SAL7387, Akte: V°3.2-V°4.1 (3 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°3.2-V°4.1  
Act
Datum: 1493-06-27

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Allen den ghenen ende sunderlinghe de(n) eerbae(re)n wijsen/
ende voirsienighen baillu oft zijnen stadhoude(r) scepen(en) ende/
raedt vand(er) stede van ghent onzen bezunde(re)n lieven ende/
zee(r) gemi(n)den vrinden borg(er)meeste(re)n ende raedt der stadt/
van loeven(en) doen cond ende te weten(e) certifice(re)nde mits des(en)/
dat opden dach van heden datu(m) van desen gecomp(ar)eert es in/
prope(re)n p(er)sone joha(n)ne baten docht(er) wijlen pet(er)s baten ende/
heeft met eenen vremden mo(m)boe(r) hue(r) d(aer)toe verleent inden/
rechte getransporteert gecedeert overgegeven ende bekint wettelijc/
vercocht te hebben ende mits desen transporteert cedeert ende/
gheeft over ende bekint wettelijck vercocht te hebben joese/
van oirbeke den jongen zone joes van oirbeke p(ri)us ema(ncipa)tu(s)/
hue(re)n neve allet recht prop(ri)eteyt ende actie die zij heeft/
oft e(n)nichss(ins) hebben mach in allen den goeden beruerlijck en(de)/
omberuerl(ijck) have oft erve sculden pe(n)ni(n)gen van hue(ri)ng(en) oft/
ande(re)n hoedanich die zijn wair die gelegen zijn bevonden/
sulle(n) moegen wordden oft aen wien uutstaen(de) het zij ind(en)/
landen van brab(ant) van vlaende(re)n oft w elswair die/
gebleven ende verstorven zijn van ende nae de doot ende/
aflivich(eit) katlijne(n) wijlen van oirbeke moeye was des voirs(creven)/
joes des jongen en(de) wettige sust(er) vanden voirs(creven) joese zijnen/
vader voir en(de) o(m)me een so(m)me van pe(n)ni(n)gen dair van hue(r)/
de selve joha(n)ne bekint heeft mits desen bijde(n) selve(n) joese/
volcomelijck vernuecht gecontenteert en(de) alless(ins) voldaen te/
wesen Promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(ans) geloven oick/
dat zij mits desen den selve(n) joese den jongen tot zijnd(er)/
maniss(en) hue(r) actie recht en(de) versterffenisse van allen den/
selven goeden sal overleve(re)n doen [en(de)] laten volgen ende/
oick dat zij hem van hue(re)n gedeelte alle der erfgoede(n) rinte(n)/
chijsen oft pachten oft(er) e(n)nige wae(re)n sal doen tot zijnd(er)/
v(er)maniss(en) behoirl(ijcke) en(de) loflijcke guedi(n)g(en) en(de) vesticheit
//
tallen plaetsen ende voir alle hee(re)n en(de) hoven dair onder die/
sorte(re)n en(de) gelegen zijn ende hem [d(aer)af] aldair oick genoech doen/
en(de) warantscap geloven prout Doen voirt cond certificer(re)nde/
als voe(r) dat de selve joha(n)ne met eene(n) geleverden mo(m)boirie/
als voe(r) come(n) es voir ons ende heeft voe(r) al ge(re)voceert wed(er)roepe(n)/
ende te nyeute gedaen ende mits des(en) revoceert wed(er)roept/
en(de) [doet] te nyeute alsulck(er) procu(r)ac(ien) en(de) mechticheit alse zij/
tande(re)n tijden gegeven heeft franchoise vander marien en(de)/
voirt alle ande(r) procu(r)acie(n) en(de) mechticheid(en) bij hue(r) h(ier) voirtijd(en)/
gegeven wien dat zij Ende heeft [voirt] sonder e(n)nich wed(er)roepen/
wettelijck geconstitueert volcome(n) macht procu(r)ac(ie) en(de) auctoriteit/
geg(even) ende mits des(er) in hue(r) stede gestelt en(de) geordineert ende/
mits dese(n) constitueert volcome(n) macht procu(r)ac(ie) en(de) auctoriteyt/
gheeft stelt in hue(r) stede ende ordineert sonder e(n)nich wed(er)/
roepe(n) als voe(r) den voirs(creven) joese van oirbeke de(n) jonge(n)/
uuyte(n) brode gedaen als voe(r) toog(er) van dese(n) om over/
ende inde(n) name van hue(re)r te inne bedingen te acht(er)volgen op te/
heffen(e) en(de) tontfangen alle manie(re)n van saken sculdelijck en(de) ande(r)/
die zij te doene en(de) te volgen heeft voe(r) alle he(re)n tugen gheestelijc/
ende weerlijck alsoe wel t(er) came(re)n ende inne wettelijcke/
vierschare van gedeele als elde(r) ende e(m)mer bij speciale/
te acht(er)volgen alsulck recht ende versterfte als der voirs(creven)/
constituant toecome(n) verschene(n) ende verstorve(n) es in e(n)nig(er)/
manie(re)n bijd(en) ov(er)lijd(en) vand(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijnen van/
oirbeke rogiers vand(er) beken wijf was oft anderssins/
genachten van gedeele oft anderssins te moegen leggen/
purge afwy(n)ni(n)ge(n) composicie(n) afcoop quijt scille te moege(n)/
doen vand(en) selve(n) versterfte Ende heeft voirt de voirs(creven)/
constituant bij speciale en(de) besunde(r) volcome(n) macht/
geg(even) den selve(n) joese van oirbeke om huer te moegen ontuten(e)/
ende onterven(e) van alsulck(er) grond(en) van erve(n) als d(aer) de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) katlijne(n) erfachtich uuyt verstarf voe(r) wat hee(re)n/
jugen d(aer) onder de(n) selve(n) versterfte gelegen es ende and(er)ss(ins)/
al tgene(n) te doene dies zij constituant tallen dagen ende/
tijden selve p(re)sent ende voir oogen zijnde selve soude moege(n)/
doen eene(n) oft meer procur(eur)s de selve gelijcke macht/
hebben(de) zonder te moegen vercoopen en(de) te derven(e) in hare stede
//
te stellen(e) die te wed(er)roepen(e) altijt alse he(m) dat gelieven zal/
Geloven(de) de voirs(creven) constituant in hare trouwe eere en(de) sekerhed(en)/
ende opde verbintenisse van alle(n) haere(n) goed(en) te houden altijt/
vast gestentich ende van goeder weerde(n) alle tgene dat bijd(en) voirg(enoemde)/
hae(re)n procur(eur)s hae(re)n substituten oft bij e(n)nig(en) van hen in tgene/
des voirs(creven) staet gedaen en(de) gevordert sal wesen in e(n)nig(er) manie(re)n/
sonder fraude en(de) argelist absq(ue) calculo cor(am) beert waerseghe(re)/
junii xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-18 door kristiaan magnus