SAL7388, Act: R°42.3-V°42.1 (64 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°42.3-V°42.1  
Act
Date: 1494-07-31

Transcription

2021-04-06 by Roger Morias
Vand(er) questien gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tusschen katlijnen van tonge(re)n weerdynne henricx/
vliege meyers van grymb(er)gen ter eenre ende/
servaese crieckele(re) ende katkijne(n) zijnd(er) w(er)dynnen/
ter ande(r) zijden aldair de voirs(creven) katlijne van/
tonge(re)n versocht dat de voirs(creven) servaes en(de) zijn/
weerdynne ruyme(n) en leeghen soude(n) alsulken/
woen(in)ge dair zij inne woenden te voirde(r) want/
zij den selven gehuysshen d(aer)aen gheen hueri(n)gehe/
en kinde want zij hen tselve huys voe(r) kersmesse/
hadde op[ge]seeght bege(r)ende nae advena(n)t vand(en)/
tijde dat zij dat besaten hadden betali(n)ghe vand(en)/
vier rinsgulden(e) tsjaers d(aer)op de voirs(creven) s(er)vaes/
seydt dat hij tvoirs(creven) huys gehuert hadde soe la(n)ghe
//
hem dat beliefde om de voirs(creven) so(m)me jairlijcx en(de)/
dat de voirs(creven) katlijne van tonge(re)n dair inne gheen/
seggen en hadde he(n) tselve te moegen opseggen/
dan alleene hij huer een half jair te voe(re)n/
als hem dat believen soude moeghen dwelc hij/
niet en conste gethoenen want de hueri(n)ge tusschen/
hen beyden gesciet was P(rese)nte(re)nde dairvoe(r) bij/
eede genoech te doene en(de) dat hij alsoe blive(n)/
soude inde voirs(creven) woeni(n)ge niet wederstaen(de)/
hue(re)n voirnemen(en) Dairop zij replice(re)nde/
seyt dat zij hoepte dat dat tzijnd(er) eedt/
alleene niet staen en soude noch in rechte/
gefundeert en was mair dat hij dien sculd(ich)/
was te gheven(e) oft te houden ende dat zij/
huer in dien nairde(n) sculdich wae(r) te veront/
sculdigen dan hij heur te belasten met meer/
woirden ten effecte voirs(creven) in wed(er)sijd(en) gealleg(er)t/
Es get(er)mineert en(de) uutgesproken dat de/
voirs(creven) gehuysschen sculdich zulle(n) zijn vand(en)/
(con)ditien der hueri(n)gen bij he(n) gealleg(er)t als voe(r)/
den eedt te gheven(e) oft te nemen(e) en(de) dae(re)ntind(en)/
recht den welken de voirs(creven) katlijne van/
tonge(re)n gep(rese)nteert heeft tot huer(er) ontschult te/
doene en(de) ter p(rese)ntien vand(er) zelv(er) wet/
gedaen heeft te weten(e) dat vorweerde was/
dat zij alsoe wel huer opsegg(en) hadde als de/
voirs(creven) gehuyssche(n) altoes een half jair te voe(re)n/
ende is alsoe genoech den selve(n) gehuysschen/
nae dien zij huers eedts volcome(n) was geseet/
ende geordineert tvoirs(creven) huys te mote(n) ruymen/
en(de) betali(n)ge te doene vanden tyde van des zij/
tacht(er) in dien souden moege(n) wesen in/
consilio opidi julii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt