SAL7391, Act: R°31.2-R°32.1 (55 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°31.2-R°32.1  
Act
Date: 1497-07-15

Transcription

2020-08-28 by Jos Jonckheer
Item symon van opstal sone wilen wille(m)s ende/
ka(tli)[ne] thiele(n)s zijn huysvr(ouwe) in p(rese)ntia hebben genomen/
ende bekint genomen te hebben(e) van henrico wijleen/
als p(ro)cur(eur) des godsh(uyse) van p(er)cke die tselve alsoe/
bekint uuytgegeven te hebben(e) thoff desselfs/
godsh(uyse) gelegen te berthe(m) metten huysen hoven wy(n)nen(de)/
landen ende den toebeh(oirten) gelijc de selve symon die/
tot h(ier)toe gehouden heeft Te houden(e) te hebben(e)/
te wy(n)nen(e) en(de) te werven(e) van halfm(er)te lestleden/
eene(n) t(er)mijn van negen ja(r)en lanck due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) Elcx jairs/
d(air)enbynnen te weten(e) dyerste zesse ja(r)en elcx/
jairs om xxxiiii mudden rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no/
ende dande(r) drie ja(r)en elcx jairs om en(de) voe(r)/
xl mudden rogs al maten van loven(e) en(de) te p(er)cke/
opden spyker ald(air) te leve(re)n alle ja(r)e s(in)[t] andries(mis)s[e]/
apostels quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item is vorweerde dat/
de voirs(creven) wynnen i alle ja(r)e int voirs(creven) hoff/
te b(er)them te leve(re)n sullen xl busselen walme(re)n en(de)/
d(air) toe theenen ende dackroeden om de huysi(n)ge
//
mede te decken ende alsmen dien ald(air) v(er)decken/
sal sal m(ijn) hee(re) sculdich zijn de dachue(re)n te bet(alen)/
en(de) de wynne sal sculdich zijn dierste ii ja(r)en te bet(alen)/
den montcost vanden deckers en(de) pleckers ende/
van dan voirtaene alle ja(r)e den werclieden den/
montcost geven van allen ouden wercke datmen/
ald(air) doen sal ende oic de wande sculdich zijn/
te houden vand(er) und(er)ster rijckelen ned(er)weerts/
It(em) sulle(n) de voirs(creven) wynne(n) sculdich zijn tot hue(re)n laste/
te houden alle de wege straten grechten ryolen/
en(de) wat(er)loepen ende die wel ende loffelijc vege(n)/
en(de) ruyme(n) ten behoirl(ijken) tijde soe dat den voirs(creven)/
godshuyse oft den goeden voirs(creven) d(air) bij gheen scade/
en come It(em) sullen de voirs(creven) wynnen sculdich zijn alle/
tstroe vand(en) voirs(creven) goeden jairl(ijcx) comen(de) int voirs(creven)/
hoff te bringen(e) ende die etten met zijne(n) beesten/
en(de) te meste beke(re)n ende tselve mest opde/
voirs(creven) goede te vue(re)n alsoe wel opde verste/
als opde naiste slants meesten p(ro)fijte sonder/
dat te moegen vercoepen v(er)berren oft ewech geven/
It(em) en sullen de voirs(creven) gehuysschen egheen ande(re)/
lande moegen aenveerd(en) sond(er) m(ijns) he(re)n des abdts/
co(n)sent oft oic egheen vand(en) voirs(creven) land(en) oft goed(en)/
moegen v(er)pachten noch uutgeven sond(er) m(ijns) he(re)n (con)sent/
It(em) sulle(n) de voirs(creven) gehuysschen sculdich zijn alle ja(r)e/
vand(en) voirg(eruerde) land(en) een boend(er) te mergelen It(em) sulle(n)/
oic de voirs(creven) wynnen sculdich zijn jairlijcx te leve(re)n/
bynnen den voirs(creven) godshuyse zesse capuyne(n) ende/
oic h(ier)enbove(n) jairl(ijcx) m(ijn) vr(ouwe) vand(er) banck te bet(alen) twee/
cap(uynen) en(de) twee pe(n)ni(n)g(en) uute(n) voirs(creven) goeden gaende/
It(em) sullen de voirs(creven) gehuyssche(n) oic jairlijcx sculdich/
zijn uuten dofhuyse ald(air) staen(de) te leve(re)n i(½)[c] par/
duyven e(m)mer soe lange de selve gehuysschen tvoirs(creven)/
dofh(uys) gebruycken sullen dwelc sal zijn t(er) gelieften/
vand(en) gehuysschen It(em) sullen de wy(n)nen moegen
//
afhouwen tot huer(er) beri(n)gen behoef alle v(er)droeghde/
boemen ende voe(r) elken stellen twee poten va(n)d(en)/
selven arde It(em) oft gebuerde dat god v(er)bieden wille/
dat d(air) e(n)nige scade gesciedde van brande en(de) dat/
toequame uut ocsuyne vand(en) selve(n) gehuyssche(n) oft/
hue(re)n huysgesynne die scade souden de selve gehuyssche(n)/
sculd(ich) zijn op te richten en(de) te v(er)gelden ende t(er) ande(re)n/
oft tselve toecompt uut ocsuyne vanden selve(n) godsh(uyse)/
dat soude v(er)gouden werdden den selve(n) gehuysschen/
insgelijcx t(er) taxacien van goeden ma(n)nen hen des/
verstaen(de) It(em) sullen de voirs(creven) gehuysschen sculdich/
zijn ten ynde van hue(re)n t(er)mijne den wynt(er) art wel/
en(de) loffel(ijc) te laten gewo(n)nen en(de) besayt met goed(en)/
droegen sade op vier getijdige voe(re)n te weten(e) drie/
boende(re)n t(er)wen en(de) x boende(re)n rocx ende den somer/
aert eens o(m)me gedaen It(em) sullen de selve gehuyssche(n)/
ten ynde vanden selven t(er)mijn oic sculdich zijn allet/
mest int voirs(creven) hoff wesen(de) uut te vue(re)n opde voirs(creven)/
lande slants meesten p(ro)fijte It(em) sulle(n) dese wy(n)nen jairl(ijcx)/
schuldich zijn te dienen met wag(en) en(de) p(er)den vier/
daige dairt m(ijn) hee(re) gelieven sal ende alle/
dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) blanckart vos julii xv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt