SAL7387, Act: V°309.2-R°310.1 (550 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°309.2-R°310.1  
Act
Date: 1494-02-13

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Nae dien dat op heden come(n) es inde banck voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) willem van hove briede(r) als geleyt/
nae des(er) stadt recht uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) voir zijn wettich gebreck tot allen/
den goeden beyde have ende erve he(re)n yweyns/
wijle(n) van houthe(m) ridders en(de) anthoenijs van houthe(m)/
zijns soens Welke goede besund(er)t bijde officie(re)n van/
houthem oplynthe(r) en(de) bierbeke onder hue(re)n bedrive/
liggen(de) ende den selve(n) p(er)soenen toebehoiren(de) de/
voirs(creven) wille(m) behoirlijc hadde doen leve(re)n en(de) hant/
in dien doen lichten den voirs(creven) anthoenijse en(de) in/
gevalle van oppositien dachbesceyde(n) alh(ier) inde banck/
seggen(de) dat hij gheen goede goedi(n)ge noch vestich(eit) en/
hadde van alsulken vier mudde(n) corens erfp(achts) als de/
voirs(creven) wijle(n) h(er)weyn ende zijn zone he(m) voirmaels/
hadde(n) gedaen nae uuytwijsen(e) zijne(n) besceyde d(aer)/
van wesen(de) ende dat vande(n) pand(en) in zijne br(ieven)/
genoempt e(n)nige van dien leene wae(re)n ende dat/
dat alsoe bevonde(n) soude werdden Bege(re)nde alsoe/
ande(r) behoirl(ijcke) vestich(eit) hem genoech zijnde en(de) betali(n)ge/
vande(n) acht(er)stelle(n) d(aer)aff ombet(aelt) uuytstaen(de) als dat/
behoirde oft de selve zijne gebreken ae(n)de voirs(creven)/
gelev(er)de goede Te weten(e) de p(ri)ncipale hootpe(n)ni(n)g(en)/
vand(en) voirs(creven) rinte(n) mette(n) pachte(n) en(de) costen en(de) co(m)me(re)n/
te verhalen nae des(er) stadt recht welke ae(n)sp(ra)ke/
aenhoirt hebben(de) willem van leefdale als/
p(ro)cur(eur) des voirs(creven) anth(onis) van houthem nae daflivich(eit)/
zijns he(re)n vad(er)s voirs(creven) heeft de selve(n) willem/
dach genome(n) om d(aer)op tantw(er)den(e) bynne(n) acht/
daigen d(aer)nae gelijc de selve wille(m) va(n) hove/
dat behoirl(ijc) heeft doen blijcken metten registre/
/ in des(er) came(re)n vander daet nove(m)br(is) xxviii/
lestleden versueken(de) alsoe op heden de selve/
geleydde aengesien dat hij lange genocht hadde/
soe v(er)re de selve anthoenis noch p(ro)cur(eur) van zijne(n)/
wegen niet en antw(er)d(en) opt selve zijn versueck/
dat zij d(aer)van verstreken souden zijn en(de) hem/
aengewesen wordden de voirs(creven) gelev(er)de goede/
om zijn gebreck voirs(creven) d(aer)aen te verhalen Ald(aer)/
noch anth(onijs) voirs(creven) noch procur(eur) van zijne(n) wege(n)/
niet en comp(ar)eerden es gewesen t(er) manissen/
smeyers bijden scepen(en) dat den voirs(creven) willem(me)/
van hove de voirs(creven) gelv(er)de goede ombelet volge(n)/
sullen om zijn wettige gebreken voirs(creven) d(aer)aen te/
verhalen in scampno febr(uarii) xiii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus