stont corts nae dat zij uuten wildema(n) toech/
int tselve huys gelegen inde boelhaghe toech/
dwelck den selve(n) wijlen ja(n)ne gelijck voirs(creven) es toebe/
hoerde Dese ende meer ande(r) pointen he(m) tot sijnd(er)/
conclusien dienen(de) oft hem die ontkint werd(en)/
p(rese)nteerde hij gelijck vo(r)e te thoenen(e) ende mett(en)/
mi(n)sten te gestaene Hopen(de) oft hij dat conste gedoen/
dat hem deselve sijn conclusie wordd(en) soude des/
hij hem gedroech totten rechte Dair tegen de/
voirs(creven) weduwe huer met hue(re)n gelev(er)den voirspreke/
v(er)antwerden(de) dede seggen hoe de voirs(creven) wijlen/
jan huer man opden thiensten dach julii anno/
lxxxix aflivich w(er)t vand(er) pestilentien oft haestig(er)/
ziecten Hoe voirt div(er)se beleyde uut scepen(en) br(ieven)/
van loven(e) gedaen w(er)d(en) nae des(er) stadt recht/
bij div(er)se p(er)sone(n) tot allen den goed(en) have ende/
erve desselfs wijle(n) jans huers mans dierste/
ende outste bij willem(me) van leefdale als procur(eur)/
oft yemand(e) and(er)s van wege(n) d(er) capellane(n) van/
s(in)te pet(er)s te loven(e) vand(er) daet des voirs(creven) x[ten] daechs/
julii a(n)no lxxxix dwelck stont geregistreet in 3[a]/
camera Insgelijcx noch meer ande(r) beleye corts/
d(aer)nae tot sijne(n) goed(en) gedaen bij ja(n)ne van thiene(n)/
ende meer ande(re) It(em) dat corts nae de doot desselfs/
wile(n) jans alle de haeflijcke en(de) gerede goed(en) nad(en)/
selve(n) ja(n)ne gebleve(n) soe geringe die sond(er) perikel/
v(er)coepbaer mochten sijn ter proclamatien ende/
kercgebod(en) gestelt w(er)d(en) ende d(aer)nae bij gesworen(en)/
scatters gescat ten v(er)sueke vand(en) geleydd(en) en(de)/
dat deselve haeflijcke en(de) gerede goed(en) alle int/
geheele en(de) int grosse gescat sijnde bijd(en) voirs(creven)/
scatters bleve(n) en(de) gelate(n) w(er)d(en) bij consente vand(en)
//
geleydd(en) henr(ix) wijlen noereman oudt cleercop(er)/
als d(aer) meest voe(r) geven(de) ende die v(er)hogen(de) als die/
viii dag(en) lanck open en(de) gescat gestaen hadd(en)/
ende als d(aer)nae nyemant and(er)s en qua(m) die/
dair meer hadde willen voir geve(n) It(em) dat d(aer)nae/
de voirs(creven) henrick norema(n) ende peet(er) baelge des/
samentlijck wae(re)n ov(er)comen ende eenswerd(en) dat/
deselve noerema(n) den coep van allen den selve(n)/
gered(en) en(de) haeflijck(en) goeden voirt ov(er)liet den/
selve(n) pete(re)n baelge om den selve(n) prijs gelijck hij/
die gecocht hadde ende om een zeke(r) so(m)me van/
pe(n)ningen des sij eens werd(en) Item ende dat/
hier nae yerst op dat de have en(de) gereede goede/
int sterfhuys elck in sijn plaetse zienliker was/
end bat geld(en) soude de herberghe mett(en) toebeh(oirten)/
met voirgaen(de) proclamatien op hoegen v(er)cocht/
w(er)t bijde(n) selve(n) geleid(en) ende dat die alsoe op hog(en)/
als die hog(en) dairaff acht dage(n) open gestaen/
hadd(en) bleeff mett(er) berre(n)d(er) kersen den voirs(creven) pete(re)n/
baille als den meeste(n) d(aer) voe(r) bieden(de) Dede voirts/
seggen hoe desen v(er)cope acht(er)volgen(de) de guedinge/
uute(n) beleyde d(aer) sijs huer toe gedroech den selve(n)/
pete(re)n van dien ged(aen) wert gelijck dat bliken soude/
uut(er) selv(er) guedingen die geregistreert stont inde/
derde came(r) decembr(is) xxii a(n)no lxxxix It(em) dat/
dese goed(en) have ende erve den voirs(creven) pete(re)n/
baille aldus bleve(n) sijnde de selve peete(r) der/
voirs(creven) jouffr(ouwen) katlijne(n) verhuert hadde ende sij/
tege(n) he(m) gehuert deselve herberge mette(n) toebehoirt(en)/
ende metten huysrade d(aer)toe hoe(re)nde ende der/
herberge(n) dienen(de) eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n/
lanck elcx jairs om ende voe(r) hondert crone(n)/
dairaff den t(er)mijn van kersmesse doen naistcomen(de)/
ende nu lestleden over jaer expire(re)n ende/
uutgaen soude En(de) tgheene dat behoerde/
dat den live vand(en) selve(n) wijle(n) ja(n)ne willems
//
als clede(r) ende dier gelike dat dat niet begrepen/
en was inde selve hueringe Ende dat de selve/
weduwe die herberge mett(en) toebehoerten ende/
gerede goed(en) alsoe ind(er) selv(er) hueringe besitten(de)/
ende gebruyken(de) was ende gedroech huer des/
tott(en) scepen(en) brieve(n) vand(er) selv(er) hueringe(n) vand(er)/
daet decembr(is) xxiii a(n)no lxxxix inde derde/
came(r) dat sij vand(en) selve(n) goed(en) gheen ander gebruyck/
en hadde dan alleene als een bloet huerlinck/
Dede oick seggen dat zeke(r) rekeni(n)g(en) ende state/
d(aer) geleydd(en) wae(re)n vand(en) v(er)cocht(en) goed(en) voirs(creven) ende/
oick vand(en) resten datter geovert mocht sijn den/
yersten geleydd(en) vand(en) voirs(creven) goed(en) Ende waer/
dat gebleven was ind(er) and(er) nageleydd(en) schuld(en)/
oft ande(re)n des zij huer gedroech totten wisselboeke/
ende den selven wissele(r) Dat voirt deselve wed(uw)e/
t(er) tijt van huers mans aflivich(ei)t int sterfhuys/
wesen(de) corts d(aer)nae dair uut schiet laten(de) d(aer)inne/
de have ende gereede goede ende dat sij huer/
dier geheelijck afgedragen hadde en(de) dairop/
ger(e)nu(n)tieert voe(r) scepen(en) van loven(e) des zij huer/
gedroech tot tgene des d(aer)af julii xv a(nn)[o] lxxxix/
geregistreert stonde inde derde came(r) Seyde/
voirts al mocht soe sijn dat sij eene(n) zeke(re)n tijt/
van dage(n) nae huers mans doot ind(en) sterfhuyse/
gebleve(n) mocht sijn sond(er) nochtans van hue(re)r/
wed(er)p(ar)tien beticht te werden(e) als hij recht/
heeft vand(en) aenverd(en) d(er) haven dat sij ov(er)mits/
zeke(re)n ordinantien dairop voirmaels bijd(er) stadt/
gemaect en(de) gepubliceert ende openbaerlijck uutge/
roepen d(aer) zijs huer toe gedroech dat sond(er) in des(en)/
begrepen oft belast te werden(e) wel hadde moeg(en)/
doen naemelijck want nyemant uut sterfhuys(en)/
van heetter ziecten ond(er) de lied(en) buyten shuys/
wandelen noch v(er)keren en mochte sond(er) openbaer/
teyken ende op zeke(r) pene(n) mair moeste die sterfhuyse
//
gesloten houden des zij huer gedroech totter/
selv(er) ordinantien en(de) publicatien voerd(er) dairaff/
mentie maken(de) Seyde voirts hoe zij huer gedroech/
totte(n) redelijcken verstande vand(en) wethoude(re)n/
ende eene(n)yegelijcken vand(en) rade troest ende/
bistanticheit die zij oft yemant and(er)s gecrig(en)/
mog(en) om sterfhuyse van heeten siecte(n) te laten/
ende wie die lude(n) uut sulken sterfhuyse comen(de)/
aenveerd(en) oft herberge(n) wilt oft waer die hene(n)/
trecken soud(en) moge(n) daer eenyegelijck uut/
vresen zijns lijfs sulke(n) siecten ende sterfhuyse/
schont vreest ende vliet ende oick de ghene/
die dair uut comen Dede voirts seggen hoe/
zij nae huers mans doot int selve sterfhuys/
zieck behielt liggen(de) he(n)neken hue(re)n sone die ierst/
sterf des maendaighs nae des vad(er)s doot als/
de vad(er) des vrijdaighs te vo(r)en aflivich was/
wordd(en) Wair uut soe zij seyd(e) met allen o(n)minschelijck/
onkerstelijck ende buyte(n) moed(er)liker liefden geweest/
soud(en) moete(n) sijn dat zijt sterfhuys dair huer eyge(n)/
kint alsoe zieck inne lach ende tselve huer kint/
inden selve(n) state alsoe gelaten soude hebben/
Item ende dair de wed(er)p(ar)tie huer opleet dat/
zij uute(n) sterfhuyse getogen soude sijn inde boelhage/
in desselfs huers mans huys ende haeflijcke/
goede ald(aer) wesen(de) dairop dede sij seggen datme(n)/
tselve alsoe niet bevi(n)den en soude mair dat/
zij dair getoge(n) was bij me(m)men en(de) ind(er) selv(er)/
me(m)men huys dat sij dair bewoende ende tot/
hue(re)n gebruyke hadde ende dat zij dair gebruicte/
der gered(er) goed(en) d(er) selv(er) me(m)men toebehoi(r)ende/
Ende aengaen(de) den v(er)cochte(n) tabbarde dien en/
hadde zij niet v(er)cocht dan allene bij wille/
weten(e) ende consente vand(en) voirs(creven) pete(re)n baille/
ende tot zijne(n) orbe(r) ende profijte It(em) noch op tpoint/
vand(er) boelhage(n) dede sij seggen dat tselve dat
//
inde boelhage wesen mochte van gered(en) goed(en) dat/
ja(n)ne willems hadde moegen toebeho(r)en nae desselfs/
jans doot met rechte uutgepant wert en(de) v(er)cocht/
voe(r) jans scult oft co(m)me(r) dairop gevallen Dese en(de)/
meer ande(r) pointe(n) dienen(de) tot hue(re)n rechte ende/
defentien soe v(er)re die huer ontkint werdd(en) p(rese)nteerde/
sij te thoenen(e) ende metten minsten te gestane hopen(de)/
wair sij die gethone(n) conste dat zij d(er) aenspraken/
ongehouden soude sijn te voirde(r) want sij p(rese)nteerde/
hue(re)n wettigen eedt dat sij noyt anders dan gelijck/
vo(r)e nae huers mans doot e(n)nich bewint genot/
noch profijt int sterfhuys gehadt en hadde vand(en)/
haeflijcken ende gered(en) goeden d(aer) wesen(de) anders dan/
alleene van eten(e) ende drincken van des dair sijn/
mochte dair sij huer nootdorst aenneme(n) mochte/
oick te voirde(r) want sij hoepte dat de voirs(creven)/
henrick dat oick nu(m)mermeer voirde(r) noch anders/
en soude conne(n) gethone(n) den rechte genoech sijnde/
Op dwelck nae replike duplike ende lange/
allegatien van p(ar)tien beyde deselve p(ar)tien tot/
hue(re)n thoene bij scepen(en) van loven(e) ter manissen/
smeyers gewijst sijnde ende de gelike borgen/
ende creditue(re)n desselfs wijle(n) jans willems Te/
weten(e) henrick willems anthonijs van wynge/
giel(is) de vos de jonge jan de walsche gheert/
vand(er) sart zeeldraye(r) denijs laukens wout(er)/
van holsbeke arnt [vacat] scoemake(r) tege(n) de/
sterre ov(er) brued(er) amelrijck vand(en) velde g(ar)diaen/
vand(en) mi(n)d(er)bruede(re)n abraen de cuype(re) d(aer) mede/
hem de voirs(creven) henrick bezund(er)t int aenverd(en) vand(er)/
have(n) oft int sterfhuys gebleve(n) te sijne [behulpe(n) woude] gebatteert/
ende vonneslijck afgesned(en) ende gewesen sijnde/
in dien niet tuychbaer wesen(de) al mach de selve/
henrick bewijst hebben met div(er)sen scepen(en) brieve(n)/
borge te wesen(e) desselfs wijle(n) jans willems/
ende van he(m) te hebben geluften van schadeloes/
onthave(n) te werden(e) ende voirt in div(er)se manie(re)n
//
in dien belast ende met rechte gepraemt te/
wesen(e) dat oick genoech gekint es wettelijck/
huwelijck tusschen wijle(n) ja(n)ne ende huer geweest/
te hebben(e) Voirt dat de weduwe nae huers/
mans doot eene(n) zeke(re)n tijt ind(en) sterfhuyse gebleve(n)/
mocht sijn soe en heeft hij nochtan luttel oft/
niet vele and(er)s van sijne(n) v(er)meten(en) pointe(n) voird(er)/
gethoent dat effect geve(n) mochte noch oick/
enich aenverd(en) vand(er) have(n) desselfs wijle(n) jans/
Mair de voirs(creven) weduwe ter ande(r) zijd(en) den voirs(creven)/
aenlegge(r) sijne(n) thoen gesloten hebben(de) gethoent/
heeft volcomelijck hue(r) voirgaen(de) v(er)meten(en) point(en)/
in feyte gelege(n) soe bij bekynnen(e) van hue(re)r wed(er)p(ar)tien/
uut rekeni(n)g(en) wisselboeken scepen(en) br(ieven) van beleyde/
huering(en) guedinge(n) renu(n)tiac(ien) publicatien en(de)/
ordinantien vand(er) stadt leven(de) wairh(eit) dair/
voe(r) affgeruert es en(de) and(er)ssins Es uut(er)lijck/
gewijst bij scepen(en) van loven(e) ter manisse(n) smeyers/
nae dat p(ar)tien in weersijd(en) elck op des and(er)s/
thoen gereproceert heeft en(de) sijns selfs thoen/
gesalveert ende voirt geconcludeert elck hue(re)r/
tot sijnd(er) meyni(n)gen voirs(creven) soe v(er)re de voirs(creven)/
weduwe den eedt doet soe zij dien gep(rese)nteert/
heeft dat sij d(er) aenspraken ongehoud(en) sal sijn/
In scampno cor(am) om(n)ibus scabi(ni)s dempto vynck/
januarii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick