SAL7390, Act: V°195.1-R°196.1 (331 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°195.1-R°196.1  
Act
Date: 1496-12-03

Transcription

2018-10-11 by Karel Embrechts
Item brueder andries stas p(ate)r des gods(huys) van jh(e)r(usa)l(e)m/
vand(en) cellebruede(re)n te loeven(en) inden name en(de) van/
wegen desselfs godshuys t(er) eenre ende arnt de/
coste(re) briede(r) ter ande(re) zijn in p(rese)ntia hebben gekint/
en(de) gelijdt dat zij met malcande(re)n v(er)accordeert en(de)/
overcomen zijn aengaen(de) dien xix(½) stuv(er)s erffelijc/
die tvoirs(creven) godsh(uys) van jh(e)r(usa)l(e)m jairlijcx heeft en(de) heffen(de)/
is opde ca(m)me geheeten den moele(n)steen met hue(re)n/
toebehoirten nu toebehoiren(de) den voirs(creven) arnde de/
coste(re) gelegen inde wijng(ar)tstrate opden hoeck/
vand(er) ridderstraten tussche(n) de selve rid(er)strate ter/
eenre en(de) de goede jans inden moele(n)steen ter/
ande(r) zijden der poenten vorweerden naebescreve(n)/
die de selve p(ar)tien in w(er)sijden malcande(re)n geloeft/
hebben te weten(e) de voirs(creven) p(ate)r inden name des/
voirs(creven) godsh(uys) en(de) de voirs(creven) arndt de coste(re) p(ro) se et/
suis succ(essoribus) tond(er)houden tacht(er)volgen en(de) te voldoene/
Ierst dat de voirs(creven) p(ate)r inden name en(de) van wege(n)/
des voirs(creven) godsh(uys) voir oegen nemen(de) dat de voirs(creven)/
ca(m)me zee(r) belast was en(de) alsoe gescapen wae(r) geweest/
die te moeten uuytdaigen voe(r) de selve zijn rinte/
voirs(creven) ende dat dat meer soude gedragen hebben/
tot hynde(r) scaden en(de) acht(er)deele des voirs(creven) godshuys/
dan tot p(ro)fijte en(de) vordeele desselfs de voirs(creven) rinte/
van xix(½) stuv(er)s erffelijc gemynct heeft en(de) mits/
desen mynct tot op xv stuv(er)s erffelijc consente(re)nde/
en(de) willecoren(de) dat de selve arndt de coste(re) ende/
zijn erve(n) en(de) naec(omelingen) possesseurs vand(en) voirs(creven) ca(m)men/
voirtaene gestaen sulle(n) metten selve(n) vijfthien stuv(er)s/
erffelijc vand(en) voirs(creven) xix(½) st(uvers) die bliven sullen/
van alsulcken ouderdo(m)me natue(re)n en(de) wesen(en) als/
die tot h(ier)toe geweest hebben en(de) dat dande(r)/
vier stuv(er)s en(de) eene(n) halve(n) in hen selve(n) v(er)smelten/
doot en(de) te nyeute zijn sulle(n) ende [de] voirs(creven) ca(m)me
//
metten toebehoirten d(aer) aff ongelast zijn en(de) bliven/
tot eeuwige(n) daighe(n) Ende t(er) and(er) zijd(en) heeft de/
voirs(creven) arndt de coste(re) ter meerd(er) sekerheyt den/
voirs(creven) godshuyse te doene vand(en) voirs(creven) vijftien/
stuv(er)s erffelijc die opde selve ca(m)me bliven staen(de)/
den voirs(creven) p(ate)r inden name ende tot behoeff/
desselfs godsh(uys) bij orlove she(re)n vanden gronde/
in titile van wettigen ond(er)pande v(er)oblig(er)t geypo/
theceert en(de) tond(er)pande gesedt en(de) mits desen v(er)ob/
lig(er)t ypotheceert en(de) sedt tonderpande alsulke twee/
ketelen cuype(n) vaten en(de) alle ande(r) instrume(n)ten tott(er)/
bruwerien behoiren(de) als de selve arnt die in dese/
ca(m)me onlancxlede(n) gegoedt en(de) gevesticht is dair/
inne bracht en(de) gestelt heeft p(ro)mitt(ens) sat(is) hinc/
inde si quid prout cor(am) ut(er) helicht buets(ele) dece(m)br(is)/
t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt