SAL7387, Act: R°442.1-R°443.1 (757 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°442.1-R°443.1  
Act
Date: 1494-05-09

Transcription

2019-09-23 by kristiaan magnus
Wij absoloens cav(er)chon scepen(en) te loeven(en) doen condt en(de)/
te weten dat voir ons comen ende gecompareert zijn/
in prope(re)n persoene(n) marie sjongen van middelborch ter/
eenre ende willem ende katlijne obrechts hue(r) natuerlike/
kinde(re) die zij behouden heeft van meeste(re)n jacoppen wijlen/
obrechts meester in arten ten bijsijne ende met consente/
van he(re)n pete(re)n vand(er) moelen prieste(r) als mo(m)boir vanden/
zelven kinder(re)n hen ter p(rese)ntien ende met consente/
meesters jans van wemeldingen [doctoir in beyden rechten] totter zelv(er) mo(m)borien/
soe zij in allen zijden kinden ende cleerden gedeputeert/
bijden eerwerdigen hee(re) meeste(re)n florijse oem nu t(er) tijt/
rectoir vand(er) univ(er)siteyt van loeven(en) Affirme(re)nde de/
selve h(er) pet(er) ende oic de moeder dat dit es geschiet/
inden meesten orboe(r) ende profijte der zelv(er) kinde(re)n/
ter ande(r) zijden Kennende ende lijdende dat zij/
samentlijck ende met malcande(re)n veraccordeert ende/
eensworden zijn op tstuck vand(er) rekeni(n)gen die de/
selve moeder voe(r) den zelven mijnen hee(re) den rectoir ov(er)g(egeven) heeft/
aengaende den bewinde state ende regimente die de/
selve moeder tot desen dage toe vanden zelven/
hue(re)n kinde(re)n ende hue(re)n goeden iiii(½) jae(re)n due(re)nde/
nae en(de) zundert des voirs(creven) meesters jacops huers/
vaders doot gehadt heeft ende besundert vanden slote/
der zelv(er) rekeni(n)gen ende resten dat der zelv(er) moed(er)/
uut saken van dier compt meer uutgeleeght bij/
huer voir hue(r) kinde(re)n dan gehaven Dairmede inne/
gerekent zijn als doot quijte ende hem betailt/
vijftich rinsguld(en) eens alleene inde stat van alsulken/
hondert croene(n) eens als huer de selve meest(er) jacop/
onder den ande(re)n hue(re)n legaten inden selven zijnen/
testamente gemaict ende gelaten heeft Vanden/
welken zij tsurplus ende beterheyt der zelv(er) hondert/
croen(en) boven de voirs(creven) vijftich rinsgulden(en) den selven/
hue(re)n kinde(re)n ind(er) zelv(er) hue(re)r rekeni(n)gen uut/
/ moederlijcker liefden verdragen ende quijtgescouden heeft/
ende mits desen verdraight ende schelt quijte geheelic/
ende al Alsoe dat nochtan boven dese quijtsceldinghe/
hue(r) meer uutgeven voir hue(r) kinde(re) dan hue(r) ontfanck/
der zelv(er) rekeni(n)gen gedraight ierst ten deele des/
voirs(creven) willems huers natuerlijcx zoens de so(m)me van/
hondert xxxii(½) rinsgulden(en) en(de) ten deele der voirs(creven)/
katlijnen hue(re)r docht(er) hondert xliii(½) rinsg(ulden) d(aer)aen/
hen comen te cortten(e) betali(n)ge maken aende/
resten en(de) so(m)men voirs(creven) des hier nae volght/
Ierst alsulken xxii rinsgulden(en) xvii(½) st(uvers) xxvii/
miten als deselve moeder hen sculdich bleeff int/
yerste slot der zelv(er) rekeni(n)gen noch seven rinsg(ulden)/
ende vijfthien stuv(er)s erflic beloepen(de) eens hene(n)dragens/
int afquijten den d(enier) xvi t(er) so(m)men van hondert xxiiii rinsg(ulden)/
als hen quam voir hue(r) gedeelte gebleven boven vi rinsguld(en)/
erffelijck voir dbesetsel van twee erfweeckmessen vand(en)/
xvi rinsgulden(en) vi stuv(er)s ii pl(a)c(ken) erflic opt huys geheeten/
de vierheymskinde(re)n gelege(n) te berghe(n) opte(n) zoom Noch voir/
hue(re)r beyder gedeelte van heurs vaders huysrade geestimeert/
tsamen op tachtentich rinsgulden(en) gedragen(de) hue(re)r beyder/
deel van desen tsestich rinsgulden(en) Beloepen(de) tsamen/
dese drie p(ar)tien van bewijssenissen int geheele tweehond(er)t/
ende zesse rinsguld(en) xvii(½) stuv(er)s i(½) quaert alsoe dat/
die moeder vanden reste van hondert xxxii(½) rinsguld(en)/
viii(½) st(uvers) dat huer wille(m) huer sone bleeff den hellicht/
vanden voirs(creven) bewese(n) p(or)ceelen afgecort noch come(n) soude(n)/
aende(n) selve(n) hue(re)n sone de so(m)me van xxix rinsgulden(en)/
i stuv(er) iiii(½) mite(n) eens ende aen huer dochter rest vand(en)/
voirs(creven) hondert xliii(½) rinsgulden(en) eens afgecort dander/
hellicht vanden voirs(creven) drie bewese(n) p(or)cheele(n) come(n) der/
moeder noch aende selve hue(r) docht(er) xliii rinsgulden(en)/
/ eene(n) stuv(er) iiii(½) mijt(en) Van welken resten deselve moeder/
quijtgescouden heeft ende mits desen schelt quijte elken/
van hen de so(m)me van xvii rinsgulden(en) eene(n) stuv(er) iiii(½) mijt(en)/
Alsoe dat der moeder dese afgetogen niet meer aenden/
selve(n) hue(re)n zone en comen dan xii rinsgulden(en) ende/
aen hue(r) dochter dan de so(m)me van xxiii rinsgulden(en)/
die zij gehouden zulle(n) zijn huer yerst te betalen binnen/
vier jae(re)n naistcomen(de) Alsoe dat bij desen merckelijck/
blijct dat onder den ande(re)n de voirs(creven) rinten van/
seven rinsgulden(en) vijfthien stuv(er)s erffelijck uuten/
rinten opde vierheymskinde(re) te berghe(n) opten zoom voirs(creven)/
toebehoe(re)n erflic der voirs(creven) moeder uut saken der/
zelv(er) rekeni(n)gen Der poenten ende (con)ditien/
nabescreven die zij malcande(re)n voir hen hue(re)n erven/
ende nacomeli(n)gen dicto will(el)mo renu(n)tian(tes) geloeft/
hebben tonderhouden ende te voldoene Inden yersten/
dat der zelver moeder de selve seven rinsgulden(en)/
xv stuv(er)s erflic opde voirs(creven) pande en(de) uuten voirs(creven)/
geheelen rinten als proprietar(is) ende erfwijff van/
dien volgen zullen ende erflic bliven om d(aer)mede/
hue(re)n vryen wille te doene Ende hebben dairop de/
selve kinde(re) ten bijsijne ende met consente als voe(r) tot/
hue(re)r moeder behoeff gerenu(n)tieert geworpe(n) en(de) vertegen/
ende mits desen renu(n)tie(re)n worpen ende verthijden/
pro se eoru(m)q(ue) he(re)dibus et successoribus transporte(re)nde/
die geheelijck ende al in handen en(de) volcomend(er)/
macht der zelv(er) moeder met oic allen den rechte/
actien ende toeseggen die zij oft hue(r) nacomeli(n)gen/
d(aer)toe nu hebben oft namaels hebben zullen moeghen/
Constitue(re)n(de) irrevocabilit(er) et p(otes)tatem dantes der/
selv(er) moeder die erflijck te besitten te gebruycken/
ende hue(r) prouffit d(aer)mede te doen(e) zond(er) yema(n)ts wed(er)segge(n)/
Promitten(tes) sat(isfacere) pro se et eoru(m) succ(essoribus) m(at)ri et suis succ(essoribus)/
siquid prout promitten(tes) nu(m)q(uam) contravenire p(er) se aliu(m)/
vel alios publice seu occulte quovis q(ue)sito colo(r)e sed s(em)p(er) de ista/
recog(nici)[o(n)e] erga q(u)[o]scu(m)q(ue) re(ct)am p(ro)sta(r)e wara(n)dia(m) cor(am) maii nona
ContributorsKarel Embrechts , Mi-Je Van Gils
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus