SAL7390, Act: V°454.1 (726 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°454.1  
Act
Date: 1497-06-03

Transcription

2019-04-06 by Karel Embrechts
It(em) t(er) meerd(er) zekerh(eit) van allen desen ende/
de selve voe(r) obligatien bijden voirs(creven) arnde gelijc/
voe(r) gedaen ende die in hue(re)n vigue(r) geheelijck/
blivende heeft de selve arnt met symoen(e) belle(n)s/
vorste(r) der voirs(creven) vrouwe(n) berbelen tot behoeff van/
huer selve(r) oic vande(n) ande(re)n pensionar(is) voirs(creven)/
ende van m(ijn) jouffr(ouwe) hue(re)r moeder pandtgewijse/
in handen gesedt beide voe(r) tpri(n)cipael pacht/
bewijssenisse acht(er)stel cost ende co(m)mer ende om/
die alle d(air)aen te verhalen(e) met rechte een
//
gulden keten(en) van cordelie(re)n wegende drie marck/
ende twee onchen onder met eend(er) distelbloeme(n)/
ende boven eene(n) haeck gescat op driehondert/
xxiiii gemeyn gulden(en) te twintich stuv(er)s tstuc/
nu cours hebbende om de selve gebreke der/
lijfpen(sien) voirs(creven) beide pri(n)cipael acht(er)stel assignatie/
cost ende co(m)mer d(air)aen oec te verhalen Ende/
heeft de selve arnt dae(re)nboven noch geloeft/
op hem ende op allet sijne v(er)cregen ende/
te vercrijgen dair voe(r) inne te staene dat/
hij mechtich es dese kethen(en) aldus pandtgewijse/
in handen te setten ende oic dat de selve/
kethen(en) es vanden prijse ende estimatien/
wel soe vele weert als dat voe(r) verclaert/
staet ende beet(er) Ende t(er) ande(r) zijden/
heeft m(ijn) vrouwe geloeft dese kethen(en) gelost/
zijnde oft de lijfpen(sien) verstorven wesende/
eer die hier voe(r) oft voe(r) tvoldoen va(n) e(n)nigen/
van des(er) geexecuteert oft vercocht wae(re) die/
inden selven prijse den voirs(creven) arnde oft actie/
dair toe alsdan hebbende wed(er) ov(er) te leveren/
oft doen leveren al sonder fraude oft/
argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
, in marge? kan ook 15000529 zijn
Date: 1499-05-29
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-06 by Karel Embrechts
It(em) arnt van kets de/
jonghe heeft gekint en(de)/
gelijdt dat vrouwe/
berbele roelofs hem ge/
restitueert en(de) wed(er)/
ov(er) gelev(er)t heeft dese/
gulden keten(en) hier/
inne begr(re)pe(n) alsoe/
goet en(de) ind(er) manie(re)n/
als zij die va(n) hem/
ontfange(n) hadde/
Scelden(de) huer d(air)aff/
volcomel(ijc) quijte/
p(ro)mitte(n)s nullatenus/
alloqui sed sat(is)/
et war(ans) erga quos/
cu(m)q(ue) p(ro)ut cor(am)/
buets(ele) borch(oven) maii/
xxix a(nn)[o] xiiii[c]/
xcix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt