SAL7387, Act: R°523.3-V°523.1 (879 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°523.3-V°523.1  
Act
Date: 1494-06-23

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
Nae dien roeloff de becke(re) pelsmake(r) met drie behoir/
lijken rastame(n)ten gedaen bij ja(n)ne zedelere vorste(r)/
/ gevolght heeft op zeke(r) haeffelijke goede toebehoe(re)nde/
pete(re)n de(n) weert ind(en) aer te vyncke(n)bosch wesende/
inde meermy(n)ne inde proefstrate namelijck eene(n)/
vrouwen tabbart met eene(n) bonte(n) pelse ende/
ande(r) have dair wesende ende deselve roeloff/
op heden inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) trecht in die(n) voirt versocht heeft Soe/
hebben de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers ghe/
wesen met vo(n)nisse dat zij den dienae(r) vors(creven) beg(er)de(n)/
taenhoe(re)n en(de) dae(re)ntind(en) trecht Welke dienae(r) die(n)/
acht(er)volgen(de) gecleert heeft de selve drie rasteme(n)te(n)/
alsoe behoirlijck bij he(m) gesciet te zijne en(de) de(n) selve(n)/
pete(re)n in dien den [de] conde gedae(n) te hebbe(n) Welke(n)/
acht(er)volgen(de) de vors(creven) roeloff voirt trecht versocht/
heeft soe verre dat scepen(en) va(n) loven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers gewijst hebben met vo(n)nisse dat de vors(creven)/
roeloff sijn wettighe scult bij eede verclae(re)n soude/
en(de) dae(re)ntinde(n) recht Welke roeloff die gecleert/
heeft bij zijne(n) behoirlijke(n) eede gedragen(de) seve(n)/
rinsguld(en) sond(er) cost en(de) co(m)me(r) welke(n) acht(er)vol/
gen(de) de selve scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst/
hebben dat de vors(creven) roeloff de vors(creven) haeffelijke/
goede ten hoeghste(n) bringen zal en(de) zijn scult/
d(aer)aen nemen Ov(er)t d(aer) yet dat hijt wed(er)kee(re)n zal/
en(de) gebrect d(aer) yet dat hij voirtvae(re)n zal moge(n)/
met rechte in sca(m)pno cor(am) om(n)ibus dempto kers/
make(re) junii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus