SAL7390, Act: R°420.3-R°421.1 (674 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°420.3-R°421.1  
Act
Date: 1497-05-10

Transcription

2019-02-09 by Karel Embrechts
It(em) reyne(r) oedens zone wijlen jans van leest bij mechele(n)/
woenen(de) nu ter tijt tot humelghem in p(rese)ntia/
heeft gehuert ende bekint gehuert te hebbene/
tegen janne vand(er) me(re)n die hem alzoe bekint/
heeft verhuert te hebbene sijn ca(m)me metten/
ketelen cuypen vaten ende ande(re)n ca(m)me gerecke/
dairtoe behoe(re)nde alzo die gelegen zijn te/
humelghem voirs(creven) aende rechte herstrate aldaer/
/ Te houden te hebben ende te gebruycken van halfmey/
naestcomende eenen t(er)mijn van tweelf jaeren lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) zonder middel vervolgen(de) behalve(n)/
dat zij van malcande(re)n zullen moegen sceyden op dat/
yemande van hen beiden gelieft ten ynde vande(n) yersten/
zesse jae(re)n vanden selven t(er)mijne behoud(elijc) dat de ghene/
die alsoe sceyden wilde dat den ande(re)n sculdich soude/
zijn op te seggen ende te cundigen een half jair te voe(re)n/
elcx jairs dae(re)nbinne(n) om ende voe(r) derthien rinsguld(en)/
te xx stuv(er)s tstuc jairlijx te halfmey te betalen den/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)m It(em) es bevorweert dat/
de voirs(creven) reyne(r) de huysingen vand(en) voirs(creven) ca(m)men den/
t(er)mijn due(re)nde wel ende loffel(ijc) onderhouden sal vand(er)/
underster rijckelen nederw(er)ts van plecken(e) latten(en) ende/
zullene ende die alzo wel ende loffel(ijc) gerepareert laten/
want hen die alsoe gelevert zijn It(em) es vorwerde/
dat de voirs(creven) reyne(r) tca(m)me gereck houden zal op/
scattinge gelijc dat gescat zal wordde(n) behoud(elijc)/
oft hij dat ten uutgaene vanden t(er)mijne beet(er)/
liet dant gescat sal wordden dat jan hem die/
beterheyt opleggen ende betalen zal ende oft die/
dan oic myn bevonden wordden weert zijnde/
dan die gelijc voe(r) gescat zulle(n) wordden dat deselve/
reyne(r) den voirs(creven) janne die ergeri(n)ge opleggen en(de)/
betalen sal al zond(er) argelist Item es vorweerde/
oft e(n)nich o(n)geval dat god verhueden wille aende/
voirs(creven) huysingen oft ca(m)me gerecke gebuerde van/
brande oft anderssins toecomen(de) bij toedoene des voirs(creven)/
reyners zijnd(er) familien huysgesi(n)ne oft gasten/
dat de selve reyne(r) den selven ja(n)ne alle die scade/
in dien oprichten ende betale(n) sal Item es vorweerde/
dat jan sal moege(n) doen brouwen inde voirs(creven) ca(m)me/
voir hem ende sijn huysgesin o(m)me bi(n)nen zijnen/
huysen ende met zijnd(er) familien te slijte(n) alsoe/
dicwille als hem dat gelieven zal zond(er) wed(er) seggen/
/ vanden voirs(creven) reyne(re)n ende oft oic gebuerde dat/
de voirs(creven) reyne(r) niet gebrouwen en conste bij gebreke va(n)/
grane oft houte oft anderssins dat in dien gevalle de/
voirs(creven) jan selve sal moege(n) brouwen opdat hem belieft/
inde voirs(creven) ca(m)me ende dat sal reyne(r) voirs(creven) den selve(n)/
ja(n)ne moete(n) uuttappen sond(er) afcorti(n)ghe vand(er) hueren/
oft sliti(n)g(e) vanden ca(m)me gerecke voirs(creven) It(em) es vorwerde/
dat de selve reyne(r) zijns wetens egheen oneerbae(r) herb(er)ghe/
inde voirs(creven) ca(m)me en sal moege(n) houden van oneerbae(re)n/
p(er)soenen gehouwt oft ongehouwt in gheend(er) manieren/
cor(am) hermeys buetsele maii x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt