SAL7390, Akte: R°278.3-R°279.1 (473 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°278.3-R°279.1  
Act
Datum: 1497-01-27

Transcriptie

2019-01-03 door Karel Embrechts
Tusschen pete(re)n van scottenputte inden pau t(er) eend(er)/
en(de) janne vanden berghe metse(r) t(er) ande(re) comen(de) tegen/
malcande(re)n voe(r) den raide vand(er) stadt om eens/
/ bornputs wille die de selve pet(er) van sijns selfs stoffen/
aenden selven janne verdinct hadde te maken inde/
scaelgie van sijnen huyse gelegen inde coestrate/
naist den cardinale ende d(aer)aff hij den selve(n) janne/
hadde voldaen naevolgen(de) hue(re)r vorw(er)den en(de) volbetaelt/
soe dat hij hem d(aer) aff niet en conste geeyssche(n)/
ende al waist soe dat de selve pet(er) dien loflijc/
en(de) werckelijck gemaict ende d(aer)aene gheen(en) cost/
gespairt en woude hebben soe docht hem dat/
de selve jan hem d(aer) inne niet wel en hadde/
gequeten Hadde d(aer)o(m)me den selven putte beyde bij/
meeste(re)n alarde der stadt meest(er) ende oick bijd(en)/
geswoiren(en) vand(en) meest(er)s ambachte gevisiteert/
geweest die ov(er)bringen(de) bijd(en) raide vand(er) stadt/
bij hue(re)n eeden des zij d(aer)inne bevonden hadde(n) Es/
bij hen bevond(en) ende wordt bij hen merckelijck/
geclairt bij eede dat zij dien putte wel ende/
scarpelijck oversien ende gevisenteert hadden en(de) hen/
drien ende elken besund(er)t docht ende was waer/
dat desen putte niet wel noch werckelijc gemaict/
en es want die stootvuegen vele te groot zijn/
ende te wijde gapen van een ende oic dat die/
serken ende steenen tot vele plaetsen uuytpuylen en(de)/
ende steken buyten loote ende hange(n) deen over dande(r)/
en(de) oic [vacat] oft yser tussche(n) die sloet vuegen/
inne steet alsoe verre oft diepe alsmen wilt cleeden/
oic de selve dat de steene(n) dair toe gedaen wel/
wae(re)n om goet loffelijc werck d(aer)aff te maken Welck/
clairnisse rappoirt en(de) visitatie aldus gedaen en(de)/
ov(er)bracht zijnde ende de voirs(creven) p(ar)tien deen tegen/
dand(er) gehoirt dair pet(er) sustineerde dat dien/
niet loflijc noch werclijc gemaict en was tende(re)nde/
d(aer)toe dat dien loflijc en(de) werckelijc bijd(en) selve(n)/
janne wordde h(er)maict ende den voirs(creven) janne de/
(contra)rie meynen(de) d(aer)aff genoech gedaen te hebben naede/
stoffe die d(aer) toe was gelevert D(aer) tegen peeter/
/ sustineerde neen te voirde(r) want hij janne met/
sijne(n) brued(er) hadde laten weten dat hij dien putte loflijc/
woude hebben gemaict en(de) egheen(en) cost d(aer)aen gespaert/
en woude hebben Es uuytgesproken bijden raide/
vanden stadt p(ar)tien int lange gehoirt dat de voirs(creven)/
jan vand(en) berge gehouden sal zijn den selve(n) putte/
loffelijc te h(er)maken en(de) rep(ar)e(re)n soe dat behoirt act(um)/
in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) borch sub(stitu)[to] zande burg(imagis)[tr(is)] borch/
tymple baets scab(inis) et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] januarii xxvii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt