SAL7387, Act: V°54.3-R°55.1 (98 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°54.3-R°55.1  
Act

Transcription

2019-06-30 by kristiaan magnus
Want peet(er) van dormale als p(ro)cur(eur) der wed(uwe)/
joes wijlen absoloens welke wed(uwe) uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) ov(er)lang gepass(er)t
//
houdende ende besitten(de) es vive(n)twintich rinssche/
gulden(en) der mu(n)ten vand(en) viercoervorsten sheylichs rijcs/
voir djair xiiii[c] liiii gemu(n)t oft de weerde d(aer)aff erff(elijcke)/
rinte(n) half opte(n) vijfste(n) dach van dece(m)bri ende half/
opten vijfsten dach van junio te betalen(e) en(de) opte(n) wissel/
van loeven(en) te leve(re)n aen ende op een hoff mett(er) woe/
ni(n)gen huysen hoven wynnen(de) landen bog(ar)d(en) en(de) allen hue(re)n/
toebehoirten geheete(n) van meldert gelegen te buedi(n)g(en)/
houden(de) negen boende(re)n oft d(aer)omtr(ent) alsoe jonch(e)r liebrecht/
van meldert die ald(aer) houden(de) es geweest It(em) aen en(de)/
op vier ende een half boende(re)n beempts luttel myn/
oft meer gelege(n) in drie stucken ald(aer) bij tussche(n) de/
goede des voirs(creven) jonch(e)r liebrechts t(er) eenre ende de/
goede der scholie(re)n van leeuwe t(er) ande(r) zijd(en) dair de/
gheete in midden doer loept hem met brieven/
van des(er) stadt gescreven aende meyers van buedi(n)gen/
oft hue(re)n stedehoude(re)n alle de voirs(creven) goede ende/
ond(er)pande behoirlijc heeft doen leve(re)n ende ja(n)ne/
van lathem ende zijnen wynne dach van rechte/
alh(ier) te co(m)p(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) oft zij hen tegen hadden willen oppone(re)n/
doen besceyd(en) Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) procur(eur) altijt comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte giel(is)/
eveloege des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)gen ende/
dachbesceydinge behoirlijc gesciet te zijne vo(n)nislijc/
gewijst hebben Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
p(ro)cur(eur)s niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) des/
meyers en(de) der scep(enen) datmen den voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
ind(en) name als voe(r) houden soude inde macht van/
zijne(n) scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es in scampno aug(usti) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byThe Administrator
Last update: 2019-05-29 by The Administrator