SAL7385, Akte: R°484.2-V°484.1 (889 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°484.2-V°484.1  
Act
Datum: 1492-04-18

Transcriptie

2018-10-05 door kristiaan magnus
Item jan vanden putte sone wijlen jans prius apane/
yde de(n) schoenbroeck eius m(at)ris modo debito ema(n)cipatus/
in p(rese)ntia heeft genomen ende bekint genomen te hebben/
van symoene de decke(re) als rintmeester ende procur(eur)/
vanden heyligengeest van sinte machiels he(re)n hectoe(re)n/
pauwels als rintmeester des heyligengeests van sinte/
quintens gielise van cortbeke al(ia)s de mu(n)tere den jongen/
als rintmeester des heyligengeests van sint jacops opde/
biest arnde de brieve(re) als rintmeest(er) des heyligengeests/
van sinte g(er)truyden inden name ende van wegen der/
selver heylige(n)geesten alle alsulke goeden als deselve/
vier heyligegeesten met rechte uutgewonne(n) hebben/
voir zeke(r) erfpachten den selve(n) toebehoiren(de) gelegen inde/
prochie van nederijssche wijlen teobehoiren(de) janne vand(en)/
putte Te houden te hebben te wynnen en(de) te werven
//
van halfmerte lestled(en) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n/
deen nae dander zonder middel vervolgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbynnen om ende voe(r) seven mudden rocx/
pag(abile) cum vanno mate van loeven(en) alle jae(re) tsinte/
andriesmesse apostels te betalen(e) ende te loeven(en) elken/
der voirs(creven) heyligegeeste(n) op zijne(n) spijcker sijn part/
dairaff tot des voirs(creven) wynnen cost ende last te/
leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)m Dairaff de voirs(creven) wynne vand(en)/
voirs(creven) yersten t(er)mijne te weten(e) sint andriesmesse/
nu naistcomen(de) niet geven noch betalen en sal en(de)/
dairaff den yersten dach vallen sal s(in)t andriesmesse/
a(n)no xciii dair nae Item es voirt vorweerde dat/
de voirs(creven) wynne gehouden sal wesen te betalen den/
chijs ende alle ande(r) lasten uuten voirs(creven) goeden gaen(de)/
ouder wesende van jae(re)n ende dagen dan de pachten/
der voirs(creven) vier heylegeesten ende dairvoe(r) zij de/
selve uutgedaight hebben ende alsoe in tijts dat/
de voirs(creven) heyligegeesten dair bij gheen scade en lijden/
noch dat de voirs(creven) goeden dair bij niet gepraemt/
en wordden Item es voirt vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) goede wynnen werven en(de) mesten/
sal gelijc reengenoete(n) boven ende beneden ende/
die laten tot zijne(n) afsceyden(en) gelijc die nu/
vonden heeft Te weten(e) vier boende(re)n oft dair/
omtrint besaeyt met wynt(er)coren(en) ende vijff/
boende(re)n stortte eens o(m)megedaen en(de) tsurplus/
brake Item es insgelijcx vorweerde dat de/
wynne de voirs(creven) goede wel en(de) loffelijck bevrijen sal/
Ende alle dese vorweerden inde sunt fideiusso(r)es/
yda van scoenbroeck rel(i)c(t)a d(i)c(t)i q(uon)d(am) joh(ann)is ac mat(er) d(i)c(t)i/
joh(ann)is vande(n) putte mathias et barbara vanden/
putte proles l(egi)time dictoru(m) co(n)iugu(m) prius ema(n)cipat(a)/
et egidius reers f(ilius) quond(am) joh(ann)is om(n)es co(m)mor(antes)/
in p(ar)rochia de nederijssche et p(ri)mus ende alle dese/
vorweerden (et)c(etera) cor(am) berghe tymple aprilis xviii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-13 door Agata Dierick