SAL7390, Act: R°336.2-V°336.1 (558 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°336.2-V°336.1  
Act
Date: 1497-03-11

Transcription

2019-01-21 by Karel Embrechts
Tusschen meeste(re)n franchen vander hulst v(er)sueken(de)/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) tegen/
joese van oirbeke die geleydt is totten goeden/
jans wijlen diericx en(de) de welke goede de selve/
joes tot eeghenhoven gelegen die meest(er) franche/
vand(er) hulst nu besitten(de) is hem ald(aer) heeft doen/
leve(re)n met des(er) stadtbr(ieven) dat hem de vruchten/
vanden selven goeden op cautie en(de) borchtocht volgen/
mochten te voirde(r) want zij lagen en bedorven bij/
gebreke van rep(ar)atien om ten ynde vanden beslichte/
vand(en) rechte in dien die ger(e)stitueert te wordden(e)/
/ soe behoe(re)n soude ter eende(r) ende den selven joese susti/
ne(re)nde de (con)t(ra)rie te voirde(r) want hem die gelev(er)t/
wae(re)n uut crachte van zijne(n) beleyde voirs(creven) ende/
voe(r) zijn wettige scult ende dat nae des(er) stadt/
recht die niet en behoirden met e(n)nig(er) borchtocht/
ontslagen te wordden Te voirde(r) oick want d(aer)/
meest(er) franche alligeerde de v(er)derffelijch(eit) van dien/
d(aer) af was hij te vreden te weten(e) datmen die/
vruchten soude doen dersschen op tgoets cost ende d(aer)/
entinden leggen in sequester totten ynde vanden/
beslichte van des(er) ende tot behoef vanden genen/
van hen diemen bevi(n)den soude trecht van dien/
gelopen zijnde dat die sculdich souden zijn te/
volgen t(er) ande(r) zijden Es gewesen bij scepen(en) van/
loeven(en) t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) meest(er)/
frans met zijne(n) voirnemen(en) ende v(er)sueke v(er)doelt/
was ende dat de voirs(creven) vruchten liggen(de) t(er) v(er)derffelik(er)/
plaetssen souden wordden gedorsschen op tgoets cost/
ende d(aer)entinden geleecht in sequestre in gewarig(er)/
hant tot des gheens behoeff dien die met rechte/
sculdich souden sijn te volgen act(um) cor(am) o(mn)ibus scab(inis)/
in scampno dempt(is) borch buets(ele) vynck m(ar)tii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt