SAL7387, Act: R°394.4-R°395.1 (687 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°394.4-R°395.1  
Act
Date: 1494-04-10

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
Item lieven daneels van coudekercke bode der eerw(er)dig(er)/
univ(er)sit(eit) van lov(en) als prop(ri)etar(is) ende besitt(er) van zijnen/
huyse en(de) hove metten toebeh(oirten) gelege(n) inde hoolstrate naist/
den huyse en(de) hove wijle(n) jans vand(en) vynne scrij(n)make(r)/
dat nu toebeh(oirt) baltazar hovinc en(de) katlijne(n) vand(en) horcke(n)/
zijnd(er) werdynne(n) t(er) eend(er) ende de selve baltazar en(de)/
ka(tlij)[ne] zijn w(er)dynne als p(ro)p(ri)etar(is) en(de) besitt(er)s vand(en) selve(n)/
huyse en(de) hove mette(n) toebeh(oirten) desselfs wijle(n) jans vand(en)/
vynne t(er) ande(r) zijd(en) Sijn comen voir scepen(en) van lov(en)/
h(ier)nae bescr(even) kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij met malca(n)de(re)n/
veraccordeert ov(er)comen ende eenswordden zijn van seke(re)n/
div(er)s(en) stoten q(ue)stien en(de) gescille(n) die de selve lieven ter/
eend(er) ende de voirs(creven) wijlen en(de) de voirs(creven) wijlen jan/
vand(en) vynne in zijnen leven(en) t(er) and(er) zijd(en) tegen malca(n)de(re)n/
/ hadden van hue(re)r beyd(er) erve voirs(creven) neven een gelege(n)/
inde voirs(creven) hoolstrate d(aer)op der stadt meester(er)s te dier tijt/
vergadert hadden geweest namelijc om een clen aen/
hancxsel oft halfhuysken dat de voirs(creven) vand(en) vynne/
op zijn erve nu den voirs(creven) baltazar en(de) zijnd(er) w(er)di(n)nen/
toebehoiren(de) recht ter sijden van zijnd(er) coeken(en) doiren/
dair nu staende aen ende leden de selve doire acht(er)w(er)t/
ten hove w(er)t inne vand(en) lingden van omtrint vi/
voeten vand(er) diepten omtrint v(½) voeten en(de) vander/
hoechden vand(er) eerden tott(er) cappen beneden viii voete(n)/
vier duyme(n) ende de cappe boven te nyeute gaende/
xiii voete(n) oft d(aer)omtr(int) hadde doen stelle(n) dienen(de) tot/
eend(er) sitte(n) oft eetplaetss(en) inde selve coken(en) in p(re)judicien/
van desselfs lievens liechte van zijnen ghevele d(aer)/
neven staende (contra)rie van desselfs lievens scepen(en) br(ieven) soe/
hij sustineerde Welc huysken de selve lieven beg(er)t hadde/
afgedaen te wordden ende zijn liecht alsoe vry en(de) volcome(n)/
wed(er) in zijne(n) gevel ald(aer) gemaict te woird(en) alse dat/
voirmaels ald(aer) hadde geweest eer tselve aenhancsel d(aer)/
gemaict wairt Oic om der ontreynich(eit) wille die de selve/
vanden vynne d(aer) hielt op zijn erve aen ende t(er) sijd(en)/
weert vand(en) erve des voirs(creven) lievens van gansen/
vercken(en) heymelijch(eiden) en(de) ande(re)n vuylich(eiden) en(de) ontkynich(eit) en(de)/
oic vand(er) pipen van eend(er) heymelijch(eit) die in desselfs/
vand(en) vynne erve eld(er) vertogen was dan d(aer) die/
van outs gestaen hadde In p(re)judicien van desselfs/
lievens erve ende vand(en) scepen(en) br(ieven) d(aer)op gemaict/
soe hij hielt en(de) des dien t(er) eend(er) oft t(er) and(er) zijd(en) ae(n)cleeft/
die pointe(n) vorw(er)d(en) en(de) cond(itien) h(ier) nae verclairt die zij/
malcande(re)n voir hen hue(re)n erven ende naecomelingen/
in erfvorw(er)d(en) q(uo)libet eoru(m) renu(n)c(iantes) in q(uar)tu(m) (et)c(etera) quo ad hec p(ri)vileg(iis)/
et lib(er)tatibus univ(er)sitat(is) studii lovanien(sis) geloeft hebbe(n)/
gestentel(ijc) en(de) o(n)verbrekel(ijc) tond(er)houd(en) en(de) te voldoene/
Inden yerste(n) dat tvoirs(creven) aenhancsel vand(en) grootten/
linghden breydde(n) en(de) hoeghden soe dat d(aer) nu steet/
d(aer) erff(lijc) bliven sal moegen zond(er) die hoegher breed(er)/
dieper oft meerd(er) ten erve oft geviele w(er)t van desselfs/
lievens [can?] oft oic acht(er)w(er)t te moege(n) brengen maken oft/
/ stellen in e(n)nigen tide toecomen(de) in e(n)nig(er) wijs Ende/
alsoe dat den voirs(creven) lieven(e) noch zijnen nacomeli(n)gen/
besitt(er)s van zijne(n) huyse ende erve d(aer)naist en(de) aen comen(de)/
hue(re)n liechte dat zij d(aer) nu hebben en(de) namaels ald(aer)/
in hue(re)n gevel voir oft acht(er) oft wair dat zij neme(n)/
zullen willen d(aer) bij gheen hinder p(re)judijs oft belet/
gedaen en wordde Behalve(n) dat de vinste(re)n d(aer) sulken/
liecht ald(aer) genomen es oft alnoch genomen sal wordde(n)/
vast v(er)colu(m)ment moten zijn ende bliven It(em) dat/
gheen vand(en) p(ar)tien oft hue(r) nacomeli(n)ge besitters/
vanden selve(n) erve voe(r) acht(er) noch tot gheender plecke(n)/
t(er) zijd(en) d(aer) hue(r) erve(n) aen een comen begin(nende) van/
voe(r) t(er) strate(n) en(de) gaen(de) acht(er) tot aen tgestijpte vand(en)/
collegien van beyde den rechte(n) en sal mogen houde(n)/
doen noch laten houden vercken(en) ganse luttel oft/
vele noch oic gheen and(er) vuylich(eiden) en(de) onreynich(eiden) en/
hante(re)n uuyt en ghieten doen noch laten hante(re)n/
noch uuytghiete(n) die gedragen mocht in hinder/
p(re)judijs acht(er)deel cleynich(eit) en(de) verledinge vanden/
ande(re)n oft van zijne(n) erve voirs(creven) noch oic d(aer)toe/
aen desselfs and(er)s erve t(er) selv(er) zijden w(er)t maken/
oft setten en sulle(n) moege(n) doen oft laten maken/
oft setten verkenscoyen gansecoyen heymel(ic)heyd(en)/
oft and(er) huysen oft dingen om onreynich(eyden) d(aer) inne/
te hante(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n Behalve(n) p(ar)tie(n) scep(enen)/
br(ieven) hinc inde and(er)ss(ints) in hue(r) volle macht en(de) v(er)tuyt/
cor(am) caverchon zande aprilis x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus