SAL7385, Act: R°497.2-V°497.1 (897 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°497.2-V°497.1  
Act
Date: 1492-04-30

Transcription

2019-06-10 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) doen condt en(de) te weten(e)/
dat waernier de muer in p(rese)ntia heeft/
geconstitueert gesedt volcomen macht procu/
ratie ende auctoriteyt gegeve(n) ja(n)ne van/
udekem voirspreke arnde van vroenhove(n)/
librechte jacops will(em)me van lele ende/
lamb(er)tu(m) duffay den jonge(n) oft den eene(n) van/
hen Alle ende yegewelke sijn saken q(ue)stien/
ende gescillen die hij alsnu uuytstaende/
heeft ende namaels sal moegen hebben/
voir alle gerichten gheestelijck ende weerlijck/
tegen wien dat sij alle sijn jairguld(en) sculd(en)/
chijsen rinten pachten opcomi(n)gen proufijten/
ende vervallen goede beruerlijck en(de) om be/
ruerlijck hoedanich die sijn wair die belege(n)/
sijn oft bevonden sullen moegen werden/
te verwaren te manen teysschen optebue(re)n/
/ ende tontfangen dair voir te panden/
te daghen te beleyden rastamente te/
doen leggen die met rechte texeque(re)n/
ende te vervolgen te bedingen te/
wynnen te verliesen alle gescriften en(de)/
libellen ov(er) te geve(n) ende te neme(n) te/
replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel int/
principael als int accessoir alsoe dic/
wijle ende menichwerven als dat/
behoe(re)n sal getugen te sien zwe(re)n die te/
batte(re)n hue(r) depositie te wederleggen/
alsoe menichwerve(n) als dat gebue(re)n sal/
moegen Ende ofts noot gebuerde de/
voirs(creven) saken te conteste(re)n te decline(re)n texcipe(re)n/
te reco(n)venie(re)n te bescudden compositie/
ende mynlike yffeni(n)ge van al des/
voirs(creven) es te maken(e) den sculders te quite(re)n/
ende volcomen quitan(tie) te geven ende/
voirtaene gene(r)alijck en(de) specialijck (et)c(etera) in/
melio(r)i forma promitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) hermeys hove aprilis/
ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick