SAL7387, Act: V°280.4-R°281.1 (499 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°280.4-R°281.1  
Act
Date: 1494-01-27

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) p(er)soene(n) hebben geloeft ind(ivisim) dat zij/
jairl(ijx) inde stadt vand(en) voirs(creven) rinten betale(n) sulle(n)/
/ aen de wed(uwe) jans wijlen van b(er)them de voirs(creven)/
vier rinsguld(en) den voirs(creven) he(re)n woute(re)n bekint in/
afslage van alsulcken vii r(ins)g(ulden) erff(elijc) als de selve/
wed(uwe) opde voirs(creven) he(re)n woute(re)n ende zijn borghen/
jairlijcx heffen(de) es alsoe dat zij jarlijcx totter lossi(n)g(en)/
der selver vier rinsg(ulden) te vreden sal moegen wesen/
gestaen(de) altijt mett(er) weerd(en) voirs(creven) ind(er) mate(n) die bove(n)/
gespecificeert staet Met cond(icien) oft de pe(n)ningen hoog(er)/
ghingen dan voirs(creven) es dat zij sculdich sullen zijn/
de selve vier r(ins)g(ulden) ind(er) weerd(en) voirs(creven) te betalen(e)/
Hebben voirts bekint de selve p(er)sone(n) den voirs(creven) he(re)n/
woute(re)n sculdich te zijne de so(m)me van hond(er)t rinsgulden(en)/
t(er) maniss(en) van hem te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] op sulke cond(icien)/
dat de voirs(creven) h(er)wout(er) hem met des(en) brieve den naisten/
drie jae(re)n toecomen(de) niet en sal moegen behulpen het/
en wae(re) dat de voirs(creven) m(er)ten laps ende zijn borgen/
de voirs(creven) rinte van vier rinsgulden(en) bij he(n) bekint/
jairlijcx niet aff en deden aen der voirs(creven) wed(uwe) van/
berthe(m) een halff jair nae den valdach der rinten/
der selver wed(uwe) oft janne wijlen an berthe(m) in tijd(en)/
voirleden bekint Ende nae de selve drie jae(re)n/
naistcomen(de) sal de selve h(er)wout(er) hem d(aer)mede moege(n)/
behulpe(n) om totter lossingen vand(en) rinten te comen(e) der/
vier rinsgulden(en) voirs(creven) metten acht(er)stelligen pachten/
van dien ombet(aelt) uuytstaen(de) opden selve(n) m(er)ten(e) en(de)/
sijn borgen cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus