SAL7385, Akte: R°380.2-V°380.1 (714 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°380.2-V°380.1  
Act
Datum: 1492-02-20

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Allen den ghene(n) dat de eerbe(re) hee(r) mijn hee(r) reyner/
vand(er) elst pastoer d(er) kercken van s(in)te jacobs opde/
biest uut crachte van eend(er) zekerd(er) p(ro)curatien hem geg(even)/
anno lxxix in profesto nativitat(is) (christ)i bijd(er) p(ri)orinnen/
subp(ri)ori(n)nen ende ande(e)n zuste(re)n regulareessen vand(en) huyse/
van s(in)te gertrud(en) in tsh(er)toge(n) bossche met consente brued(er)/
gheert maren confessoer en(de) rectoir vand(en) selve(n) co(n)vente/
ond(er) de clausule van te moege(n) substitue(re)n eene(n) oft meer/
oft noot zij heeft uut saken vand(er) selv(er) clausulen gesub/
stitueert van wegen oick sust(er) hadewig(en) van bakele/
aldair geprofessijt voe(r) de twee rinssche guld(en) lijfpens(ien)/
t(er) selv(er) jouffr(ouwe) hadewige(n) live en(de) jouffr(ouwe) marien/
leyten al(ia)s van hasselt voir huer selve(n) met eene(n)/
gelev(er)den momboir en(de) oick claes blide natuerlijck/
sone he(re)n en(de) meeste(re)n claes wijle(n) blide doctoir in/
loyen voir hem selve(n) en(de) oick t(er) p(rese)ntien ende (con)sente/
van meeste(re)n kaerle putchey sijne(n) scoelmeeste(r) elck hue(re)r/
van hen beyden voir eene(n) rinssche guld(en) lijfpen(sien) d(aer)aff/
deselve suster hadewich tot hue(re)n live de twee en(de)/
elck vand(en) ande(re)n tot sijne(n) live den eene(n) heffen(de) sijn/
met scepen(en) br(ieve) van loven(en) vand(er) daet lxxxi m(ar)tii/
q(ua)rta aen en(de) op een woeni(n)ge geheel mette(n) hove d(aer)aen/
en(de) ande(re)n toebehoirte(n) voe(r) ende acht(er) gelegen inden/
lange(n)bruel tusschen de goede jans wijle(n) m(ar)chans
//
d(aer)nae jans lyemi(n)cx tenne(n)potghiete(r) t(er) eenre zijd(en)/
en(de) gheerlicx vand(en) stocke t(er) ande(r) strecken(de) acht(er)w(er)t/
totten goed(en) bartelmeeus wijlen madea Hebbe(n)/
geconstitueert machiele helmichi al(ia)s van duerne/
gielise de mu(n)tere den jongen will(em)me van leefdale/
aut deselve lijfrinte te mane(n) teysschen op te bue(re)n/
en(de) tontfangen v(er)volge van rechte die voe(r) de voirco(m)me(re)n/
dairop staen(de) begonne(n) sijn ende dair voe(r) die uutgedaight/
soude moege(n) wordden te scutten en(de) voirts te/
panden te dagen te v(er)volgen soe voe(r) huer v(er)legge(n)/
dat sij scuttende die erffelijcke v(er)volginge doen/
soud(en) moeten om hue(r) rinten te salveren totten/
ynde toe uuyt soe and(er)ssins erfguedinge ende/
vesticheyt dair uut te neme(n) alle questien dair/
uuyt gebue(re)nde te v(er)volgen te bedingen te wynne(n)/
te verliesen (et)c(etera) componen(tes) quitan(cia) dan(di) cete(r)aq(ue)/
p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) eisdem
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-13 door Agata Dierick