SAL7390, Act: R°423.2-R°424.1 (678 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°423.2-R°424.1  
Act
Date: 1497-05-12

Transcription

2019-02-10 by Karel Embrechts
Tusschen henr(icke) van ermbeghem met zijne(n) medepleg(er)s/
bedesetters te dunb(er)ghe aenleggers t(er) eenre en(de) jor(ijse)/
de gouwe(re) verweerde(r) t(er) ande(re) op den heysch en(de) settinge/
bij hen op hem gedaen van zijnen p(ar)t ende portie/
van zeke(re)n vroentcosten bij den selven jorijse ende/
arnde aberdae(n)s alhier ten huyse symoe(n)s bellens/
vorsters verseten ende oic opt vroentrecht gegaen/
van smaendaighs oft sdijssend(aighs) nae kersd(aighe) lestled(en)/
/ tot noch toe dairaff zij hen betali(n)ge va(n) zijne(n)/
p(ar)t in dien heyschste(n) Vande(n) welken jor(ijs) meynde o(n)gehoude(n)/
te zijne gem(er)ct dat hij boet te bewijsen(e) dat hij twee/
oft drie daghe voe(r) den selve(n) kersmesse v(er)nueght/
hadde den vorste(r) dair zij gevroent hadden ind(er) selv(er)/
saken ende voir xxii rinsg(ulden) xvi stuv(er)s van beeden/
vanden dorpe d(aer)voe(r) zij ten versueke va(n) janne van/
scoenvorst oft a(n)thoenise deden in zijne(n) name alle/
de costen dairinne alsdoen voe(r) den selve(n) kers dach/
verseten ende gedaen ende oec voe(r) den selve(n) kersdach/
voldaen zijnen tax van xxxvi stuv(er)s dair hij doen/
op gesedt hadde geweest dat oic bij ov(er)drage/
inde(n) dorpe gemaict men hielt soe wie e(n)nige/
beede sculdich was ende die betaelde zijn p(ar)t/
van dien voe(r) en(de) eer dair e(n)nige costen op geloepe(n)/
wae(re)n dat hij o(n)gehouden soude zijn van alle(n) costen/
ende lasten die dair nae [d(aer)]op souden moeghen/
wordden gedaen Ende wa(n)t hij jor(ijs) ende arnt voirs(creven)/
dan nae des(er) betali(n)gen voirs(creven) wed(er)gehoude(n) hadden/
geweest soe hij dat oic p(rese)nteerde te thoenen voe(r)/
zeke(r) resten vande(n) selven xxii rinsg(ulden) xvi stuv(er)s/
noch ombetaelt gebleven Soe sustineerde jorijs/
oft hij dit aldus gethoenen conste dat hij der/
aenspraken o(n)gehouden soude zijn dwelc de voirs(creven)/
jor(ijs) mits ontkynnen(de) vande(n) bedesett(er)s tot zijnen/
thoene gewijst zijnde volcomelic ende al thoende/
behalve(n) alleene de betali(n)ge va(n) zijnd(er) quoten va(n)/
xxxvi stuv(er)s voldaen te hebben(e) des hij met/
getugen niet en volquam mair zijn wed(er)p(ar)tie/
dat alsoe genoech bekinde Es uutgesproken/
voir recht dat jor(ij)s o(n)gehouden sal zijn vanden/
costen hierinne gedaen zeder den selve(n) kersmesse/
nae dat hij zijne(n) tax in dien voldaen hadde/
ende dat de bedesetters inden name vanden/
/ dorpe hem dairaff sculdich zullen zijn te lossen/
ende quijt te houden(e) behalven hen ende den dorpe/
huer verhalen in dien opde(n) gebreckeliken In/
consilio opidi p(rese)ntibus borch sub(stitu)[to] zande burg(imagis)[tr(is)]/
langrode hoevelde et c(er)t(is) aliis de (con)s(ili)[o] maii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt