SAL7387, Act: V°286.2-R°287.1 (511 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°286.2-R°287.1  
Act
Date: 1494-01-28

Transcription

2019-04-06 by kristiaan magnus
Nae dien op heden inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) zijn gecomp(ar)eert h(er)jacop vanden breyne als/
p(ro)cur(eur) ph(ilip)s zijns brued(er)s m(er)ten de bubbele(re) met hue(re)n/
mede(con)sorten t(er) eenre ende willem van leefdale/
als p(ro)cur(eur) (christ)iaens de nausnyde(re) t(er) ande(r) zijden Ald(aer) de/
voirs(creven) h(er)jacop ende m(er)ten inden name als boven/
aengesproken hebben den selve(n) (christ)iane aengaende/
seke(re)n scepen(en) brieve(n) van deylingen ende and(er)ss(ins) tussche(n)/
den selve(n) (christ)iane ende de voirs(creven) yerste p(ar)tie en(de) hue(re)n/
adhe(re)nten gepasseert voir scepen(en) van loven(en) opten/
xix[te(n)] dach van julio a(n)no lxxii gelijc de selve br(ieven)/
bleken bij cond(icien) cedullen gehantteekent bij pete(re)n/
wijlen beyart secretar(is) bij he(m) geexhibeert gedrage(nde)/
he(m) oic in dien totten registre vand(er) stadt d(aer)van/
wesen(de) seggen(de) dat de selve (christ)iaen de selve niet/
geacht(er)volght en soude hebben noch voldaen des d(aer)/
inne begrepen was scutten(de) alsoe de voirs(creven) procur(eur)/
des voirs(creven) (christ)iaens eer de voirs(creven) aensprake voldae(n)/
werdt de selve bij hue(re)n voirspreke huyge(n) van udekem/
seggen(de) de selve hoe dat dese materie hinc in rechte/
bijd(en) raide vand(er) stadt ende dat alsoe te vergheefs/
de selve p(ar)tien dese procedue(re)n alh(ier) deden hem des gedragen(de)/
in dien totten besceyde d(aer)van wesen(de) hopen(de) alsoe dat/
zij d(aer)van sup(er)cede(re)n souden ende sculdich zijn dese mater(ien)/
te (con)tinue(re)n voe(r) den selve(n) raide Aldair de selve/
(christ)iaen zijn rekeni(n)ge vanden sculden wijlen andries/
de nausnyde(re) zijns vaders bij hem betaelt ov(er)geg(even)/
/ hadde d(aer)op de voirs(creven) aenleggers deden exhibe(re)n/
eene t(er)mi(n)atie vand(er) stadt vand(er) daet octobr(is)/
penult(ima) lestleden in des(er) came(re)n geregistreert staen(de)/
d(aer) mede genoech bleeck soe zij p(re)tendeerd(en) dat soe/
verre zij questie hadd(en) ende gebreken tegen malca(n)de(re)n/
aengaen(de) e(n)nigen scepen(en) br(ieven) dat zij d(aer)af volgen/
en(de) p(ro)cede(re)n soude(n) nae recht voir meye(r) ende scepen(en)/
ende als vand(er) rekeni(n)gen voe(r) bij (christ)iane geruert/
d(aer)aff hadde de stadt de kynnisse te huerwerts genome(n)/
en(de) gehoude(n) ind(er) maten de selve t(er)mi(n)atie die ald(aer)/
geexhibeert was dat nairde(r) inhielt hopen(de) alsoe/
dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur) des voirs(creven) (christ)iaens v(er)doelt/
was de voirs(creven) aensprake te scutten(e) ende dat zij/
ald(aer) met hue(re)n rechte hue(re)n scepen(en) brieve(n) aengaen(de)/
soud(en) moege(n) voirtvae(re)n niet wed(er)staen(de) der cala(n)gien/
bij he(m) t(er) (contra)rien inne geleet d(aer)aff de voirs(creven) wed(er)/
p(ar)tie sustineerde neen Es gewesen t(er) maniss(en) smeyers/
dat de voirs(creven) aenlegg(er)s hue(r) geintenteerde sake sulle(n)/
moegen voirts aenspreken ende in dien voirt/
vae(re)n inde banck alh(ier) nae de voir gesciedenissen/
in desen niet wed(er)staen(de) der calangien in sca(m)pno/
januarii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus