SAL7390, Act: R°466.1-V°468.1 (750 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°466.1-V°468.1  
Act
Date: 1497-06-13

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat lodewijck van marneff/
woenen(de) te loeven(en) in tegewoirdicheid(en) der scepen(en) van/
loeven(en) gestaen heeft genome(n) ende bekynt genomen te/
hebben(e) vanden eerweerdigen hee(r) vader in gode he(re)n janne/
bijder gratien gods abt des goidshuys van naen he(re)n pete(re)n/
van goy ende qui(n)ten van langeli co(n)ve(n)tualen des voirs(creven)/
goidshuys inden name ende van wegen desselfs/
goidshuys thof en(de) de goeden van beausart den voirs(creven)/
goidshuyse toebehoiren(de) gelegen inde prochie van bossuyt/
metten huysen hoven wynnen(de) landen bosschen beemp/
den eeusselen chijsen rinten pachten thiend(en) ende/
allen ande(re)n toebehoirten gelijckerwijs deselve goede/
aldair gelegen zijn uuytgenomen thuys te loeven(en)/
metten chijse dairtoe behoiren(de) Te houden te hebben/
ende te wynnen vanden yersten dach van meye/
lestleden eenen t(er)mijn van twelf jairen lanck due(re)nde/
zonder middel vervolgen(de) elcx jairs van dien om ende/
voir hondert leeuwe der mu(n)te tshertogen van bourg(oign)[en]/
ende van brabant te weten(e) twee ende dertich stuv(er)s/
voe(r) elke(n) der voirscr(even) leeuwe(n) gerekent ende drie/
plecken brabants gelts voir elken stuv(er) gerekent alle/
jaire te betalen tvierdel dair aff talderheylighemisse/
tvierdel dair af te kersmisse twierdel dair af te/
paesschen ende dleste vierdel tsint jansmisse bap/
tisten ende te loven(en) te leve(re)n mijne(n) hee(r) den abt/
den prioir oft ande(re)n des goidshuys gemechtichden/
den voirscr(even) t(er)mijn lanck due(re)nde ende telken t(er)mijn/
als vervolchde schout behalven dat de voirscr(even)/
lodewick van marneff op dyerste jair gestaen sal/
alleene betalen(de) tachtentich gelijcke leeuwen ten/
t(er)mijne voirscr(even) Item sal oick de voirscr(even) lodewijck/
alle jaire vanden selve(n) yersten dach van mey/
lestleden zijnen t(er)mijn due(re)nde onzen genadigen/
hee(r) ende de zijne wel en(de) wettelijck vernuegen/
van alle alsulk(er) lasten carweyen van houden/
scattingen beden ghifte(n) en(de) allen ande(re)n costen en(de)/
exactien die de voirs(creven) goeden sculdich zijn oft/
/ die aldair bynnen den voirscr(even) t(er)mijn toecomen mochte(n)/
alsoe dat den voirs(creven) goid(huyse) dair af gheenen last en/
come ende oick de selve goede allessins ont/
lasten van alle grontchijsen ende ande(r) lasten/
dair van de selve goede gelast zoude(n) moegen zijn/
ende algader sonder afslach vander principaelder/
so(m)me voirs(creven) Item sal oick de voirs(creven) lodewijc/
jairlijcx voir tvoirscr(even) goidshuys moeten halen allet/
sout en(de) haring(en) die tvoirs(creven) behoeven sal het zij te/
loeven(en) te mechelen oft te bruessele dair de p(ro)cure(ur)/
des voirs(creven) goidshuys hem die coopen sal en(de) die/
leve(re)n op zijnen cost int voirs(creven) goidshuys los ende/
vry van alle ongelde Item sal oick de selve/
lodewijck leve(re)n ind(er) herberghe van naen te loeven(en)/
een goet voeder hoys een voeder wishouts ende/
een voeder mutsarts zonder e(n)nich afslach van/
des voirs(creven) steet jairlijcx zijne(n) due(re)nde Iten sal/
de voirscr(even) wynne alle de voirscr(even) goede tsijnen/
afscheiden laten gelijck en(de) alsoe hy die aentveert/
heeft tzijnen aencomen(en) Te weten(e) den aert ter/
zijden van gotth[e]kem gedragen(de) seven en(de) vijftich/
boende(r) wel ende lofelijc gewonnen op vier getijdige/
voren te weten(e) omtri(n)t twintich boende(r) d(aer) af besaeyt/
met tarwen zesse boende(r) met spelten en(de) dande(r) algade(r)/
met rogge en(de) al met goeden droegen sade ende/
noch omtri(n)t ande(r) drie boende(r) driesch liggen(de) en(de)/
de brake algader eens geackert Item den someraert/
ter zijden vander to(m)me en(de) der kiesen houden(de) twee/
ende vijftich boende(r) de vii boende(r) besaeyt met erwette(n)/
ende crocken de thien boende(r) met cortg(er)st ende/
tsurplus met even(en) om die ten uuyt ganck zijns/
t(er)mijns alzoe te laten Ende oft de selve lodewijc/
de voirs(creven) drie boende(r) ten uuy ganc zijns t(er)mijns/
gewonne(n) hadde en(de) besaeyt wae(re)n dat zullen mijn/
hee(r) ende hy half ende half deylen/
/ Item zall de voirs(creven) lodewijck allet stroe vand(en) voirs(creven)/
goeden jairlijcx comen(de) int voirs(creven) hoff leve(re)n ende/
bringe(n) ende dat aldair etten met zijne(n) beesten/
ende te meste maken ende alle dmest opde/
voirscr(even) goeden vue(re)n tslants meeste prouffijte alsoe/
wel ten veersten als ten naisten ende ten uuyt/
ganc vanden voirscr(even) t(er)mijne sal hy dmest voe(r) den/
p(er)tstal ende die sceperie algader uuyt vue(re)n/
opde voirs(creven) lande alzoe dat de mesthof bloot/
bliven zal Item sal de voirscr(even) lodewijck alle/
de bosschen vand(en) voirs(creven) hove bynne(n) zijne(n) t(er)mijn/
voirscr(even) houwen eens al over alzoe men dat/
gewoenlijc es van doen(e) alzoe vere als de voirsetten/
wynne(n) gedaen hebben ende sculdich es te hebben/
ende niet voirde(r) elcx jairs delste deel d(aer) af en(de)/
alle jae(re) d(aer) op late(n) xii planten oft jonghe eycken/
Item sal de voirscr(even) wynne die houwe hueden/
drie jair lanck datter egheen scade en geschiede/
ende oft dair e(n)nighe schade geschiede es vorw/
eerde dat de wynne die den godsh(uyse) oprichten/
soude ten segigen(en) van goede ma(n)nen eertwynne(n)/
hen des verstaende Item sal de voirscr(even) wynne/
de schaveyen houde(n) in state ende aldair planten/
ende setten willeghen popelie(re)n en(de) ande(r) planten/
ende die goede jairlijcx beheyme(n) op heffen en(de)/
begrechten alo(m)me dair des behoeve(n) sal ten tijde/
ende t(er)mijne(n) zoe dat behoirt Item sal de voirs(creven)/
lodewijck alle de huysinghe kercke ende moelen/
ende waterloepen alzoe v(er)re dat den hove toebehoirt/
te doene houden wel en(de) lofelijc van absoniu(m) bijsextijl/
ende allen ande(re)n lasten en(de) dat alzoe laten tsijne(n)/
afscheide(n) wel gerepareert Item wairt dat/
sake dat bynne(n) den hove en(de) goeden e(n)nige schade/
geschiede van vure ende dat bij quame uuyt/
saken ende ocsuyne des voirscr(even) lodewijcx oft/
zijns huysgeso(m)me alle die scade sal de/
voirscr(even) lodewijck sculdich zijn opte richten/
/ Item sal de voirscr(even) lodewijck alle de huysinghe/
den voirscr(even) hove toebehoiren(de) van wande ende/
daken stroe scaeligien laten nagelen ende ande(r)/
behoeflich(eiden) dair toe behoe(re)nde wel en(de) loffelijc houde(n)/
in state op zijne(n) cost zijnen t(er)mijn due(re)nde/
Item de voirscr(even) wynne sal jairlijcx sculdich zijn/
te leve(re)n thien hondert walms ende niet min/
om de huysinghe mede te decken(e)/
Item es vorweerde dat de voirscr(even) lodewijck scul/
dich zal zijn op zijne(n) last te ontfane alle/
p(er)sone aldair lijden(de) van passanten luden van/
wapen(en) ende allen ande(re)n ende hen te geven/
ende te distribue(re)n in alder vuegen en(de) manie(re)n/
men dat altijt geplogen heeft ende den goede(n)/
ende hove toebehoirt Ende oft dair mijn hee(r)/
dabt gelieft te comen oft te seynden soe sal de/
voirs(creven) lodewick hem ende zijne moeten ontfaen/
ende administre(re)n des hen behoeve(n) sal uuyt/
gescheiden den wijn dair inne en sal de/
wynne niet gehouden zijn ende wairt/
dat myn hee(r) oft de zijne dair lang(er) lagen/
dan drie daige en sal hy niet gehoude(n) zijn hen/
yet te geven Ende oft de wynne e(n)nighe scade/
toe quame van groote tempeeste oft gemeyne(n)/
orloghe voir dlant van brabant zoe es vor/
weerde dat men hem d(aer) af guetelijck tracte(re)n/
ende cortsel doen sal gelijck ande(r) he(re)n en(de) p(re)laten/
hue(re)n wynnen doen sullen bove(n) ende benede(n)/
Item wairt dat e(n)nighe buyte goeden quame(n)/
te verpachten ende uuyt te geven(e) in pech/
tinge die sal de voirs(creven) lodewijck moegen uuyt/
geven zeke(r) t(er)mijne alzoe dat gewoenlijc es/
mair duytgeve(n) van dien en sal hy niet/
moege(n) mynde(re)n dant gegouwen heeft zonder/
consent des abts voirscr(even) ende hy en mach/
egheen goede uuytgeve(n) bove(n) zijnen t(er)mijn voirs(creven)/
/ Item es vorweerde dat de wynne de voirscr(even)/
pechtinghe ende goeden noch egheen van/
dien uuytgeven en sal moegen yemande van/
zijnder hant om ghiften mede oft ande(r)s ten/
zij bij weten wille en(de) consente des he(re)n abts en(de)/
co(n)ve(n)ts des godshuys voirscr(even) Item sal de voirs(creven)/
wynne jairlijcx zijne(n) voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde scul/
dich zijn te vervolgen op te heffen te bue(re)n ende/
tontfangen alle chijs(en) ende pachten mette(n) rinte(n)/
den voirs(creven) hove toebehoiren(de) op zijne(n) last zonder/
die te moege(n) late(n) stille staen oft uuyt wy(n)nen/
ende al sonder afslach der principaelder so(m)me/
voirscr(even) Item es voirt vorweerde dat de voirs(creven)/
lodewijck vernyeuwe(n) sal ende make(n) op/
zijne(n) coste van zesse jaire te sesse jae(re)n de regi/
stre(re)n van allen den chijsen ende pachten die/
tvoirscr(even) goidshuys jairlijcx heeft ende heeffen(de)/
es te beausart ende dair omtri(n)t Item oft gebuerde/
dat de voirscr(even) lodewijck teenig(er)tijt in gebreke ware/
van betalingen in e(n)nighe der voirs(creven) payeme(n)ten in/
all oft in deele ende mijn hee(r) oft yema(n)t van/
zijne(n) weghe(n) des gemechtich aldair dair om quame/
en(de) egheen betalinghe en conste getuge(n) dat elck/
vanden ghenen d(aer) o(m)me co(m)men te p(er)de opden/
voirscr(even) wynne sal reken(en) ende heffen(e) alsoe langhe/
dat gebreck duerde acht stuv(er)s sdaughs zonder/
afslach der somme voirscr(even) Item sal oick de/
voirscr(even) lodewijck sculdich zijn ter maniss(en) des/
abts ende co(n)ve(n)t voirs(creven) oft hue(re)n procure(ur) ter meerder/
sekerheit ende vesticheit vand(er) voldoeni(n)g(en) des/
inhoudens des(er) pechti(n)g(en) ende alle pointe(n) dair/
inne begrepen ter plaets(en) dair en(de) alsoe dat/
behoe(re)n sal moegen te goede(n) ende te vestigien/
allessins tot zijne(n) laste in xii boende(re)n lants/
chijs goed(en) wesen(de) gelegen te bo(m)melette inde/
prochie van bo(m)male dair af de selve lodewijck/
/ jairlijcx bove(n) den co(m)me(r) dair uuytgaen(de) loopen(de)/
tsjairs xxxiii st(uvers) ende xxiiii halste(re)n even(en) mate/
van geldenaken heffen ende trecken(de) es de so(m)me/
van xvi mudd(en) corens mate van loeven(en) ende/
d(aer)enbove(n) ind(en) lande van luydick ande(r) goede/
loffelijcke erfpand(en) te stellen alzoe dat den selve(n)/
goidsh(uyse) genoech sal moege(n) wesen ende om dair/
aen alle dinhout van des(er) voirscr(even) pechtinghe/
te moege(n) verhale(n) ende niet voirde(r) Ende/
alle dese vorweerden condicien ende geluften/
voirscr(even) heeft gelooft de voirscr(even) lodewijck/
renu(n)cie(re)nde in desen den p(ri)vilegie(n) der eerweer/
diger univ(er)siteit van loeven(en) ende allen ande(re)n/
mijne(n) voirscr(even) he(re)n abt en(de) co(n)ve(n)t goet vast/
gestentich en(de) van weerde(n) te houden en(de) te/
voldoene tallen tijden en(de) t(er)mijne(n) als die vallen/
en(de) verschene(n) zullen ende telken t(er)mijn als/
v(er)volchde schout Geschiet voe(r) scepen van loeven(en)/
te weten(e) borch buetsele junii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt