SAL7387, Akte: V°18.2-R°19.1 (29 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°18.2-R°19.1  
Act
Datum: 1493-07-06

Transcriptie

2018-12-14 door kristiaan magnus
Tusschen geeritte yngelbrechts sijn ov(er)gegeven(en)/
cedulle(n) vanden goeden joh(ann)is heyms in rechte inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) gethoent
//
es gheerts beleydt dat hij heeft opde goede desselfs/
joh(ann)is heyms gelesen wesende inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) ende sijn aensprake opde selve/
goede gedaen hebbende en(de) gesustineert dat hem ende/
sijne(n) beleyde die aengewijst souden wordden navolge(n)dde/
den voirvo(n)nissen die hij d(aer)op hadde gehadt in iudicio/
(contra)dictorio tegen joese(n) van mulke en(de) den borchtochten/
en(de) gelueften van verantwerden(en) die de voirs(creven) joh(ann)es/
voe(r) den selve(n) joese om joese(n) te rechte te bringhen(e)/
ende tgewijsde tusschen den selve(n) joese en(de) geeritte te/
voldoen(e) Voir welcke actie van vo(n)nissen en(de) borchtochte(n)/
hij gheerit geleydt was nae des(er) stadt recht tot allen/
den goeden have ende erve des voirs(creven) joh(ann)es gelijc voirs(creven)/
steet gea(n)noteert t(er) eend(er) ende meeste(re)n ja(n)ne vanden/
walle al(ia)s mota in zijne(n) prope(re)n name en(de) inden/
name van zijnen medeborgen des voirs(creven) joha(n)nis/
voir den wissel dien hij te houden plach nae des(er) stadt/
recht oic geleyt zijnde van oude(re)n date fan des voirs(creven)/
gheerts beleyt uuyt saken vand(en) borchtocht die zij/
voir hem gedaen hadden vanden wissele voirs(creven) die p(re)ten/
deerden met den selven hue(re)n oude(re)n beleyde des voirs(creven)/
gheerts actie van zijnen beleyde op joh(ann)is goede te/
scutten ende stille te doen staene e(m)mer tot aen d(er) tijt toe/
dat zij vand(er) selv(er) borchtocht geheelijc soud(en) sijn ontslage(n)/
en(de) ontlast en(de) d(aer)aff behoirlijc acquijt hebben t(er) and(er) zijd(en)/
Inden welck(en) hinc inde vele div(er)se reden(en) bij elck(er)/
p(ar)tien tot hue(re)r meyni(n)gen voirg(eruert) geallig(er)t zijn geweest/
soe verre dat uut(er)lijc dese questie bij scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers gestelt es ind(er) stadt hand(en)/
en(de) totter stadt t(er)minatien cor(am) om(n)ibus scabinis in scampno/
julii vi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-18 door kristiaan magnus