SAL7390, Act: V°348.3-V°349.1 (573 of 778)
Search Act
previous | next
Act V°348.3-V°349.1  
Act
Date: 1497-03-16

Transcription

2019-01-22 by Karel Embrechts
Nae dien henr(ic) vanden male die als man ende/
mo(m)boir berbele(n) vand(er) heyden zijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt is/
nae des(er) stadt recht tot allen den goeden have en(de) erve/
diericx van langrode daneels boxhoe(re)n arndts van hove/
ende jans vanden royeele voir zesse rinsgulden(en) erff(elijc)/
bij hen bekint met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) he(re)n pete(re)n wijle(n)/
de beye(re) canonick als hij leefde van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en)/
ende oom der voirs(creven) berbelen vand(er) heyden hem soe/
hij seyde met symon(e) bellens vorste(r) heeft doen leve(re)n/
alle de goede have ende erve der selv(er) p(er)soenen gelegen/
bynnen des(er) stadt en(de) vryheyt en(de) den selven p(ar)tien dach/
van rechte tot seke(re)n voirleden(en) daige die tot op/
heden geco(n)tinueert en(de) vervolght zijn doen besceyden/
d(aer) te meer stonden tegen gecomp(ar)eert sijn henr(ic) van/
ravescote als p(ro)cur(eur) daneels boxhoe(re)n willem van/
/ leefdale als p(ro)cur(eur) diericx van la(n)grode arndts vanden/
hove ende jans vanden royeele d(aer) uut(er)lijck de/
voirs(crevene) gedaen heeft zijn gebreck en(de) aensprake en(de)/
doen lesen zijn scepen(en) br(ieven) voirs(creven) eysschen(de) voir zijn/
conclusie dat hem die wordden voldaen beyde inden/
acht(er)stel van eenen jae(r) met coste en(de) co(m)me(r) ende d(aer)enbove(n)/
dair van assignatie ende bewijssenisse te voirde(r) wa(n)t/
hij zijn scult p(rese)nteerde ofts behoefde te ve(r)ifice(re)n bij zijne(n)/
eede sustineerde dat hem dat alsoe sculdich wae(r) te/
gescieden oft dat hem ende zijne(n) voirs(creven) beleyde d(aer)/
voe(r) de gelev(er)de goede sculdich souden zijn te volghen/
en(de) vo(n)nislijc aengewijst te wordden hem des gedrage(nde)/
totten rechte D(aer)tegen de voirs(creven) p(ro)cure(ure)n hen te meer/
stonden opponeerd(en) bij div(er)sen uutwegen ende reden(en)/
ten eene(n) male als dat op die gelev(er)de goede slaen/
souden ende gedaen zijn geweest div(er)se ande(r) oude(n)/
beleyde die sculdich souden zijn te p(ro)cede(re)n ende die/
dese geleydde behoirde te voce(re)n ende dach te doen/
doen sonder nochtan te noemen wie die oude(n)/
beleydde wae(re)n ende sonder oick dat de selve ande(r)/
oude(n) geleydde noch voe(r) noch nae gecomp(ar)eert en/
zijn noch hue(r) beleyde te voirschijne bracht en(de)/
hebben noch gep(rese)nteert hue(r) scult van dien te ve(r)i/
fice(re)n bij eede oft oic die goede d(aer) voe(r) te execute(re)n/
met rechte soe dat behoirt opdat dan dese ge/
leydde hem v(er)richten hadde moegen aen tsurplus/
Ende nae dien dese sake vele div(er)se saken van/
rechte met dusdanigen ende meer ande(re)n gelijck(en)/
uutwegen v(er)togen is geweest ende geleyt sond(er)/
dat bynnen middelen tijde e(n)nige ande(r) geleydde/
voirtcomen zijn met hue(re)n beleyden oft hebben/
die laten blijcken tot wiens goeden zij voir/
geleyt mochten zijn oft oic wie die waren die/
voe(r) geleydt wae(re)n ende uut(er)lijck de p(ro)cur(eur)s/
/ voirs(creven) oft e(n)nige van dien beg(er)t hebben(de) uutstel/
ende vertreck van acht daigen men soude soe zij/
te kynnen gaven den geleydden opleggen zijne(n) cost/
en(de) v(er)loepen(en) gevallen(en) co(m)me(r) ende d(aer)enboven bynne(n)/
den selven tijde de selve rinte loffelijc en(de) naid(er)/
stad recht ende nae begrijp der scepen(en) br(ieven) van/
loeven(en) voirs(creven) v(er)panden ende assigne(re)n Ende de/
selve geleidde altijt p(er)siste(re)nde in zijn voirs(creven) (con)clusie/
ende trecht ende tvo(n)nisse strangelijc v(er)sueken(de) nae/
de lange leydinge ende v(er)volginge des h(ier) inne teg(en)/
he(m) ende sijn rechtvorderi(n)ge wae(re)n gebuert mits/
den welken hij tot gheenen inde en hadde co(n)nen/
gecomen Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) ut(er)lijc/
h(ier)inne vand(en) meye(r) gemaent gewesen met vo(n)nisse/
wair de voirs(creven) geleydde niet voldaen en wordt/
van coste ende co(m)me(r) voirs(creven) ende d(aer)enboven va(n)d(er)/
voirs(creven) loffelik(er) v(er)pandingen ende assignatien den rechte/
genoech zijnde ten lancsten bynnen den voirs(creven) naist(en)/
acht daigen dat alsdan ende in dien gevalle den/
selven geleydden tot sijnd(er) voirs(creven) gebreken behoeff/
ende om die d(aer)aen te v(er)halen de gelev(er)de goede/
voirs(creven) volgen sullen in scampno cor(am) o(mn)ib[(us)] scabinis/
dempt(is) borch vynck m(ar)tii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt