SAL7386, Act: R°385.3-V°385.1 (712 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°385.3-V°385.1  
Act
Date: 1493-03-28

Transcription

2020-01-09 by Jos Jonckheer
Vand(er) aenspraken die willem van assche lieuten(ant) ende in/
absen(cien) he(re)n lod(ewijck) pynnocx ridd(er)s meyers van loeven(e) ind(en) name/
van ons(en) gened(ichen) hee(r) den h(er)toge gedaen heeft als meye(r) van/
loeven(e) op ja(n)ne loenijs cuype(r) als geva(n)gen man he(m) op en(de)/
aen seggen(de) hoe deselve in voirleden(en) tijd(en) voir en(de) o(m)trint/
der lester orlogen en(de) divisien die h(ier) geweest es in grooten/
ov(er)moede wreeth(eyt) en(de) gramscape(n) den voirs(creven) he(re)n lod(ewijck) pynnock/
rijden(de) voir desselfs jans huys zee(r) wreede en(de) horribile/
woirde gesproken hadde gedragen(de) t(er) geheeld(er) diffamien en(de)/
p(er)ikele vand(en) live vand(en) selve(n) he(re)n lodewijcke Te weten(e)/
siet wair die valsche v(er)rade(r) rijden(de) compt oft d(er)re gelijcke/
in substan(cien) woirde deselve jan die bekynne(n) soe kynde hij/
de wairheyt en(de) oft hij die ontkynne(n) woude soe p(rese)nteerde/
de voirs(creven) willem als meye(r) die te thoene(n) den rechte/
genoech sijnde en(de) metten mi(n)sten te gestaen(e) hopen(de) tot
//
sijnder conclusien wair hij dat gethoene(n) conste dat hem/
deselve jan gewijst soude werdden t(er) banck en(de) scarp(er) exami(n)atie(n)/
om ten bijsijne van gedeputeerd(en) vand(er) stadt van he(m) te/
weten(e) nairder sijne(n) gront en(de) meyni(n)g(en) van dien woirden en(de)/
sijn adhe(re)nte(n) wair uuyt hij die alsoe geseecht mocht hebben/
en(de) tot wat ynde en(de) meyni(n)gen hem des gedragen(de) totten/
rechte te voird(er) oic nae den staet en(de) gelegenth(eyt) vanden/
p(er)soen m(ijn) he(re)n voirs(creven) Dair tegen de voirs(creven) jan met/
sijne(n) gelev(er)den voirspreke he(m) v(er)antweerden(de) ontkynde/
geheel tvermet en(de) bijleggen des lieuten(ants) voirs(creven) ende dede/
seggen al wairt soe dat deselve lieuten(ant) die woirde/
alsoe geseecht te sijne gethoenen conste des hij nu(m)mermeer/
en soude zoe en wae(re)n die noch oic gheen ande(re) d(er)re gelijcke/
woirde alsulck nyet dat d(air)o(m)me sulck c(ri)minele co(n)clusie/
van hem d(air)o(m)me t(er) banck te hebben geadmitteert soude/
wordden oft datme(n) d(air)om op oft tegen hem sculdich wae(re)/
c(ri)minelijc te procede(re)n Te voird(er) want opde injurieuse/
woirde dieme(n) yeman(t) geven mochte al wae(re)n die oick/
alsulck en(de) soe groot dat diegene dieme(n) die ov(er)seggen/
oft geven mochte oft zij wair wae(re)n d(air)aen sijn lijf hadde/
v(er)buert en hadde de bet(er)nisse niet hooger noch grooter geweest/
int gemeyn dan eenen wech te mylanen Ende ald(air) bij/
des(er) ende meer ande(re)n reden(en) sustineerde de voirs(creven) verweerde(r)/
de (contra)rie van des voirs(creven) lieuten(ants) co(n)clusien en(de) dat deselve/
lieuten(ant) met sijnd(er) c(ri)mineeld(er) conclusien wae(re) verdoelt/
versueken(de) op cautie en(de) borchtocht ontslagen te werdden/
vand(er) hachten hij p(rese)nteerde den lieuten(ant) in dien hij/
he(m) d(air)af civilijc betichte te anw(er)d(en) soe sijne(n) raidt soude/
gedragen op dwelc ger(e)pliceert en(de) gedupliceert sijnde/
en(de) de scep(enen) bijd(en) voirs(creven) lieuten(ant) gemaent wesen(de) vo(n)nislijc/
gewesen hebben dat de lieuten(ant) met sijnen voirnemen(en)/
verdoelt es gelieft hem den voirs(creven) ja(n)ne civilijc aen tespreken(e)/
dat hij dat doen mach ende d(air)entind(en) recht cor(am) liefke(n)rode/
graven bouchout naen m(ar)tii xxviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer