SAL7391, Act: V°25.2-V°26.1 (47 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°25.2-V°26.1  
Act
Date: 1497-07-11

Transcription

2020-08-21 by Jos Jonckheer
Item m(er)ten bubbele(re) de jonge molde(r) in p(rese)ntia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) tegen/
pete(re)n brancq als p(ro)cur(eur) adriaens de assche de moele(n)/
geheeten de graetmoelen te houden(e) te hebben(e) en(de)/
te gebruycken(e) van s(in)[t] jans(mis)s[e] a(n)no xcvi eene(n) t(er)mijn/
van drie ja(r)en d(air) nae volgen(de) elcx jairs d(air)enby(n)nen/
te weten(e) dyerste jair mits dat den pechtene(re) half/
de hoegen(en) vanden yersten ja(r)e der pechtingen te/
baten comen om en(de) voe(r) xli mudden de twee/
deelen d(air)aff rogx ende dand(er) derdendeele d(air)aff/
t(er)wee ende dande(r) twee ja(r)en d(air)nae elcx/
jairs om xliiii gelijcke(n) mudden cor(ens) elcx grains/
goet en(de) payabel loeven(sche) pachts op twee pe(n)ni(n)gen/
nae den besten te vier t(er)mijne(n) tsjairs te leve(re)n/
en(de) te betalen(e) bynnen loeven(e) tot alsulker plaetss(en)/
dairt den voirs(creven) ad(ri)ane believen sal d(air)aff den/
yersten t(er)mijn van betalingen gevallen is te bamisse/
a(n)no xcvi lestleden ende den ande(re)n te kersmesse/
int selve jair d(air)naist volgen(de) ende alsoe voirt/
van drie maenden te drie maenden totten voirs(creven)/
s(in)[t] jansmesse a(n)no xcix incluys Item de voirs(creven)/
pechtene(re) sal sculdich sijn boven den voirs(creven) core(n)pacht/
jairlijcx te bet(alen) telken t(er)mijne als voe(r) op elck/
mudde core(n)s tzij rogge oft t(er)we een pont goets
//
yerlants was oft voir elc pont thien plecken/
brabants It(em) sal de voirs(creven) pachtene(re) sculd(ich) zijn boven/
des voirs(creven) es jairlijcx te betalen(e) aenden heyli/
gegeest van s(in)[te] qui(n)tens bynnen loeven(e) alsulken/
vier rijd(er)s als zij opde goede der voirs(creven) moelen/
toebeh(oirende) hebben desgelijcx aen tcloester van p(er)cke/
jairlijcx drie s(cellingen) bo(n)e ende x l(i)b(ra) payme(n)ts die/
maken xvii pl(a)c(ken) viii mit(en) tsjairs It(em) sal noch/
de voirs(creven) pachtene(re) gehouden zijn de voirs(creven) molen/
te houden(e) van ca(m)men spillen ende allen ande(re)n rueren(de)/
wercke ende dat alsoe goet laten alst hem gelev(er)t/
is te zijnd(er) aencompst Ende bij alsoe hij dat arge(r)/
laet dat sal hij oprichten ende laet hijt beet(er)/
dat salmen hem verguetssen altijt ter taxacien/
vand(en) moelensleg(er)s ende smeden ende sal oick/
gehouden zijn voir elken duym moelen steens/
die hij afgemalen sal hebben ten ynde van zijne(n)/
t(er)mijne te betalen(e) drie rinsgulden(en) te v s(cellingen) gr(oot)/
brab(ants) tstuck It(em) des sal de pechtene(re) hebben/
ende gebruycken zijnen t(er)mijn lanck due(re)nde/
dmoelenhuys vand(en) voirs(creven) graetmoelen ende de/
peertstallen d(air) aen gelegen metten hoy soldere/
d(air)boven met oic den groten woenhuyse ende/
den boeg(ar)de d(air) achter comende tegen de zw(er)te/
sust(er)s ende tcleyn dijlken ald(air) Sal oic hebben/
een bloc lants gelegen bijd(en) lieren borre gelijc/
en(de) inder manie(re)n als jan de witte molde(r) dese/
p(ar)tien heeft plegen te gebruycken behoudelijck/
dat de voirs(creven) ad(ri)aen tot zijne(n) p(ro)fijte sal behoude(n)/
den groten solder boven tvoirs(creven) moele(n)huys en(de)/
de twee cleyn huyskens oft woeni(n)gen tusschen/
de voirs(creven) stallen en(de) tgroot woenhuys gelegen/
metten cuelhove(n) d(air) acht(er) inder groiten soe die voir/
maels ond(er)scheiden hebben geweest It(em) oft gebuerde
//
dat de voirs(creven) moelen langer stille stonde dan/
drie daigen teynden een om com steel oft and(er)/
gront werck d(air) aene te maken(e) dat sal den/
pachtene(re) afgeslagen wordden van zijne(n) coren(e)/
nae advena(n)t vand(en) tijde van zijnd(er) pechtingen/
Ende voir alle dese vorw(er)den ende conditien boven/
vercleert zijn borghe(n) bleven des voirs(creven) m(er)tens/
goirt de bubbele(re) brued(er) des voirs(creven) m(er)tens des/
jongen ende pet(er) van doirne scoemake(r) Et p(ri)[(us)]/
Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) zedele(re) blanck(art)/
julii xi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt