SAL7385, Act: V°93.2-R°94.1 (191 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°93.2-R°94.1  
Act
Date: 1491-09-10

Transcription

2020-12-26 by kristiaan magnus
Want paeschijne du pont weduwe jans wijle(n)/
blocschoen die uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
ov(er)lang gepasseert houdende en(de) heffen(de) es seve(n) mudde(n)
//
corens goet ende paiabel der mate(n) en(de) pacht/
van wave(r) erfpachts vallende jairlijcx s(in)t andries/
messe apostels ende te wave(r) oft t(er) vue(re)n te leve(re)n/
aen ende op de hellicht vande(n) huyse(n) woeni(n)ge(n) hove(n)/
schue(re)n stallen boeg(ar)de(n) en(de) ande(re)n toebehoirte(n) geheeten/
moerselle ende oic aen ende op de hellicht van/
xxvii boende(re)n lants ende drie dachmale(n) soe beempt/
soe bosch en(de) den toebehoirte(n) toebehoiren(de) tott(er) voirs(creven)/
woeni(n)gen gelege(n) inde p(ro)chie van nyel s(in)t m(ar)tin/
in div(er)sen plaetssen ende stucken aldair hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r)/
van nyel s(in)t m(ar)tin oft zijne(n) stedehoude(r) alle de/
selve goede ende ond(er)pande behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende colarde du pont brued(er) der voirs(creven) paeschijne(n)/
ende colarde de clerc zijne(n) wynne dach van/
rechte alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) oft zij hen tege(n) de selve leveri(n)ge/
hadde(n) wille(n) oppone(re)n oft yet allege(re)n doen bescheyde(n)/
Aldair zij niet gecompareert en zijn noch nyema(n)t/
van hue(re)n wegen der voirs(creven) paeschijne(n) compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) so hebbe(n) de scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijck heeft gebleken bij rapporte wout(er)s/
van boene(n)rode des(er) stadt bode de voirs(creven) leveringe/
ende dachbescheydinge behoirlijck geschiet te/
zijne gewesen hebben voir een vonnisse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) paeschijne(n) niet en/
compareerde voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) de selve paeschijne vand(er) hellicht/
vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van/
hue(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(e) en(de) leveri(n)gen voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es Behalve(n)/
dat peet(er) de reu rinte(n) opde selve goede hebben(de) p(ro)testee(re)nde/
vand(en) selve(n) zijne(n) rinte(n) onv(er)let te staene In sca(m)pno sept(embris) x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick