SAL7386, Act: R°352.2-R°353.1 (663 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°352.2-R°353.1  
Act
Date: 1493-03-13

Transcription

2020-03-17 by Jos Jonckheer
Item den voirs(creven) goirde vanden putte ende katlijne(n) van/
lare zijnd(er) huysvr(ouwe) sijn bleve(n) en(de) gevalle(n) in huer(er) deylinge(n)/
de goede naebescreve(n) Ierst een huys en(de) hoff metten/
toebehoirte(n) houden(de) drie dach(mael) oft d(air)omtr(int) gelege(n) te berchse(m)/
tusschen de goede der kinde(re)n van breezijp t(er) eenre ende/
jans helscheviers t(er) ande(re) It(em) een dach(mael) lants gelegen opden/
zweerssijp aend(en) gruene(n) wech inde selve p(ro)chie neven de/
goede goirts h(er)meys It(em) drie vie(re)ndeelen lants gelegen/
inde p(ro)chie van velthe(m) acht(er) smeets hoff aende goede/
everarts van wynge It(em) een half dach(mael) lants gelegen/
inde selve p(ro)chie van velthem opt dijsputte neven de/
goede everarts van wynge voirs(creven) Item een half dach(mael)/
lants gelegen onder berchsem aenden schuyldoren Item/
een half boend(er) eygens lants gelegen aende goede der/
kinde(re)n vrancx t(er) vrancx van eene(n) boende(r) eygens lants/
gelegen opt berchte(m) bosch inde prochie van berthem/
d(air)aff dand(er) half boender den voirs(creven) henr(ick) van lare in/
sijn deylinge bleve(n) es It(em) vijff dach(mael) en(de) xxxiii roede(n)/
lants gelegen inde p(ro)chie van berchsem opden ned(er)hoff/
aen she(re)n strate ald(air) ond(er)pandt wesen(de) voir viii d(eniere)/
boene gaen(de) uuyte(n) bloke henr(icx) van lare in deyli(n)g(en)/
gebleven van welke(n) viii d(eniere) boene deselve henr(ick)/
en(de) sijn goede voirs(creven) dese vijff dach(mael) en(de) xxxiii/
roeden scudich sijn los te houden en(de) tontlasten/
Item de hellicht van eene(n) halve(n) boend(er) lants
//
gelegen onder berchsem opden necwinckel neven valentijn/
baten d(air)af dander hellicht den voirs(creven) janne helscheviers/
en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) in hue(re) deylinge bleven es Item een/
dach(mael) eygens lants gelegen inde prochie van berchsem opte(n)/
pet(er)sborre vand(en) drie gelijck(er) dach(maelen) eygens lants d(air)aff/
dande(re) twee dach(maelen) den voirs(creven) henr(ick) van lare en(de) den kinde(re)n/
wout(er)s wijlen van lare half en(de) half in hue(re) deylinge/
bleven sijn Item een dach(mael) lants gelegen ond(er) berchsem/
aende dietbrugge It(em) een dach(mael) eygens lants aende/
broecstrate inde p(ro)chie van berchsem It(em) drie vie(re)ndeel/
eygens lants gelegen inde selve prochie onder den bone(n)wech/
opden co(m)mer en(de) last van drie mudden rocx een mudde/
t(er)wen erfpachts scloest(er)s van gruene(n)dale eene(n) pe(n)ninck/
grontchijs ende tderdendeel van eene(n) mol(evate) rocx ende/
tderdendeel van eene(n) mol(evate) even(en) scotcorens erfp(achts) d(air) te/
voe(re)n uuytgaen(de) t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(dis) Item een eeussel/
houden(de) iii(½) dach(maelen) oft d(air)omtrint alsoet gelegen es te/
velthe(m) opden co(m)mer van xiiii molevate(n) evene(n) erfpachts/
en(de) xiiii tourn(oysen) en(de) twee cap(uynen) erfchijs t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)sol(vendis)/
Item tvijfste deel van eene(n) boend(er) beempts gelegen/
inde p(ro)chie van berchsem tussche(n) de goede jans vand(er)/
lynden en(de) laur(eyse) van breetzijp opden last van eene(n)/
halve(n) mol(evate) evene(n) erfp(achts) t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] p(er)solven(do) Item ond(er)half/
dach(mael) beempts gelegen opden pet(er)sborre tussche(n) de/
goede jans vynck en(de) der kinde(re)n lod(ewijcx) wijle(n) uuyter/
hellicht opden last van i(½) d(eniere) grontchijs t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] p(er)sol(vendo)/
Item noch huys en(de) hoff mette(n) toebehoirte(n) gelegen/
inde prochie van velthem houden(de) omtr(int) vii vie(re)ndeele(n)/
tussche(n) de goede des voirs(creven) goirts vand(en) putte t(er) eenre/
en(de) everarts van wynge t(er) ande(r) zijd(en) opden co(m)mer en(de)/
last van seven mol(evate) even(en) en(de) vii tourn(oysen) en(de) twee cap(uynen)/
grontchijs t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)sol(vendis) Item noch een half dach(mael)/
hoefs metter thiendeschue(re)n d(air)op staende gelege(n) inde/
selve p(ro)chie van velthe(m) tusschen de goede desselfs/
goirts vand(en) putte t(er) eende(re) en(de) she(re)n strate ald(air) t(er) ande(r) zijd(en)/
opden co(m)mer en(de) last van twee molevate(n) even(en) ende/
twee tourn(oysen) grontchijs t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)sol(vendis) Ende voirt/
meer op twee pet(er)s goet en(de) ghinge te xviii st(uvers) tstuck/
erff(lijck) alle jae(re) opten xiii[te(n)] dach van m(er)te te betalen(e)
//
den voirs(creven) ja(n)ne ende joha(n)nen van lare kinde(re)n des voirs(creven)/
wilen wout(er)s van lare en(de) hue(re)n nac(omelingen) inf(uturum) Et pot(erunt)/
red(imere) q(ua)n(do)cu(m)q(ue) vol(uerint) que(m)libet pet(er) exin(de) cu(m) et median(tibus) dece(m)/
etocto pet(er)s (con)s(imilibus) ac cu(m) salvo q(uod) m(ar)gareta rel(i)c(t)a d(i)c(t)i q(uon)d(am)/
walteri ac m(ate)r dictoru(m) libe(r)orum p(er)cipiet q(uam)diu vixerit/
hanc quoq(ue) et sat(is) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-19 by Jos Jonckheer