SAL7387, Act: R°199.2 (335 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°199.2  
Act
Date: 1493-11-23

Transcription

2019-02-03 by kristiaan magnus
Want meest(er) jan vand(er) eycken die uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(en) ov(er)lang gepasseert/
heeft en(de) heffen(de) es thien mudden corens erfpachts/
nae uuytwijsen(e) d(er) brieve(n) d(aer)aff wesen(de) op seke(r) goede/
jacops wijlen maricke hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) vand(er) gheeten oft zijnen/
stadhoude(r) alle deselve goede behoirl(ijc) heeft doen/
leve(re)n ende lod(ewijcke) ende toussaine maricke gebruede(re)n/
ende andriese maricke ende hue(re)n wynne(n) dach van/
rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen besceid(en) oft zij he(m) d(aer)tegen/
hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten v(er)stre/
kenen daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t/
van hue(r) wegen en(de) giel(is) van nethen(en) als p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
meest(er) jans co(m)p(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de/
scep(enen) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleke(n) heeft bij rappoirte boud(ewijns) belle(n)s des(er) stadt bode/
tvoirs(creven) exployt gesciet te zijne gewese(n) hebbe(n) voir/
een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) meest(er)jans/
niet en co(m)p(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en)/
datme(n) den selven meeste(re)n ja(n)ne houden soude inde/
macht van sijne(n) scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno nove(m)br(is) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus