SAL7388, Act: R°62.2-V°62.1 (95 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°62.2-V°62.1  
Act
Date: 1494-08-25

Transcription

2022-11-19 by Roger Morias
It(em) alyt vand(er) heyden docht(er) wijle(n) pet(er)s ende/
m(ar)griete vand(er) heyden huer zust(er) weduwe andries/
wijlen moens ter eenre ende jan vand(er) heyden/
brueder der voirs(creven) gesuste(re)n met henricke ty(m)merman/
als man ende mo(m)boir lijsbette(n) vand(er) heyden zijns/
wijfs zust(er) der voirs(creven) gesuste(re)n ende brueder ter/
ande(re) zijden sijn comen voir scepen(en) van loeven(e)/
hier naebescreven kennen(de) ende lijdende dat zij/
met malcand(er)en ov(er)comen ende eensworden zijn/
vanden (con)dicien ende vorwerden nabescreve(n) die/
zij malcande(re)n voir hen ende hue(re)n naecomeli(n)gen/
geloeft hebben onv(er)brekelijck tonderhouden ende/
dairaff altijt malcande(re)n voirde(r) vesticheyt des/
versocht te doene Te wetene dat der voirs(creven)/
tweest(er) p(ar)tien ombelet vand(er) yerst(er) p(ar)tien van nu/
voirtaene erffelijck volgen ende bliven zullen/
alle alsulke goede beyde have ende erve die/
der selv(er) kinde(re)n vand(er) heyden moeder opde(n) dach/
van heden heeft end(e) besittende is hoedanich die zijn/
tassent onder campenhout oft elswair inde(n) lande/
van brabant gelegen in woen(in)gen huyse(n) hoven/
wi(n)nen(de) landen eeusselen bosschen en(de) hue(re)n toebehoirte(n)/
opde com(m)e(re)n en(de) lasten dair uutgaen(de) t(er)m(in)is debit(is)/
p(er)solvend(is) zonder dat dyerste p(ar)tie noch hue(r)/
nacomeling(en) d(aer)aen nu(m)mermeer actie noch recht
//
en zulle(n) moegen eysschen noch p(re)tende(re)n te hebben inde/
selve goede sup(er) eisd(em) ad opus s(e)c(un)de p(ar)t(is) p(re)d(ict)e renu(n)c(iando)/
et effestucan(do) P(ro)mitt(entes) de ista renu(n)tiatione r(e)c(t)am p(ro)stare/
warandia(m) erga quoscu(m)q(ue) ende t(er) ande(r) zijden heeft/
de ii[te] p(ar)tie inde stat van desen gekint gehaven te hebbe(n)/
vand(en) voirs(creven) yerster p(ar)tien van vier rinsgulden(en)/
eens ende dae(re)nboven geloeft ende toegeseet der zelv(er)/
yerst(er) p(ar)tien dat zij de moeder der voirs(creven) kinde(re)n vand(er)/
heyden weduwe des voirs(creven) wijlen pet(er)s wel ende/
tamelijck onderhouden zulle(n) van hue(re)n nooteliken/
montcosten ende de selve cleeden ende scoeyen ende/
van alles gheens des huer nootlijck soude moegen/
wesen onderhouden gelijc goede kinde(re)n huer(er) moeder/
van natue(re)n wegen sculdich zijn van doene ende zij/
dat voir god ende de werelt sulle(n) moege(n) v(er)antwerde(n)/
den duerdach der selv(er) moeder due(re)nde Voirts/
hebben geloeft de voirs(creven) jan vand(er) heyden ende henrick/
ty(m)merman deen den ande(re)n dat zij alle de voirs(creven)/
goede hoedanich die zijn alsoe wel de leengoede als/
de chijsgoede oft ande(re) gelijc ende half ende half/
tusschen hen beyde(n) deylen zulle(n) al eest dat de/
voirs(creven) jan inde leengoede als oudtste sone voirde(r)/
dan dande(r) gericht soude moegen zijn cor(am) duffle/
aelst augusti xx[v]
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt