SAL7387, Act: R°355.2-R°356.1 (610 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°355.2-R°356.1  
Act
Date: 1494-03-08

Transcription

2019-10-10 by kristiaan magnus
Vander aenspraken die merck godevairts ged(aen) heeft/
inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
met zijne(n) gelev(er)den voirspreke op henr(icke) mijs en(de)/
zijn werdynne seggen(de) en(de) p(rese)nte(re)nde te thoenen op dat/
hem ontkint wordde yerst dat de huysvr(ouw) desselfs/
henricx mijs he(m) voirmaels geleent hadde xxviii/
rinsg(ulden) om he(m) d(aer) mede te gene(re)n in come(n)scape/
op vuege dat desselfs henr(icx) werdynne d(aer)aff/
staen soude te wynne(n) en(de) te verliesen Ten ande(re)n/
male dat nae de come(n)scape ende hanteri(n)g(en)/
van dien ende oic nae dien hij merck meer dan/
xxviii rinsg(ulden) d(aer) inne verloren hadde gelijc zij oick/
dat ten daige vand(er) rekeni(n)gen tussche(n) he(m) en(de) hue(r)/
ged(aen) genoech bekinde de selve merck hue(r) hadde/
moten vercoepen vi rinsg(ulden) lijftochte(n) ende hue(r)/
in dien geheel(ijc) afcortten de voirs(creven) xxviii r(ins)g(ulden)/
sonder dat zij he(m) van dien verliese ende scad(e)/
oic e(n)nich cortsel oft restoir ged(aen) hadde Ten/
derden male dat de selve vr(ouwe) henr(icx) werdi(n)ne/
gehaelt hadde tot zijne(n) huyse bynne(n) den tijde/
dat hij zij come(n)scape(n) met hae(re)n pe(n)ni(n)g(en) dede/
/ de hellicht van eene(n) osse d(aer)aff dand(er) hellicht/
gout vii r(ins)g(ulden) Ten vierden male dat bauduin/
hue(r) sone tegen hem gecocht heeft eene(n) stalen boge/
om vier rinsgulden(en) ende dat de selve vr(ouwe) mijs/
zijn moed(er) d(aer)aff hue(r) pri(n)cipale scult gemaict hadde/
Ten v[ten] male en(de) lesten als de selve merck hue(r)/
vanden voirs(creven) gebreken gemaent hadde zij hem/
t(er) antweerd(en) hadde gegeve(n) dat zij he(m) d(aer)aff/
niet geve(n) en soude ende dat hij d(aer)af zijn/
recht mocht sueken Hopende voir zijn gelufte/
wair hij dese pointen aldus gethoenen conste den/
rechte genoech zijnde dat de selve henrick ende/
zijn wijff gehouden soud(en) zijn hem uuyt te reycken(e)/
de hellicht vand(en) xxviii r(ins)g(ulden) voirs(creven) insgelijcx/
de vii r(ins)g(ulden) vand(er) hellicht vanden ossen en(de) voirt/
de vier r(ins)g(ulden) vanden stalen(en) boghe he(m) des/
gedragen(de) totten rechte Tegen dwelc de voirs(creven)/
henrick mijs en(de) zijn wijff hen verantwerden(de)/
ontkinden dbileggen des voirs(creven) mercx seggen(de)/
en(de) hopen(de) dat hij dat alsoe nu(m)mermeer gethoene(n)/
en soude co(n)nen den rechte genoech zijnde met/
meer alligac(ien) luttel ten effecte dienen(de) Hebben/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) des meyers/
mits den onkynnen(en) voirs(creven) den voirs(creven) mercke/
aenlegge(r) gewijst tot zijne(n) thoene die welke/
te dien daige d(aer)toe gestelt volcomel(ijc) ende/
geheel(ijc) met twee getuyge(n) ongebatteert gethoe(n)t/
heeft alle zijn voirmete(n) pointen voir(screven) Soe/
verre datde scepen(en) van loeven(e) ut(er) inder saken/
gemaent ende mits nootsaken van siecten d(aer)/
mede de voirs(creven) henr(ic) bestaen hadde geweest/
ende d(aer)aff de(n) scepen(en) hadde gebleke(n) genoech zijnde/
soe bij br(ieven) en(de) suppl(icatien) uuyt(er) cancelrien soe oic/
met c(er)tificatie(n) vand(en) p(ro)chiaen d(aer) onder deselve/
henr(ic) sieck lach om sake(n) van sluyte(n) salve(re)n/
/ r(e)p(rodu)ce(re)n ende tvo(n)nis te uuten(e) geco(n)tinueert verstelt/
ende verhouden hadden als voe(r) tot op heden in absen(tie)/
en(de) mits non comp(ar)itie(n) vanden selven henr(icke) ende/
zijnd(er) werdi(n)nen oft huers p(ro)cur(eur)s den thoen voirs(creven)/
gevisiteert ende d(aer)op gelet gewijst hebben met/
vo(n)nisse dat de verweerde(re)n gehouden sullen zijn/
den eysch vand(en) aenlegge(r) te voldoene nae dat de/
wairheit gedragen heeft in scampno cor(am) o(mn)ibus/
scabinis dempt(is) kersmake(re) abs(oloens) m(ar)tii viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus