SAL7385, Act: R°547.2-V°547.1 (983 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°547.2-V°547.1  
Act
Date: 1492-05-22

Transcription

2019-10-24 by kristiaan magnus
Allen den ghenen dat anthonijs absoloens zone hee(re)n mach(iel)/
absoloens ridders onse medegeselle in raide geconstitueert
//
heeft gielijse eveloge woute(re)n van boenrode bauduwijne billens/
ende janne boschman onse geswoirnen(en) [voet]boden ende elcke(n) bezu(n)d(er)t/
om in zijne(n) name en(de) tot zijne(n) behoef te maene(n) teyssche(n) opte/
bue(re)n en(de) tontfange(n) ende ofts noot zij met rechte te vervolgen/
alsulcke(n) erfrinte(n) alse hij aende stadt van vilvoirde(n) ombet(aelt)/
uuytstaen(de) heeft oft naemaels sal moege(n) hebbe(n) alle behoirl(ijcke)/
there ende leystinge en(de) rasteme(n)te nae uuytwijsen der/
brieve(n) d(aer) van af zijnde te legge(n) ende te doen(e) te bedinge(n)/
te wynne(n) te versien Componen(di) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) (et)c(etera)/
promitten(s) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) tymple/
hove maii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-14 by Agata Dierick