SAL7385, Act: V°440.3-V°441.1 (819 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°440.3-V°441.1  
Act
Date: 1492-03-22
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
mag(ist)r(u)m joh(ann)em vand(en) walle al(ia)s mota et symone(m) de/
decke(re) tam eoru(m) propriis nomi(ni)b(us) q(uam) alior(um) suor(um) (con)fideiussor(um)/
ad om(n)ia et singula bona i(m)mobilia et heredita(r)ia/
joha(n)nis heyms campsor(i) opidi lovanien(sis) ubicu(m)q(ue)/
locor(um) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie)/
sit(a) in mansionib(us) domib(us) curtib(us) terr(is) arabilib(us)/
prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redditib(us)/
et suis p(er)tinen(tiis) univers(is) pro cert(is) recognitio(n)ib(us)/
et promissionib(us) conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium)
//
quaru(m) tenor sequitur in hec verba It(em) joha(n)nes/
heyms wissele(r) renu(n)tie(re)nde tot desen den p(ri)vilegien/
der eerwerdig(er) univ(er)siteyt van loven(en) en(de) allen ande(re)n/
p(ri)vilegien heeft geloeft den borg(er)meeste(re)n vand(er)/
stadt tot behoef der gheenre dient aengaen mach/
en(de) v(er)antwert alle goet en(de) ghelt dat in zijne(n) hand(en)/
bracht sal wordden van wien dat dat zijn sall/
Hieraf zijn borgen desselfs joh(ann)is en(de) hebben dit met/
hem v(er)antwert gelijc hem en(de) een voir al joha(n)nes/
pynnock natuerlijck meest(er) jan vanden walle al(ia)s/
mota symon de decke(re) en(de) joes de hertoghe/
renu(n)tie(re)nde allen in desen soe v(er)re zij geintytuleert/
zijn den voirs(creven) p(ri)vilegien en(de) allen ande(re)n Actu(m) in/
consilio opidi p(rese)ntib(us) graven hove burg(imagis)[tr(is)] oppe(n)dorp/
lyefkenrode kersmake(re) vos scabinis h(er)meys udekem/
waltero absoloens oirbeke anthonio absoloens/
huene nausnyde(re) hoelair tybe iu(r)at(i) januarii/
penultima anno lxxxviii p(ro)ut h(abetu)r in libro co(mmun)i/
antiquo It(em) de voirs(creven) joh(ann)es renu(n)tie(re)nde als voe(r)/
heeft geloeft sijne(n) voirs(creven) vier borgen ende elcken/
bezundert dat hij altijt van vier maenden te/
vier maenden tot hue(re)n v(er)sueke in hue(re)n hand(en)/
bringen sal den staet van zijne(n) wissele en(de) tgene/
des in zijne(n) handen aengaen(de) den wissele dair/
voe(r) zij borgen zijn gecome(n) sal sijn en(de) d(aer)af wed(er)/
uutgegeve(n) om hen dien geweten d(aer)nae altijt van/
tijde te tijde te moegen richten cor(am) eisd(em) It(em) hoe/
wel de voirs(creven) vier borgen indivisim en(de) elc voir/
al d(er) stadt geloeft hebben te voldoene de voirs(creven)/
borchtocht soe geloven zij malcande(re)n renu(n)cie(re)nde (et)c(etera)/
oft gebuerde dat uut saken vand(er) borchtocht/
voirs(creven) e(n)nigen last quame dat elc van hen/
gelijckelijck sijn vie(re)ndeel van dien laste drage(n)/
sall en(de) d(aer)mede gestaen cor(am) vos vynck febr(uarii)/
t(er)cia eod(em) li(br)[o] It(em) dictus joha(n)nes heyms renu(n)c(ians)/
ut sup(ra) recognovit dict(is) suis fideiussoribus/
aut quatuor milia coron(as) aur(eos) ad eor(um) mo(n)itione(m)
//
aut p(er)solven(dos) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] sub conditione (con)sueta/
q(uod) se poteru(n)t aut se pot(er)it de p(re)dicta fideiussione/
ac om(n)ib(us) expen(dentibus) iuridic(tionibus) et aliis indempn(es) (con)s(er)va(r)e/
cor(am) eisdem It(em) de voirs(creven) joh(ann)es heyms renu(n)cians/
ut sup(ra) heeft geloeft den voirs(creven) zijne(n) vier borgen/
dat hij in egheend(er) manie(re)n voir yemande wie/
hij zij borghe wordden noch bliven en sal noch/
met e(n)nigen hee(re)n steden oft ande(re)n grooten p(er)sonaigen/
e(n)nige finantie aengaen oft hem dair inne belasten/
oft oick yemande leeni(n)ge van pe(n)ni(n)gen doen bove(n)/
de so(m)me van twintich rinsguld(en) ten zij bij weten(e)/
en(de) consente van zijne(n) voirs(creven) vier borghen cor(am) eisd(em)/
Et habueru(n)t q(ue)relas hiis int(er)fueru(n)t berghe h(er)meys/
martii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick