SAL7390, Act: R°448.2-V°448.1 (718 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°448.2-V°448.1  
Act
Date: 1497-06-01

Transcription

2019-04-03 by Karel Embrechts
It(em) thuma francque sone wijlen jans van/
mont s(ain)[t] wibert ten bijsijne ende met consente/
pierarts de basy zijns neven ende robeerts de hoestye/
zijns oems vand(er) moeder zijden aff(ir)me(re)nde den/
selven thomase oudt te zijne omtrint xvi jae(re)n/
ende bij wette van mont voirs(creven) gecleert tot/
zijnen daghen comen zijnde ende dat dit/
gebuert es inden meesten orboe(r) desselfs thomaes/
ende om hem ende sijn goede ende vrienden/
ende oec zijns vaders ziele te lossen vanden/
sculden nabescr(even) t(er) eenre ende arnt hanckart/
t(er) ande(r) zijden in p(rese)ntia hebben gekint dat/
zij met malcande(re)n ov(er)comen zijn en(de) v(er)accordeert/
aengaende den acht(er)stel van xiiii jae(re)n o(n)betaelt/
uutstaende van drie ryd(er)s lijfpen(sien) ten live/
van amelberghe(n) couckeroul des voirs(creven) arnts/
weerdynne den ryd(er) te xxvi stuv(er)s wijlen/
hertog(en) ph(ilip)s mu(n)te vand(en) oude(n) ende daet lxxiii/
beloepende tsame(n) den selven acht(er)stel xlii/
ryders gelijcke voir elke(n) soe arnt meynt/
xxvi stuv(er)s nu loepende ende xxvi q(ua)rt stuv(er)s/
makende elken ryd(er) xxxii(½) stuv(er)s des(er) mu(n)ten/
ende des dien aencleeft der poenten nabescr(even)/
Ierst dat de voirs(creven) arnt voe(r) den selven/
geheelen acht(er)stel die hoeghe draghen soude/
/ oft hij ten uutersten wordde betaelt niet meer/
hebben noch heffen en sal dan xxvii ryd(er)s te/
xxvi stuv(er)s tstuc mu(n)ten nu loepende d(aer)aff deselve/
arnt bekint nu gereet gehaven te hebben(e) deen/
hellicht d(air)aff ende dand(er) hellicht sal hem de/
voirs(creven) thomas betalen binne(n) eene(n) halve(n) jae(r)/
hier nae dair voe(r) deselve sijn maghe indivisim/
gesproken ende verantweert hebben et p(ri)m(us)/
It(em) es oic vorweerde ende besproken dat arnt/
allessins zonder zijnen cost met zijne(n) brieven/
ende anderssins den selven thomaese ende zijnen/
vrienden behulp doen sal aen alle ande(r) die/
meer inden voirs(creven) acht(er)stel gehouden souden/
moegen zijn ende hue(r) goede om die aen hen te/
verhalen ende wes zij d(air)aff meer crijgen co(n)nen/
dat dat den selve(n) arnde half te baten ende/
tot profijte comen zal ende opgeleeght wordden/
Ende wes arnt gehaven heeft vanden erfgoeden/
jans francque van rogge have(re)n en(de) xi halst(er)/
erwiten sal gehaven bliven zonder rekeni(n)ghe/
d(air)aff te derven doene tegen de acht rins gulden(en)/
die arnde quamen van costen Ende wes toussain/
vanden yersten jae(r) meer ontfange(n) heeft van oefte/
weygelde hoy stroe d(air)aff sal hij rekeni(n)ghe doen/
ende betali(n)ge den p(ro)prietar(is) d(air)aen gecort de/
vracht tdersschen aff ende inne doen vanden/
greyne voirs(creven) cor(am) buetsele vynck junii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt