SAL7387, Act: R°32.4-R°33.1 (62 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°32.4-R°33.1  
Act
Date: 1493-07-23

Transcription

2018-12-16 by kristiaan magnus
Item mathijs van straesborch ende lijsbeth buysers sijn/
wijf in p(rese)ntia hebbe(n) genomen en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) in pechti(n)gen tegen pete(re)n vranc als procur(eur)/
adriaens van assche de moelen geheete(n) de redinge moele(n)/
eenen t(er)mijn van drie jae(re)n lanck due(re)nde eyndende/
s(in)[t] jansmesse a(n)no xiiii[c] xcvi opde vorweerd(en) en(de) cond(itien)/
nae volgen(de) Te weten(e) ierst sullen de voirs(creven) gehuyssche(n)/
hebben tot hue(re)n gebruycke dat moelenhuys metten stalle/
d(aer)aen en(de) hoysolde(r) boven de poirte sonder voirde(re)n oft/
breede(re)n sacht inde ande(r) huysingen te hebben(e) Item/
sulle(n) oic hebbe(n) tot hue(re)n gebruyke den boeg(ar)t mette(n)/
beemde en(de) coelhove met half den oefte gelijck hen vorde(re)n/
die gehouden hebben mair des sullen zijn de(n)selve(n) boeg(ar)t/
/ en(de) beempt te vermaken(e) en(de) te beheymen(e) zoe hij zij/
d(aer)aff vrede hebben willen ende de leygracht ende/
ande(r) wat(er)loepen tonderhouden(e) en(de) te ruymen(e) zonder den/
cost oft last vanden voirs(creven) adriaen(e) ende oft hij/
e(n)nigen lueck omde voirs(creven) beempde te v(er)maken(e)/
behoeffde soe sal hij d(aer)toe moegen truncken de/
getijdige willige(n) sonder die and(er)ssins te moegen besigen(e)/
Item de voirs(creven) pachtene(re)n sullen oic de dijcken omtr(ent)/
der moelen sculdich zijn wel en(de) loffelijc tond(er)houden(e)/
en(de) den drayboem d(aer)op hangende te sluyten(e) op dat hij/
met wagen(en) oft p(er)den niet gebroken oft ontwee gereden/
en werdt Item de voirs(creven) gehuysschen sullen jairlijcx/
betalen voir den pacht vander voirs(creven) moelen xxxix/
mudd(en) grains de tweedeelen in rogge en(de) tderdedeel/
in t(er)wen goet molst(er) corens alsulck(er) als de moele(n)/
wynnen sal en(de) dat leve(re)n op hue(re)n cost bynne(n)/
loeven(en) t(er) plaetssen dairt hue(re)n meest(er) gelieven sal/
It(em) h(ier)enboven sulle(n) de voirs(creven) gehuysschen jairlijcx/
betalen xxxix pont hierlans was geestimeert op/
x pl(a)c(ken) tpont en(de) vii chijsgulden(en) aen tcloest(er) vand(en)/
augustijnen te loeven(en) It(em) de voirs(creven) gehuysschen/
sullen sculdich de voirs(creven) moelen hue(re)n t(er)mijn lanc/
due(re)nde te onderhouden(e) van ca(m)men en(de) spillen en(de)/
van allen ande(re)n rue(re)nde werke en(de) dat aenveerden/
op de scattinge bijd(en) moeleslage(re)n en(de) smed(en) lestwerf/
gedaen ende oft zij tselve rue(re)nde werck te hue(re)n/
afscheyden(e) arge(r) laten het zij in ysere oft in/
houte dat sullen zij oprichten Laten zijt oic/
beeter dat sal hen vergouden werden/
Item de voirs(creven) gehuysschen sullen voir elken duyme/
moelensteens die zij bynne(n) hue(re)n tijde afmalen/
sullen betalen drie rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck/
Ende de voirs(creven) adriaen sal de moelen moegen/
v(er)steyne(n) alsoe dicwijle alst hem gelieve(n) sal sonder/
des voirs(creven) pechtene(re)n wederseggen It(em) om den voirs(creven)/
adriaen(e) noch bat te verseke(re)n soe eest vorweerde/
dat de voirs(creven) gehuysschen te bamisse naistcomen(de)/
oplegge(n) ende betalen sullen alsulck(er) scult als zij nae/
avena(n)t vanden geheelen jairpachte dan in corne/
/ Item es noch vorweerde soe verre de voirs(creven) gehuyssche(n)/
dese pechtinge yema(n)den anders transporteerden en(de) ov(er)gave(n)/
sonder des voirs(creven) adriaens wille oft (con)sente oft bij alsoe/
de voirs(creven) gehuyssche(n) in gebreke van betalingen bevonden/
werdd(en) naed(en) conditien boven verclairt dat in dien gevalle/
de voirs(creven) adriaen zijn moelen selve soude moegen/
aenveerden oft die verpachte(n) den ghene(n) dient hem/
gelieve(n) soude sonder dat de gehuysschen dat souden/
moegen beletten Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am)/
beert cav(er)chon julii xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus