SAL7385, Act: V°34.2-V°35.1 (67 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°34.2-V°35.1  
Act
Date: 1491-07-16

Transcription

2019-11-30 by kristiaan magnus
Item den voirs(creven) jacoppe de prince ende katlijnen/
baten geheeten vand(er) straten zijnd(er) huysvr(ouwe) sijn bleven/
ende gevallen in hue(r) deylinge derfgoede rinten ende/
pachten nabescreve(n) Ierst een boender lants gelijc dat/
gelegen es opt lancvelt t(er) plaetssen geheeten te borre/
comende aende heerstrate d(aer)men te rotselair w(er)t gaet/
t(er) eenre ende aent straetken daermen ten broeck weert/
gaet t(er) ande(r) ende dlant sgodshuys vand(en) xi[m] meeghde(n)/
opde halfstrate te loven(en) t(er) derder zijden sub iu(r)e p(ri)us/
t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(dum) Item een mudde corens erfpachts/
aen janne wijle(n) van meerbeke Item acht molevate(n)/
rocx erfpachts der maten van loven(e) tsint andriesmesse/
apostels te betalen(e) ende te loven(e) te leve(re)n aen en(de) op/
drie vie(re)ndeel eygens lants alsoe die gelegen zijn te/
oest(er)hem inden willems hoff Welke acht molevate(n)/
rocx de voirs(creven) gielis van cav(er)soen ende anne baten geheete(n)/
vand(er) straten sijn huysvrouwe bekint hebben bijd(en) [voirs(creven)] wijle(n) woute(re)n/
baten geheeten vand(er) straten vercregen ende den voirs(creven)/
jacoppe de prince en(de) zijnd(er) huysvrouwe(n) in deylingen/
gevallen te zijne hoe wel die inden erffbrieff dairaff/
gemaict onder den gemeyne(n) zegel des scependoms van/
he(re)nt vand(er) daet duysent vierhondert sevene(n)dertich drie/
daghe in februario nae costume shoefs van camerijck v(er)erft/
staen opde selve anne baten geheeten vand(er) straten bekynnen(de)/
de selve gielis van cav(er)soen ende anne zijn huysvr(ouwe)/
voir hen ende hue(re)n erve(n) ende nacomeli(n)gen dat zij/
inden voirs(creven) erfpacht van acht molevate(n) rocx gheen/
actie recht noch int(er)est en hebben noch sculdich en zijn/
te hebbe(n) hoe wel de voirs(creven) anne baten gelijc voe(r) nae/
uutwijsen vanden voirs(creven) erfbrieve d(aer)inne gegoedt es
//
ende vande(n) selve(n) erfpachte tot behoeff des voirs(creven)/
jacops princen ende zijnd(er) huysvr(ouwe) ende hue(re)r erve(n)/
ende nacomeli(n)gen behoirlijck renu(n)tie(re)nde en(de) v(er)thijende/
Item twee coirvorste(n) gulden(en) erffelijck aen ende op/
zeke(r) goede ende onderpande gelegen te thielt Item/
eene(n) ryder erffelijck aen ende op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande/
gelegen te thielt It(em) twee pet(er)s erff(elijck) aen en(de) op zeke(r)/
goede en(de) ond(er)pande gelege(n) oic te thielt It(em) twee/
croene(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck erff(elijck) aen ende op een huys/
ende hoff met zijne(n) toebehoirten gelegen op leye toebeh(oirende)/
meeste(re)n janne de thymo deken van s(in)te pet(er)s te loven(en)/
Item vier rinsgulden(en) erff(elijck) aen he(re)n janne pynnock/
ridde(r) ende ande(re)n zijne(n) medeborgen Item eene(n) gouden(en)/
rijder erffelijck te thielt voirs(creven) It(em) seven rinsgul(den)/
erff(elijck) aen ende op de stadt van loven(e) It(em) drie rinsgul(den)/
ende vijftich plecke(n) erff(elijck) aen ende op de stadt van/
loven(e) voirs(creven) Item eene(n) rijder erff(elijck) aen gheerde de/
moer Item twee rinsgulden(en) derthien stuv(er)s een plecke/
erffelijck aen ende op twee huysen metten toebehoirte(n)/
gelegen inde borchstrate tege(n) ov(er) de borchschole der wed(uwe) erfg(enamen)/
jacobs wijle(n) van raveschote Item een mudde rocx/
erfpachts op zeke(r) erfgoede gelegen te wackerzeele/
dairaff den voirs(creven) gielise van cav(er)soen en(de) gielise/
stuerbout dande(r) twee mudden rocx erfpachts in hue(r)/
deylinge gevallen zijn Item twee mudden corens/
erfpachts aen vrancken scelkens te thieldonck It(em)/
acht rinssche gulden(en) goet ende ginghe te twintich/
stuv(er)s tstuck mu(n)ten telken t(er)mijne van betalingen/
in borsen gemeynlijck gaende erffelijck alle jae(re)/
s(in)t jansmesse baptisten te betalen(e) aen ende op twee/
huysen neve(n) een gelegen inde borchstrate d(aer)aff deen/
geheeten de vettewae(r) compt opden hoeck vand(en) leyen/
aldair met alle(n) hue(re)n toebehoirten tusschen de/
selve leye op deen zijde en(de) de goede gielis van
//
cav(er)soen t(er) poirten weert op dander zijde ende oick/
aen ende op een cleyn huysken acht(er) de selve twee huyse(n)/
gelegen uutcomende met eene(n) ganghe opde leye voirs(creven)/
tusschen tvoirs(creven) huys geheeten de vettewae(r) op deen/
zijde ende de goede wijle(n) meest(er)s henricx wijle(n) meys/
op dande(r) zijde comende acht(er)werts aenden hoff vand(en)/
huyse gielis van cav(er)soen voirs(creven) Alsoe de voirs(creven) woute(r)/
wijle(n) baten geheeten vand(er) straten ende adam van/
opthielt bynne(n) hue(re)n leven(en) die te besitten plagen/
ende welke voirs(creven) twee huysen ende oic tvoirs(creven)/
cleyn huysken dair acht(er) gelegen met hue(re)n toebehoirte(n)/
den voirs(creven) gielise stuerbout ende zijnd(er) huysvrouwen/
in hue(r) deylinge gevalle(n) zijn Met sulker conditien/
dat de voirs(creven) gielis stuerbout ende zijn huysvr(ouwe) en(de)/
hue(r) nacomeli(n)gen de voirs(creven) acht rinssche gulden(en)/
erffelijck zulle(n) moegen lossen ende afquijten alst hen/
gelieven zal tot div(er)sen stonden mair niet myn dan/
de twee rinsgulden(en) dairaff telken male ende/
elken rinssche gulden(en) dairaff met achtien bourgoensche/
gulden(en) goet ende ginghe twintich stuv(er)s bone et/
fort(e) monete p(ro)nu(n)c curren(tibus) voir elken der zelver/
bourgoensche gulden(en) ge(re)kent ac cum Item noch/
eene(n) halve(n) rijd(er) lijftochten van alsulke(n) eene(n) rijder/
lijftochten die jan van ghempe te houthev(er)le en(de)/
ande(r) sijn medeborgen sculdich zijn staende ten live/
der voirs(creven) katlijnen baten ende ten live urssele(n) bate(n) hue(re)r/
zijnd(er) zuster dairaff den voirs(creven) gielise stuerbout/
ende ursselen zijnd(er) huysvr(ouwe) dand(er) hellicht vande(n)/
selve(n) rijder [lijftochten] toebehoiren(de) es Welke(n) rijd(er) lijfpen(sie) voirs(creven)/
nae daflivich(eit) vand(en) eene(n) vande(n) twee pensionar(isen)/
voirs(creven) geheelijck toecome(n) zal den lancstleven(de) van hen/
beyden Hanc quoq(ue) et sat(is) prout coram/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick