SAL7387, Act: V°20.2-R°21.1 (33 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°20.2-R°21.1  
Act
Date: 1493-07-08

Transcription

2020-06-08 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) roeloff ende jouffr(ouwe) a(n)ne sijn docht(er) wed(uwe)/
wout(er)s wijlen absoloens cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia hebben/
mits der guedi(n)gen op heden gesciet bijd(er) wed(uwe) ghijsbrechts/
wijlen lobbe ende hue(re)n kinde(re)n den selve(n) roelove
//
lombart voir hem als tochtene(r) ende oic inden name/
van zijnen kinde(re)n ende derselv(er) jouffr(ouwe) a(n)nen kinde(re)n/
als erfgenamen quijtgescouden alle trecht actie ende/
toeseggen dat zij oft deselve kinde(re) oft kints kinde(re)/
e(n)nichssins hebben oft souden moegen hebben mits/
den deylingen voirmaels tussche(n) den selve(n) roelove/
en(de) zijnd(er) werdynne(n) en(de) hue(re)n mede erfgename(n) voir/
scepen(en) van loeven(en) geschiet opt hoff goede en(de) gedeelte/
janne wijlen lobbe in deylingen gevallen soe verre die/
belast wae(re)n metten voirs(creven) thien hollansgulden(en) de drie/
deele van eene(n) hollansgulden(en) ende drie mudden corens/
erffelijc want die selve rinten en(de) pachten op heden/
den selve(n) roelove ind(en) name als voe(r) beset zijn/
totten rinten die hij ende sijn kinde(re) meer d(aer)op hebben/
opt hoff en(de) de goede van kelfs onder he(re)nt gelegen/
den voirs(creven) ghijsbrechte lobbe in zijn deilinge gevallen/
Zoe dat desselfs roelofs ende zijnd(er) kinde(re)n geheele rinte(n)/
die zij op jans ende ghijsbrechts gedeelten hadde alsnu/
alleene geheel staen sullen op desselfs wijlen ghijsbrechts/
gedeelte te weten(e) opt hoff en(de) de goede van kelfs/
Scelden(de) mits des(er) deselve roeloff ende zijn dochter/
volcomelijck quijte tgedeelte des voirs(creven) wijlen jans/
dwelc eensdeels nu besitten(de) zijn deselve weduwe/
wijlen ghijsbrechts lobbe eensdeels de kercke vand(er)/
byest ende eensdeels jacop baeck en(de) jorijs vand(er)/
strepen ingeseten(en) van mechelen tot behoef vanden/
selve(n) prop(ri)etar(is) dien die nu toebehoiren Promitten(tes)/
null(atenus) sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) Promis(er)[u(n)t] insuper/
eisd(em) rel(i)c(t)e ghijselb(er)ti quond(am) lobbe suis liber(is) eccl(es)ie s(an)c(t)i/
jacobi jacobo baeck et georgio vand(er) strepen de ead(em)/
actione debitas leg(ales) op(er)as face(re) unacu(m) will(el)mi lo(m)bart/
f(ilio) eiusd(em) radulphi ac f(rat)re dicte domicelle a(n)ne iam/
absen(te) et ex(tra) patria(m) ex(eu)ntes du(mmod)[o] ad patria(m) r(e)dieri(n)t ac/
cu(m) ma(m)burnis liberoru(m) eiusd(em) domicelle a(n)ne ad mo(nicionem)/
dictoru(m) proprietarioru(m) fundi aut alterius eoru(n)d(em) p(ro)ut/
cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-18 by kristiaan magnus