SAL7387, Act: V°201.2-R°202.1 (339 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°201.2-R°202.1  
Act
Date: 1493-11-27

Transcription

2019-06-29 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) meest(er) pet(er) in p(rese)ntia heeft gekint/
ende gelijdt dat de voirs(creven) executeurs hem voldae(n)/
hebben van alsulk(er) gelueften als zij hem deden voir/
scepen(en) van loeven(en) opten xi[te(n)] dach van aprille a(n)no/
xcii alse dat zij hem bynne(n) twee jae(re)n doen naist/
volgen(de) setten soude(n) ende bewijsen vive(n)twintich/
oft dertich rinsgul(den) erff(elijc) t(er) quiti(n)gen den d(enier) xviii/
op goede loff(elijke) pande oft borge(n) bynne(n) der stad oft/
ba(n)mijlen van loeven(en) gelegen oft geseten te dien/
inde oft de voirs(creven) meest(er) peet(er) die voirmaels/
tege(n) de voirs(creven) executeurs gecocht heeft xxviii(½)/
boende(re)n lants gelege(n) omtr(ent) stertbeke d(aer)op de voirs(creven)/
meest(er) peet(er) voir tselve vercrijch heffen(de) was
//
jaerlijcx xxiii sacken corens erffelijc e(n)nich gebreck/
bevonde van rinte(n) oft lasten staen(de) opde voirs(creven) lande/
boven negen ziste(re)n corens d(er) maten van bruessele erf/
pachts d(aer)op hij [die] gecocht heeft dat hij dat gebreck/
d(aer)aen soude moegen verhale(n) ende dat mits alsulken/
vidim(us) auctentijck dwelc de voirs(creven) meest(er) peet(er) bij/
consente der voirs(creven) executeurs heeft uut eene(n)
scep(enen)/
br(ief) van loeven(en) vand(er) daet xiiii[c] lxxxvi nove(m)br(is)/
deci(m)aoctava d(aer)mede arnt vynck lod(ewijc) van schoe(re)/
secretar(is) d(er) stadt van loeven(en) ende jan vynck bekint/
hebbe(n) der voirs(creven) executie(n) vijfthien rinsg(ulden) erff(elijc) tsjairs [den welke(n) de voirs(creven) executeurs soe voir dbesorch va(n)d(er) voirs(creven) executie(n) soe oic voir dbesorch des voirs(creven) meest(er)s pet(er)s geleecht hebben ond(er) scep(enen) van loven(en) d(aer) dien bliven sal om elken dien dat aencleeft hem d(aer)mede te behulpe(n)]/
consente(re)nde ende willecoe(re)nde de voirs(creven) executuers/
den voirs(creven) meeste(re)n peete(re)n in alsoe verre hij gebrec/
heeft oic gewillecoert de selve meest(er) pet(er) de voirs(creven)/
geluefte he(m) gelijck voe(r) bijd(en) executeurs opten voirs(creven)/
xi[te(n)] dach april(is) gedaen gecasseert ende te nyeute/
gedaen te wordden(e) promitt(entes) null(atenus) alloqui prout/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus